Vzor ako napísať nájomnú zmluvu

Prinášame vám vzor ako jednoducho zostaviť nájomnú zmluvu.

, 20.08.2019 06:00
pragraf, zmluva, nájom, Foto:
Občiansky zákonník upravuje aj možnosti skončenia nájmu.
debata

Nájomná zmluva

uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

(ďalej ako „Zmluva“)

Článok I

Prenajímateľ:

Meno a priezvisko: Andrea Pekná

Rodné číslo: 987654/3210

Dátum narodenia: 20. apríl 1990

Trvalý pobyt: Orgovánová 5, 876 51 Bratislava

Štátna príslušnosť: SR

IBAN: 111 222 333 4­44444 5555 6677889900

(ďalej len „Prenajímateľ“)

Nájomca:

Meno a priezvisko: Milan Biely

Rodné číslo:123456/7890

Dátum narodenia 10. december 1960

Trvalý pobyt: Tulipánová 12, 865 43 Bratislava

Štátna príslušnosť: SR

IBAN: 111 44 333 444444 5­555 6677999900

(ďalej len „Nájomca“)

uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:

Článok II

Predmet zmluvy

 1. Predmetom nájmu je byt nachádzajúci sa v Bratislave na Tulipánovej ulici, súpisné číslo 5, vchod číslo 5, byt číslo 15, bytový dom je postavený na pozemku parcele registra „C“ č. 234, zapísaného na liste vlastníctva č. 567 vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti tohto podielu XX/X. Byt pozostáva z 4 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, pivničná kobka, lodžia, terasa. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TUV), rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA (zvod spoločnej televíznej antény), vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka, internetová prípojka.
 2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi byt špecifikovaný v bode 1 tohto článku do nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Článok III

Doba nájmu

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa 1. septembra 2019 do dňa 31. augusta 2020.

Článok IV

Vybavenie a stav bytu

Rozsah vybavenia a zariadenia bytu, ako aj jeho stav odsúhlasujú zmluvné strany po podrobnej obhliadke bytu takto:

 • vybavenie bytu: vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky – bez chýb, internetová prípojka – bez chýb, okná drevené pôvodné s vnútrookennými bielymi žalúziami – bez chýb, sklenené výplne bez chýb, steny a omietky – omietky bez prasklín, odlúpená farba v kuchyni nad sporákom a na okennej špalete, dvere interiérové, celkovo 7 ks, stav zodpovedajúci veku bez chýb, sklenené výplne bez chýb, 3 ks dverí na bytovom jadre – bez chýb, funkčné zámky, dvere vchodové s bezpečnostnou zámkou – bez chýb, vaňa biela smaltovaná – bez chýb a bez poškrabania, umývadlo biele – bez chýb a bez poškrabania, WC – bez chýb
 • zariadenie bytu: sporák kombinovaný bez funkčných chýb, kuchynská linka biela, antikorový drez – bez chýb, pracovná doska, sklenené výplne – bez chýb, posteľ s úložným priestorom – bez mechanických a funkčných chýb, stav čalúnenia zodpovedajúci veku, sedacia súprava 3+1+1 biela kožená rozkladacia – mierne opotrebené kožené čalúnenie

Článok V

Výška nájomného

1. Nájomné za nájom bytu a zariadenia bytu sa stanovuje dohodou zmluvných strán na sumu 700 eur mesačne za každý mesiac trvania nájmu.

2. Nájomné je splatné vždy do konca každého kalendárneho mesiaca vopred. Nájomné platí nájomca prenajímateľovi na jeho bankový účet uvedený v tejto zmluve.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,5 % denne zo sumy dlžného nájomného, ktorú je nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením nájomného za každý deň omeškania s platbou nájomného.

