Návrh na vklad vám môže kataster vrátiť

Chystáte sa podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Skontrolujte si, či obsahuje údaje, ktoré vyžaduje katastrálny zákon.

14.03.2019 06:00
žena, ženy, zmluva Foto:
Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zaplatíte 66 eur.
debata

Novela katastrálneho zákona platná od októbra minulého roka priniesla zmeny aj pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Po novom musia byť v návrhu uvedené aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor. Takisto je potrebné do návrhu uviesť aj adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa zúčastnené osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Od októbra minulého roka si zákon vyžaduje, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha," upozorňuje právnička Petra Kováčová.

Podľa legislatívy platnej do 1. októbra minulého roka nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu, alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Osvedčiť však treba podpisy na zmluvách, a to podpisy tých účastníkov, ktorých zapísané práva zanikajú, menia sa alebo sa určitým spôsobom obmedzujú," upozorňuje právnička Andrea Švecová. V každom prípade si treba dať pozor, či návrh na vklad a priložené prílohy spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. „V konaní o povolení vkladu sa posudzujú zákonné náležitostí samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitosti zmluvy,“ hovorí právnička Andrea Švecová. Ak sa zistí, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti, kataster konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní by odo dňa doručenia návrhu na vklad by mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad.

Za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností zaplatíte 66 eur. Za návrh podaný elektronicky sa platí 33 eur. Poplatok vo výške 266 eur zaplatíte katastru, ak žiadate rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Poplatok vo výške 133 eur zaplatíte, ak žiadate o urýchlené rozhodnutie a podali ste návrh na vklad do katastra elektronicky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť #novela katastrálneho zákona