Prehľad možností financovania

Aký úver si zobrať pri financovaní bývania.

02.03.2019 06:00
žena, tablet, zmluva Foto:
Žiadosť sa podáva prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby, predkladá sa od 15. januára do 28. februára príslušného roka.
debata

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Termín podávania žiadostí: Žiadosť sa podáva prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby, predkladá sa od 15. januára do 28. februára príslušného roka

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:

 1. vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu
 2. predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu
 3. predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu
 4. balkónov a lodžií bytového domu
 5. atiky bytového domu
 6. predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.

Výška dotácie: V prípade odstránenia systémovej poruchy predsadenej lodžie bytového domu a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu podľa písmena f) možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.

V prípade odstránenia systémovej poruchy podľa písmena a) až e) možno poskytnúť dotáciu vo výške dotácie 20 eur/m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov.

Informácie : www.mindop.sk

Štátny fond rozvoja bývania

Termín podávania žiadostí: od 15. januára do 30. septembra 2019

Minimálna úspora potreby tepla na vykurovanie: 35 %

Úroková sadzba: 0 – 2 % v závislosti od kombinácie a počtu účelov

Splatnosť úveru: maximálne 20 rokov

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie:

 • zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa noriem
 • splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
 • stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom
 • zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom
 • súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov)
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že sa ku dňu podania žiadosti odstránila alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia budovy
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia domu je vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • budova bola daná do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti

Výška úveru: do 100 % z obstarávacej ceny stavby

Dôležité informácie:

 • ŠFRB poskytuje úver až do 100 % obstarávacích nákladov stavby pri nasledujúcich typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade ultranízkoener­getickej úrovne stavby
 • Výška úrokovej sadzby 0,5 % pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky (rozšírené financovanie spoločných rozvodov o vzduchotechniku) a tepla vrátane obnoviteľných zdrojov energií
 • nulapercentný úrok – pri kombinácii viacerých účelov (komplexná obnova)

Zvýšené limity poskytovanej podpory:

zateplenie: 100 €/m2 zatepľovanej plochy

výmena výťahu: 70 000 €/výťah

stavebná úprava spoločných častí a spoločných zariadení domu – vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (možnosť vybudovania nového výťahu): 150 €/m2 podlahovej plochy bytu

 • Úver na zateplenie je možné poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu
 • Úspora potreby tepla vo výške 35 % vychádza z pôvodného stavu budovy a stavu po zateplení
Informácie : www.sfrb.sk

Prvá stavebná sporiteľňa

Termín podávania žiadostí: počas celého roka

Úroková sadzba: od 1,25 % s fixáciou na 1 rok

Splatnosť jednotlivých úverov: od 10 do 30 rokov

Podmienky poskytnutia:

 • Bytový dom s minimálne štyrmi bytovými jednotkami
 • Výška úveru musí byť minimálne 40-tisíc eur

Výška úveru: individuálna, podľa potrieb investície

Možnosť bezplatného energetického posúdenia bytového domu

Informácie: www.pss.sk

Slovenská sporiteľňa

V roku 2018 poskytovala úvery z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy so zníženou úrokovou sadzbou o 0,33 % ročne. Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahovala na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 % po jej realizácii. Zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 31. marca 2019. V uvedenej ponuke chce banka pokračovať aj v tomto roku, na príprave podmienok sa pracuje.

Oprávnení žiadatelia:

Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov:

 • v správe správcov (stavebných bytových družstiev, správcovských spoločností, FO podnikateľov – na základe zmluvy o výkone správy)
 • v správe spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (na základe zmluvy o spoločenstve), dlžníkom zo zmluvy o úvere sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

Čo sa môže z úveru financovať:

 • odstránenie statických aj systémových porúch bytového domu
 • zateplenie a oprava fasády aj strechy domu
 • modernizácia vykurovania
 • nové okná, vstupné dvere, výťahy, balkóny a lodžie
 • projektová dokumentácia a iné
 • Akceptujú sa faktúry vrátane DPH aj zálohové faktúry, ak k nim existuje kúpna zmluva, zmluva o dielo, resp. zmluva o dodávke a pod.