Článok VI

Práva a povinnosti nájomcu

1. Nájomca sa zaväzuje, že:

 • okrem nájomného bude riadne a včas platiť úhrady súvisiace s užívaním bytu
 • počet osôb bývajúcich v byte počas celého trvania nájmu neprevýši štyri osoby
 • drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a obvyklé udržiavacie práce v byte si zabezpečí sám a na vlastné náklady. Opravy, udržiavacie práce a iné problémy, ktoré súvisia s bytovým domom, bude nájomca riešiť sám
 • chyby a poškodenia, ktoré nájomca spôsobí sám alebo tí, ktorí s ním bývajú, odstráni bez zbytočného odkladu a navráti do pôvodného stavu na vlastné náklady. Ak by nájomca tieto chyby neodstránil, je oprávnený po predchádzajúcom upozornení tieto vady odstrániť prenajímateľ a požadovať od nájomcu náhradu vynaložených nákladov a prác
 • nebude rušiť v užívaní bytov nad mieru primeranú pomerom ostatných nájomníkov a vlastníkov bytov v bytovom dome
 • nebude vykonávať podstatné zmeny a stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady. V prípade investícií do prenajatého bytu nevzniká nájomcovi právo na náhradu vynaložených nákladov a ani právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, pokiaľ s tým prenajímateľ nevysloví výslovný súhlas.
 • oznámi prenajímateľovi včas škody v byte, potreby opráv nad rámec drobných opráv a udržiavacích prác a iné skutočnosti týkajúce sa bytu do dvoch dní od zistenia konkrétnej veci
 • neprenechá byt ani jeho časť do užívania iným osobám, ani vo forme podnájmu, ani vo forme prijatia ďalších osôb do bytu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa
 • umožní vstup prenajímateľovi do bytu s cieľom prekontrolovania technického stavu bytu a dodržiavania zmluvných podmienok. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj nemožnosť nakontaktovať sa na nájomcu za účelom dohodnutia termínu vstupu

2. Nájomca je oprávnený:

 • užívať byt odo dňa odovzdania bytu a nebyť v užívaní bytu rušený nad mieru primeranú pomerom
 • užívať okrem bytu aj spoločné priestory bytového domu a zariadenia domu predpísaným spôsobom

Článok VII

Depozit

1. Nájomca je povinný do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na účet nájomcu uvedený v článku I. bod 1. tejto zmluvy depozit vo výške 1 400 eur.

2. Depozit môže použiť prenajímateľ výlučne na účel uvedený v tejto zmluve a na:

 • vykrytie vzniknutých škôd na vybavení a zariadení bytu, ktoré vznikli v byte počas trvania nájmu a neuhradil ich po výzve prenajímateľa nájomca dobrovoľne v lehote 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy alebo
 • na zaplatenie dlžného nájomného vrátane úrokov z omeškania a zmluvných pokút alebo úhrad spojených s užívaním bytu, resp. nedoplatku za ročné vyúčtovanie nákladov súvisiacich s užívaním bytu za čas trvania nájmu, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade zo strany nájomcu. Pri súbehu viacerých nárokov sa ako prednostné uhrádzajú zmluvné pokuty, následne úroky z omeškania a dlžné nájomné, potom vzniknuté škody a následne ďalšie nároky.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť depozit v plnej výške alebo jeho nepoužitú časť do konca mesiaca nasledujúceho po skončení nájmu na účet nájomcu uvedený v tejto zmluvy. Nájomca nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania nájmu.

Článok VIII

Skončenie nájmu

1. Nájom bytu sa môže skončiť:

 • písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami s presným uvedením dňa zániku nájmu alebo
 • písomnou výpoveďou
 • uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý

2. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne vypovedať nájom bytu z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka, ako aj z dôvodu porušenia ďalších povinností uvedených v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Za doručenie výpovede sa považuje aj vrátenie nedoručenej zásielky nájomcovi na adresu prenajímaného bytu. Výpoveď je v takomto prípade doručená dňom uloženia zásielky na pošte, aj keď sa nájomca o výpovedi nedozvie.

3. V prípade skončenia nájmu je nájomca povinný odovzdať prenajímateľovi do 7 dní odo dňa zániku nájmu kľúče od bytu, vchodu do bytového domu, pivničných priestorov a schránky a odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie, inak vzniká prenajímateľovi nárok na náhradu vzniknutých škôd, ktoré môže prenajímateľ uhradiť zo zloženého depozitu.

4. Nájomca berie na vedomie, že po skončení nájmu nemá právo na zabezpečenie žiadnej bytovej náhrady.

Článok IX

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Nájomca sa zaväzuje prebrať a odložiť poštu adresovanú na adresu bytu prenajímateľovi a umožniť mu po telefonickej dohode prebratie tejto pošty.

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným obidvomi zmluvnými stranami.

4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že jednotlivým ustanoveniam rozumejú, zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a žiadne z jej ustanovení nepovažujú za rozporné s dobrými mravmi.

V Bratislave dňa 20. augusta 2019

podpis prenajímateľa

podpis nájomcu

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nájom #nájomná zmluva #prenájom bytu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy