Ako postupovať pri zmene dodávateľa plynu

Každý odberateľ plynu má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s plynom a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete na časti vymedzeného územia, kde sa plyn dodáva.

, 02.10.2015 08:35
debata

Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s doterajším dodávateľom plynu v súlade s podmienkami výpovednej lehoty doterajšieho dodávateľa uvedenými v zmluve o dodávke plynu najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu.

Väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia preberá na seba nový dodávateľ plynu.

Nový dodávateľ plynu, s ktorým účastník trhu s plynom uzatvoril zmluvu o dodávke plynu, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s plynom pripojené, a to najneskôr 21 dní pred dňom zmeny.

Ak je odberné miesto vybavené priebehovým meraním (tzv. meranie typu A, meranie typu B) zmena dodávateľa sa môže uskutočniť spravidla k 1. dňu v mesiaci.

Prevádzkovateľ distribučnej siete určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním, podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu s plynom,
  • použitím typových diagramov,
  • odpočtom vykonaným prevádzkovateľom
  • distribučnej siete.

Ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa plynu prevádzkovateľ distribučnej siete potvrdí doporučene poštou alebo zvoleným spôsobom komunikácie.

Pri výbere dodávateľa plynu sa ďalej odporúča najmä:

  • podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku plynu príslušného dodávateľa plynu, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom,
  • okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ plynu nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy,
  • preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.

Proces zmeny dodávateľa pre odberateľov plynu je bezplatný a všetky potrebné úkony zákazník na základe splnomocnenia môže preniesť na nového dodávateľa plynu.

ZDROJ: ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn
Flowers