Ako napísať nájomnú zmluvu

Chystáte sa prenajímať byt? Prinášame vám vzor ako zostaviť nájomnú zmluvu.

21.10.2019 09:00
Najomna zmluva Foto:
Ilustračné foto
debata

Vzor:

Nájom bytu podľa zákona o krátkodobom prenájme

Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zmluva“) Prenajímateľ:

 • Meno a priezvisko: Jana Koliesková
 • Rodné číslo: 987654/3210
 • Dátum narodenia: 30. apríl 1980
 • Trvalý pobyt: Ružová cesta 2, 83152 Bratislava
 • Štátna príslušnosť: SR
 • IBAN: 111 222 333 4­44444 5555 6677889900
 • (ďalej len „Prenajímateľ“)

  Nájomca:

 • Meno a priezvisko: Ján Múdry
 • Rodné číslo: 123456/7890
 • Dátum narodenia: 25. február 1975
 • Trvalý pobyt: Hlavné námestie 20,040 01 Košice
 • Štátna príslušnosť: SR
 • IBAN: 111 44 333 444444 5­555 6677999900
 • (ďalej len „Nájomca“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto nájomnú zmluvu:

Článok I.

Predmet nájmu: Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom / podielovým spoluvlastníkom / bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu XX/X nehnuteľnosti nachádzajúcej / nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Košice, obec: Košice, okres: Košice, a to: bytu č. 10 na 1 poschodí bytového domu so súpisným číslom: 10, vchod: 10, bytový dom je postavený na pozemku parcele registra „C“ č. 123., zapísaného na liste vlastníctva č. 456 vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti tohto podielu XX/X (ďalej len „Predmet nájmu“ alebo „byt“)

Článok II

Predmet zmluvy: Prenajímateľ prenecháva za odplatu(nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom bývania.

Článok III

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Prenajímateľ je povinný prenechať Predmet nájmu Nájomcovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť Nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním Predmetu nájmu. Nájomca sa zaväzuje užívať Predmet nájmu v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a platiť Prenajímateľovi za užívanie Predmetu nájmu odplatu (Nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu).
 2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom vykonania uvedeného oprávnenia Prenajímateľ oznámi Nájomcovi najneskôr tri dni pred výkonom kontroly dátum a čas výkonu kontroly, či Nájomca užíva vec riadnym spôsobom. Za nedodržanie tejto povinnosti sa považuje aj opakovaná nemožnosť nakontaktovať sa na Nájomcu za účelom dojednania termínu vstupu.
 3. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prenajímateľom.
 4. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza Nájomca. Ak sa Nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu Predmetu nájmu, má Prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení Nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.
 5. Ak Prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu Predmetu nájmu, alebo ktorými je výkon Nájomcovho práva ohrozený, má Nájomca právo po predchádzajúcom upozornení Prenajímateľa závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u Prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.
 6. Nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi potrebu tých opráv v Predmete nájmu, ktoré má znášať Prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
 7. Nájomca je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má Prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení Nájomcu závady a poškodenia odstrániť a požadovať od Nájomcu náhradu vo výške skutočne zaplatených nákladov.
 8. Nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu Predmetu nájmu bez písomného súhlasu Prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.

Článok IV

Vyhlásenia zmluvných strán

 1. Prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený s Predmetom nájmu disponovať.
 2. Nájomca vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že táto Zmluva sa uzatvára podľa zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytov v znení neskorších predpisov.
 3. Prenajímateľ vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti registrácie podľa § 49a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Prenajímateľ je povinný Nájomcovi splnenie uvedenej registračnej povinnosti preukázať.
 4. Prenajímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne právne vady Predmetu nájmu a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu prenecháva Nájomcovi v stave v spôsobilom na riadne užívanie.
 5. Nájomca vyhlasuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy vykonal obhliadku Predmetu nájmu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu nájmu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu nájmu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a zároveň vyhlasuje, že Predmet nájmu považuje za spôsobilý na riadne užívanie.
 6. Nájomca berie na vedomie, že po skončení Nájmu nemá právo na zabezpečenie žiadnej bytovej náhrady a v prípade nevypratania Predmetu prevodu – bytu po skončení Nájmu bude znášať všetky náklady súvisiace s núteným (exekučným) vyprataním bytu.
 7. O prevzatí a odovzdaní Predmetu nájmu vyhotovia Zmluvné strany preberací protokol, v ktorom sa zaznamená stav Predmetu nájmu a prípadné škody. Každá zo Zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie protokolu podpísané oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Nájomca odmietne byť prítomný pri vyhotovení odovzdávacieho protokolu, Prenajímateľ je oprávnený prizvať tretiu osobu, za prítomnosti ktorej bude spísaný odovzdávací protokol. Neúčasť Nájomcu sa v protokole poznačí.

