Ako možno získať mestský byt

V tomto článku nájdete prehľad počtu nájomných bytov v krajských mestách Slovenska, ako aj bližšie informácie k nim a k zoznamom žiadateľov o ne.

10.11.2019 08:00
sťahovanie, škatule, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Trenčín

Mesto Trenčín má vo vlastníctve 206 nájomných bytov. Uchádzač o nájomné bývanie musí predovšetkým preukázať schopnosť platiť úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytu, jeho príjem musí byť v súlade s podmienkami uvedenými v zákone o dotáciách na rozvoj bývania a žiadateľ nemohol byť v minulosti nájomcom bytu vo vlastníctve mesta, ktorý znehodnotil, poškodil, alebo v minulosti protiprávne neobsadil byt vo vlastníctve mesta.

Sociálna komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne pri rozhodovaní o prideľovaní nájomných bytov zohľadňuje najmä tieto kritériá naliehavosti potreby pridelenia bytu: či je žiadateľom rodina s maloletými deťmi, zdravotný stav žiadateľa alebo člena rodiny, dobu podanej žiadosti, doterajšie bytové pomery žiadateľa, majetkové a iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a členovia rodiny nemajú možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie svojimi prostriedkami.

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica má 320 nájomných bytových jednotiek, pričom všetky sú prevádzkyschopné. Systém prijímania žiadostí, posudzovania a prideľovania je predmetom Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom mesta Banská Bystrica, ktoré je zverejnené na stránke mesta.

Mesto má zverejnený poradovník na webovej stránke mesta, kde sa nachádza zoznam žiadateľov, ktorý sa pravidelne aktualizuje. V prípade, že sa nejaké nájomné byty uvoľnia, hneď sa obsadzujú na základe poradia čakateľov a stanovených pravidiel. Priemerná čakacia doba na pridelenie nájomného bytu sa nedá presne určiť, nakoľko to závisí od stavu a spĺňania podmienok súčasných nájomníkov a uvoľňovania bytov. Na základe údajov za posledné roky je čakacia doba zhruba 2 až 5 rokov.

Bratislava

V priamej správe magistrátu je 878 bytov, ďalších 1 036 je v správe mestských častí a 421 vo vlastníctve mestských častí. Nájomné zmluvy sú uzatvárané maximálne na dva roky s možnosťou opakovaného predlžovania za splnenia podmienok vyplývajúcich z VZN č. 1/2006 a nájomnej zmluvy. Maximálna doba nájmu nie je časovo obmedzená, za splnenia stanovených podmienok ide o trvalé riešenie bývania občanov.

Mesto aktuálne eviduje takmer 600 záujemcov o pridelenie mestského nájomného bytu a zároveň ďalších 513 obyvateľov reštituovaných bytov, pri ktorých má zákonnú povinnosť poskytnúť im náhradné nájomné bývanie.

Nitra

Mesto má k dispozícii necelých 1 000 nájomných bytov; časť je vo vlastníctve mesta a časť postavených s podporou štátu. Podmienky na získanie nájomného bytu určuje všeobecne záväzné nariadenie; závisí od toho, či ide o byt postavený s podporou štátu, alebo byt vo vlastníctve mesta. Dôležité je, aby mal žiadateľ uhradené všetky záväzky voči mestu, nesmie byť vlastníkom polovice alebo väčšej časti nehnuteľnosti určenej na bývanie, sleduje sa výška jeho príjmu, výhodou je trvalý pobyt v meste Nitra.

Na každý typ bytov existuje poradovník alebo zoznam žiadateľov evidovaný podľa dátumu podania žiadosti. Poradovníky sú zverejnené na webovej stránke mesta. Čakacia doba je dlhá, pretože stále je väčší dopyt ako ponuka.

Trnava

Mesto Trnava disponuje nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Trnava, ktoré boli postavené pred rokom 1989, nájomnými bytmi postavenými zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja, sociálnymi bytmi, malometrážnymi bytmi a ubytovňou.

Žiadatelia o nájomné byty vo vlastníctve mesta vyplnia príslušnú žiadosť o nájomný byt, predložia potvrdenie o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok, predložia potvrdenie o zamestnaní, ak sú v rodine nezaopatrené deti, predložia potvrdenie o poberaní prídavkov na deti za predchádzajúci kalendárny rok, ak je žiadateľ rozvedený a má v opatere nezaopatrené deti vo svojej starostlivosti, predloží do žiadosti kópiu právoplatného rozsudku o výživnom a predložia vyjadrenie k žiadosti od správcovských spoločností (STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 71/16, Trnava a Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava).

