Ako platiť daň za garáž

V obytnom dome máme pod bytovkou garáže. Som majiteľom jednej z nich a platím za ňu predpísanú daň mestu. Teraz spoločenstvo vlastníkov bytov cestou ročného rozpisu úhrad požaduje za garáž mesačnú platbu bez odvolania sa na zákon či vyhlášku, navyše sa tento problém neprerokoval ani na domovej schôdzi. Má na to právo? Rovnako dalo do rozpisu mesačné poplatky za komôrku na medziposchodí. Podotýkam, že bytovka nemá k dispozícii pre vlastníkov pivnice a zároveň podlahová výmera komory je zahrnutá už v bytovej dani pre mesto. B. S.

, 16.11.2014 14:46

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi daňou z nehnuteľností v zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a medzi úhradou do fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len fond) v zmysle zák. č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Daňou sa rozumie povinná zákonom stanovená platba, ktorá sa platí v prospech verejných rozpočtov, je vynútiteľná, nenávratná, neúčelová a slúži na úhradu verejných výdavkov. Daň z nehnuteľností ukladá obec a zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome. To znamená, že je v poriadku, že za nehnuteľnosti, ktoré vlastníte, uhrádzate aj príslušnú daň.

Na druhej strane, úhrady do fondu nemajú charakter dane. Ide o úhrady, ktoré zaťažujú vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Bytovým domom treba rozumieť budovu, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Práve v súvislosti s podielovým spoluvlastníctvom je nutná existencia fondu v bytových domoch. Z fondu sa financujú predovšetkým výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva, priľahlého pozemku, výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu a taktiež opravy balkónov a lodžií. Výšku preddavku do fondu určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu sa zaratúva do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

V prípade, že jeden vlastník vlastní v bytovom dome byt aj nebytový priestor (garáž), tak je povinný prispievať do fondu rovnako za byt, ako aj za garáž, a to podľa veľkosti prislúchajúceho spoluvlastníckeho podielu. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome. Uvádzate, že na správu bytového domu máte zriadené spoločenstvo vlastníkov. Orgánmi spoločenstva sú predseda ako štatutárny orgán, rada ako kontrolný orgán, zhromaždenie tvorené všetkými vlastníkmi, prípadne iný orgán, ak tak ustanoví zmluva o spoločenstve. Podľa zák. č. 182/1993 Zb. predseda navrhuje po prerokovaní v rade zhromaždeniu na schválenie výšku mesačných platieb za správu, použitie prostriedkov fondu a tiež výšku príspevkov do tohto fondu. Zhromaždenie schvaľuje výšku mesačných platieb za správu a príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a tiež rozhoduje o použití prostriedkov fondu.

V tejto súvislosti vám odporúčam v prvom rade preštudovať si zmluvu o spoločenstve a následne preveriť, či boli vami namietané platby schválené zhromaždením. Ako vlastník máte právo podať reklamáciu vyúčtovania príslušnému orgánu spoločenstva. Vo vyúčtovaní musí byť uvedená lehota, do ktorej vlastník môže vyúčtovanie reklamovať, spravidla je to 30 dní od doručenia, lehota na reklamáciu môže byť uvedená aj v zmluve o spoločenstve. Na záver uvediem, že podľa Ústavy SR platí, že vlastníctvo zaväzuje, a teda ak ste sa rozhodli nadobudnúť do vlastníctva aj byt, aj garáž v dome, máte nielen práva vyplývajúce z tohto vlastníctva, ale aj povinnosti, ktoré sú vymedzené zákonom.

ODPOVEDALA: JUDR. LENKA CHARVÁTOVÁ, ADVOKÁTKA. AUTORKA NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ A KOMPLETNOSŤ ODPOVEDE, KEĎŽE JEJ INFORMÁCIE SÚ OBMEDZENÉ FORMULÁCIOU ČITATEĽOVEJ OTÁZKY.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dom #byt #garáž