Článok V

Popis Predmetu nájmu

 1. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva.
 2. Príslušenstvom bytu je: kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, pivničná kobka, lodžia.
 3. Nájomca je oprávnený užívať celý Predmet nájmu vrátane príslušenstva.
 4. Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA /zvod spoločnej televíznej antény/, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák, vstavané skrine, zvonček, poštová schránka, telefónna prípojka.
 5. Byt vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničený vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Článok VI

Nájomné

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný počas trvania platnosti tejto Zmluvy za užívanie Predmetu nájmu platiť Prenajímateľovi mesačné nájomné vo výške 300 eur. (ďalej len „Nájomné“). Pre povinnosť platiť Nájomné nie je rozhodujúce, či Nájomca Predmet nájmu skutočne užíva.
 2. Nájomné je splatné vždy do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa Nájomné platí. Prvé Nájomné je splatné dňa 10. 12. 2017
 3. V Nájomnom nie sú zahrnuté úhrady za plnenia spojené a poskytované s užívaním Predmetu nájmu a jeho príslušenstva (ďalej len „Úhrady“), ktoré sa zaväzuje Nájomca uhrádzať v pravidelných intervaloch vždy spoločne s Nájomným. Výška Úhrad je 180 eur (Úhrady spojené s užívaním Predmetu nájmu sú najmä: elektrina, voda, plyn, teplo, internet, odpad, vrátane platieb za služby (plnenia) spojené s užívaním bytu správe bytového domu.
 4. Nájomné je splatné prevodom na číslo účtu uvedené v tvare IBAN pri mene Prenajímateľa na prvej strane tejto Zmluvy.
 5. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy, ktorú je Nájomca povinný zaplatiť v prípade omeškania s platením Nájomného alebo Úhrad, a to za každý začatý deň omeškania.
 6. Prenajímateľ sa zaväzuje vykonať vyúčtovanie Úhrad 1× (jedenkrát) ročne a po skončení Nájmu najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.
 7. V prípade vyúčtovania a zistenia nedoplatku na Úhradách sa Nájomca zaväzuje tento nedoplatok Prenajímateľovi uhradiť do 30 dní od zaslania písomnej výzvy Nájomcovi. V prípade vzniku preplatku sa Prenajímateľ zaväzuje uhradiť Nájomcovi preplatok v lehote do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Prenajímateľovi alebo si môže Prenajímateľ túto sumu ponechať a vyúčtovať ju až po skončení Nájmu.
 8. Na zabezpečenie Nájomného má Prenajímateľ nehnuteľnosti záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sú v Predmete nájmu a patria Nájomcovi alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Ak sa Nájomca sťahuje alebo ak sa odstraňujú veci, napriek tomu, že Nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené, môže Prenajímateľ zadržať veci na vlastné nebezpečenstvo, do ôsmich dní však musí žiadať o súpis osobou poverenou súdom alebo súdnym exekútorom, alebo musí veci vydať.

Článok VII

Peňažná zábezpeka (Depozit)

 1. Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke (ďalej len „Depozit“), ktorá bude slúžiť na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi z dôvodu neplatenia Nájomného alebo Úhrad za plnenia poskytované s užívaním Predmetu nájmu a príslušenstva, z dôvodu spôsobenej škody na Predmete nájmu alebo jeho zariadení alebo v súvislosti s inými pohľadávkami súvisiacimi s užívaním Predmetu nájmu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška Depozitu je 600 eur a Depozit je splatný do 10. 10. 2019 Na základe písomnej výzvy Prenajímateľa je Nájomca povinný v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia doplniť Depozit do pôvodne dohodnutej výšky, ak Prenajímateľ preukázateľne použije Depozit alebo jeho časť na úhradu svojich splatných pohľadávok voči Nájomcovi v súlade s odsekom 1.
 3. Po skončení Nájmu je Prenajímateľ povinný vrátiť Nájomcovi nevyčerpanú časť Depozitu najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď Nájomca vypratal Predmet prevodu a vysporiadal s Prenajímateľom nároky súvisiace s Nájmom.