Podmienky úveru:

 • rozhodnutie o úvere už do troch pracovných dní od podania žiadosti
 • bez analýzy hospodárenia správcu, čo výrazne urýchľuje proces schválenia úveru
 • pri úverovej žiadosti banka neposudzuje samostatne jednotlivých vlastníkov bytov a tí nemusia predkladať banke žiadne doklady ani zabezpečovať úver bytmi. Hodnotí sa len platobná disciplína vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri platení do:
 • fondu prevádzky, údržby a opráv, hospodárenie bytového domu s prostriedkami fondov a ich dostatočná tvorba
 • až do 100 % investičných nákladov, najviac 11 000 eur na byt
 • splatnosť až do 25 rokov
 • jednoduché zabezpečenie – nevyžaduje sa zabezpečenie bytmi, založenie pohľadávok, ani vinkulácia vlastných peňažných prostriedkov, potrebná je len vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu
 • možnosť čerpania posledných 10 % úveru bez dokladovania účelu, napríklad na financovanie „nepredvídateľných nákladov“

poskytnutie vinkulovaného kontokorentného úveru bez poplatkov, ktorý pomôže riešiť prechodný nedostatok prostriedkov vo fonde určenom na splácanie investičného úveru (napríklad z dôvodu oneskoreného poukazovania platieb od vlastníkov) po schválení bankou

 • transparentnosť podmienok úveru – s poskytnutím úveru je spojený len spracovateľský poplatok počítaný z výšky úveru
 • možnosť výberu úrokovej sadzby – široká škála premenných úrokových sadzieb naviazaných na jeden-, troj-, šesť- či 12-mesačný EURIBOR alebo fixných sadzieb na tri, päť alebo 10 rokov
 • možnosť zníženia úrokovej sadzby o ďalších 0,15 % ročne pri výške úveru od 150-tisíc eur
 • možnosť nastavenia splatnosti a mesačných splátok úveru podľa požiadaviek a potrieb bytového domu. Banka zohľadňuje aktuálnu tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv a predpokladanú úsporu po zrealizovaní investície a nastavením nerovnomerných splátok hľadá možnosti, ako sa vyhnúť zvyšovaniu príspevkov do fondu.

VÚB

Poskytuje investičný úver pre bytové domy s dobou splatnosti až 25 rokov, a to až do výšky 100 % realizovanej investície. Úverom je tiež možné refinancovať úver na obnovu bytového domu poskytnutý v inej banke. VÚB zároveň umožňuje refundovať náklady, ktoré nie sú vynaložené dávnejšie ako pol roka pred dňom uzavretia zmluvy o termínovanom ú­vere.

Úrokovú sadzbu ponúka vždy individuálne so zreteľom na situáciu klienta. Ten má možnosť výberu variabilnej sadzby naviazanej na troj-, šesť- či 12-mesačný EURIBOR, navýšenej o maržu banky, alebo fixovanej sadzby na päť alebo 10 rokov. Pre tieto úvery je zároveň zvýhodnená odplata za uzavretie úverovej zmluvy, neuplatňuje sa poplatok za nedočerpanie prostriedkov (záväzková provízia) a predčasne splatiť úver alebo jeho časť je možné tiež bez poplatku. Klient si môže zvoliť štandardné lineárne alebo anuitné splácanie.

Výhodou úveru je i jednoduché zabezpečenie bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, postačuje vinkulácia peňažných prostriedkov vo výške dvojmesačnej splátky istiny úveru a vinkulácia poistného plnenia. Klientom s týmto úverom je zároveň bezplatne vedený účet prostriedkov fondu opráv.

O úver klient žiada prostredníctvom žiadosti doplnenej podkladmi (v závislosti od toho, či sa správa bytového domu vykonáva prostredníctvom správcu alebo spoločenstva vlastníkov bytov), napr.: zmluva o spoločenstve, resp. zmluva o výkone správy, výpis z príslušného registra, výpis z LV bytového domu, informácie k hospodáreniu bytového domu/finančné výkazy za posledné dve účtovné obdobia. Na poskytnutie úveru je potrebné, aby projekt obnovy, podmienky a zabezpečenie úveru odsúhlasila zákonom požadovaná väčšina vlastníkov bytového domu.

UniCredit Bank

Každý úver je špecifický a každá žiadosť sa posudzuje individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii klienta.

debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #úver #financovanie #úver na bývanie