Základnými kritériami pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú: žiadateľ je občan mesta Trnava minimálne päť rokov pred podaním žiadosti, má dostatočný príjem, nie však vyšší, ako je trojnásobok životného minima, pri opakovanom uzavretí 3,5-násobok životného minima, musí byť zamestnaný alebo byť poberateľom štátnej dávky (napr. príspevok za opatrovanie blízkej osoby, rodičovský príspevok, invalidný alebo starobný dôchodok) a žiadateľ nesmie byť vlastníkom iného bytu a nesmie mať dlh voči mestu.

Prešov

Mestská spoločnosť Prešov Real, ktorá spravuje mestské byty, aktuálne eviduje 481 mestských nájomných bytov. Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕši 18 rokov veku, je občanom SR a má trvalý pobyt na území mesta Prešov a zároveň žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie sú nájomcovia nájomného bytu, družstevného bytu, služobného bytu alebo bytu osobitného určenia. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu podáva žiadateľ do podateľne Mestského úradu v Prešove.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, mesto Prešov do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní svoju žiadosť v stanovenej lehote určenej vo výzve odo dňa prevzatia písomnej výzvy, žiadosť bude vyradená z ďalšieho posudzovania.

Ak členom domácnosti žiadateľa je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, preukáže svoj nepriaznivý zdravotný stav potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Mesto Prešov má nájomné byty rozdelené do piatich lokalít, pričom každá z nich má samostatný poradovník uchádzačov o pridelenie bytu. Evidenciu uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality mesto Prešov zverejňuje a aktualizuje na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli mesta Prešov do piatich pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny v príslušnom poradovníku.

Žilina

Mesto Žilina v súčasnosti vlastní 1 125 nájomných bytov, z toho na výstavbu 798 nájomných bytov boli použité finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Byty sa prideľujú podľa poradia v poradovníku žiadateľov. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení nájomného bytu žiadateľovi z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu bez ohľadu na odporúčanie Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva. Takto však môže prideliť maximálne 30 % z celkového počtu pridelených nájomných bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku s prihliadnutím na naliehavosť bytovej potreby žiadateľa, pričom sa skúma súčasná bytová situácia.

Žiadosti obsahujúce všetky predpísané náležitosti sú zaradené v poradovníku žiadateľov, ktorý je zostavený zo všetkých platných žiadostí a zoradený podľa dátumu ich doručenia. Aktuálny poradovník platných žiadostí je zverejnený na webovej stránke mesta Žilina. K 30. septembru 2019 je evidovaných v poradovníku žiadateľov 273 nevyriešených žiadostí, z toho 22 je z roku 2016.

Štátny fond financuje aj výstavbu či kúpu nájomných bytov

Štátny fond rozvoja bývania má vo svojom portfóliu aj podporu na výstavbu nájomného bytu, kúpu nájomného bytu a stavebnú úpravu bytu v bytovom dome, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na stavby.

O podporu môže požiadať obec, samosprávny kraj (Bratislava, Košice aj mestská časť), nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, iná právnická osoba (stavba sa musí nachádzať v meste, resp. v priľahlých obciach a priemyselných parkoch. Iná právnická osoba nemôže požadovať úver na účel stavebná úprava nájomného bytu.)

Podmienkou na získanie podpory je zachovať nájomný charakter bytov po dobu splatnosti úveru, minimálne 20 rokov, dodržať limitované obstarávacie náklady stavby v závislosti od priemernej podlahovej plochy bytov a dodržovať limitovanú podlahovú plochu bytu – pri bežnom štandarde môže ísť maximálne o 80 štvorcových metrov a pri nižšom štandarde o 60 štvorcových metrov.

Potenciálny nájomca môže mať príjem do trojnásobku životného minima pri spolufinancovaní stavby úverom a dotáciou; do štvornásobku životného minima pri 100 % financovaní zo Štátneho fondu rozvoja bývania– ak je žiadateľom obec, samosprávny kraj alebo nezisková organizácia; resp. do päťnásobku životného minima, ak je žiadateľom iná právnická osoba.

Maximálna výška podpory pri spolufinancovaní úverom a dotáciou pre obec, samosprávny kraj a neziskovú organizáciu je 65-tisíc eur, v prípade financovania úverom do výšky 100 % je to najviac 75-tisíc eur a pri financovaní do 95 % obstarávacej ceny v prípade inej právnickej osoby je to maximálne 72-tisíc eur na byt.

Splatnosť úveru je pre obce samosprávne kraje a neziskové organizácie 20 až 40 rokov a pre iné právnické osoby 20 až 30 rokov.

Úroková sadzba je vo výške jedného percenta. V prípade, že sa byt nachádza v najmenej rozvinutých okresoch, je úrok nulový.

Zdroj: ŠFRB

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Štátny fond rozvoja bývania #nájomné byty