Článok VIII

Doba nájmu a skončenie nájmu

 1. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, a to od (začiatok Nájmu): 1. 10. 2019 do (koniec Nájmu): 1. 10. 2020. Nájom bytu zanikne uplynutím tohto času.
 2. Pred uplynutím dohodnutej doby Nájmu je možné Zmluvu ukončiť len písomnou výpoveďou alebo písomnou dohodou Prenajímateľa s Nájomcom.
 3. Prenajímateľ môže vypovedať krátkodobý Nájom bytu, ak
 1. Nájomca alebo ten, kto s ním v byte žije alebo sa v byte nachádza so súhlasom Nájomcu, napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Prenajímateľa poškodzuje byt alebo jeho zariadenie alebo spoločné časti, spoločné zariadenia domu alebo inak hrubo porušuje dobré mravy, alebo domový poriadok v dome, v ktorom sa byt nachádza,
 2. Nájomca riadne a včas nezaplatil Nájomné alebo Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace,
 3. Nájomca napriek písomnej výzve Prenajímateľa nedoplnil peňažnú zábezpeku do pôvodnej výšky,
 4. Nájomca užíva Predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,
 5. je daný iný dôvod výpovede dohodnutý v Zmluve, pre ktorý nemožno spravodlivo požadovať trvanie nájomného pomeru.
 1. Nájomca môže vypovedať krátkodobý Nájom bytu z dôvodov uvedených v zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.
 2. Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa krátkodobý Nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená výpoveď. Výpovedná lehota je jeden mesiac. V prípade ak bola podaná výpoveď z dôvodov podľa tohto článku odseku 3 písm. a) alebo písm. b) tejto Zmluvy, tak je výpovedná doba pätnásť dní. V prípade, ak sa v dôsledku porušenia registračnej povinnosti Prenajímateľa podľa osobitného predpisu uplatní režim podľa § 3 ods. 5 zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu, platí, že výpovedná lehota v prípade výpovede zo strany Prenajímateľa je dva mesiace.
 3. Ak Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo Prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou, je Prenajímateľ od Zmluvy oprávnený odstúpiť.
 4. Nájomca je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Predmet nájmu nebol odovzdaný v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie alebo ak Prenajímateľ v rozpore so zákonom jednostranne zmenil výšku Nájomného a Úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.
 5. Po podanej výpovedi alebo 2 mesiace pred skončením Nájmu a odovzdaním Predmetu nájmu je Nájomca povinný umožniť záujemcovi o prenajatie jej prehliadku v prítomnosti Prenajímateľa alebo jeho zástupcu.
 6. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak došlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebeniu Predmetu nájmu v dôsledku jej zneužitia, zodpovedá Nájomca aj za škody spôsobené osobami, ktorým umožnil k Predmetu nájmu prístup, za náhodu však nezodpovedá.
 7. Nájomca berie na vedomie, že v prípade, ak Nájomca Predmet nájmu po skončení Nájmu nevyprace, má Prenajímateľ nárok na náhradu za užívanie Predmetu nájmu Nájomcom vo výške pôvodne dojednaného Nájomného, zvýšeného o zmluvnú pokutu vo výške 20 % z pôvodne dojednaného Nájomného, a to za každý čo i len začatý mesiac užívania Predmetu nájmu v čase po skončení Nájmu.
 8. Ak sa Nájom skončí, je Nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Ak Nájomca byt nevyprace alebo neodovzdá Prenajímateľovi ani v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa skončenia Nájmu alebo v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa skončenia Nájmu, ak nájomný pomer skončil odstúpením od zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia Nájomného a Úhrad zadržať hnuteľné veci nájomcu nachádzajúce sa v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie.

Článok. IX

Záverečné ustanovenia

 1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
 2. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Na doručovanie písomnosti medzi Zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní aplikované v civilnom súdnom konaní.
 4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu Zmluvy porozumeli, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, uvedomujúc si právne následky svojho konania a bez nátlaku a nie za nevýhodných podmienok.
 5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme dodatkom k Zmluve so vzájomným súhlasom obidvoch Zmluvných strán.
Zdroj: nehnutelnosti.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmluva #nájom bytu