Prenájom nehnuteľnosti: Kedy sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade

... a kedy nie? Čo ak prenajímate len jednu izbu z troch? A čo ak vlastníte viacero nehnuteľností a pri prenajatí prvej sa zaregistrujete?

, 28.02.2020 08:33
peniaze, euro, dom Foto:
Ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás na splnenie tejto povinnosti. Ak výzve nevyhoviete v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane vás zaregistruje z úradnej moci.
debata

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie. Registrovať sa musí do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenska prenajal nehnuteľnosť.

Ak daňovník prenajme na území SR nehnuteľnosť, pričom už je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade, nevzniká mu povinnosť registrácie ani povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane.

Vzor registračného tlačiva je pre verejnosť k dispozícii na portáli finančnej správy a na každom daňovom úrade.

Správca dane preverí údaje uvedené v žiadosti o registráciu, ak má pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, vyzve vás, aby ste údaje bližšie vysvetlili, zmenili alebo doplnili, a zároveň určí lehotu, v ktorej ste povinný výzve vyhovieť.

Ak vyhoviete výzve správcu dane v určenej lehote a v požadovanom rozsahu, považuje sa žiadosť o registráciu za podanú v deň pôvodného podania.

Ak výzve správcu dane nevyhoviete, správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom žiadosť o registráciu zamietne, ak zákon neustanovuje inak. Proti tomuto rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Ak správca dane zistí, že ste si nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás na splnenie tejto povinnosti. Ak výzve nevyhoviete v plnom rozsahu a v určenej lehote, správca dane vás zaregistruje z úradnej moci.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu.

Správca dane vás zaregistruje v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí vám daňové identifikačné číslo, ktoré ste povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia správca dane vydá osvedčenie o registrácii. Proti tomuto rozhodnutiu nemôžete podať odvolanie.

Ak dôjde k zmenám skutočností oznámených pri registrácii (napr.: zmena priezviska, titulu, trvalého pobytu) alebo ak vám zanikne daňová povinnosť, ste povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, ste povinný požiadať o zrušenie registrácie do 30 dní odo dňa, keď nastali a vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

Príklady

Príklad č. 1:

Vlastním trojizbový byt, v ktorom jednu izbu prenajímam študentom. Mám aj ja povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade?

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú iba časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

Príklad č. 2:

Vzťahuje sa aj na mňa povinnosť registrácie na daňovom úrade, keď so súhlasom vlastníka prenajímam byt, ktorý mám sama v nájme?

Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá ďalej prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má sama v nájme (pre registráciu na daňovom úrade nie je rozhodujúce, či prenajímateľ je vlastníkom prenajímaného bytu). Povinnosť registrácie má aj fyzická osoba, ktorá prenajala byt fyzickej osobe, ktorá tento byt ďalej prenajíma.

Príklad č. 3:

Spolu s manželkou vlastníme byt (bezpodielové spoluvlastníctvo), ktorý sme prenajali, teda sa na nás vzťahuje povinnosť registrácie. Musia sa registrovať obaja manželia alebo stačí, keď túto povinnosť splní jeden z manželov?

V prípade prenájmu bytu, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, povinnosť registrácie vzniká obidvom manželom.

Príklad č. 4:

Vzniká povinnosť registrácie fyzickej osobe, ktorá prenajíma stenu rodinného domu na reklamné účely?

Registračná a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú časť bytového priestoru (ak prenajímaná časť bytového priestoru napĺňa charakteristiku bytu podľa bytového zákona), časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku. Prenájom steny, teda časti nehnuteľnosti, podlieha povinnosti registrácie.

Príklad č. 5:

Vlastním chatu v rekreačnej oblasti, ktorú v zimnej sezóne príležitostne prenajímam, resp. v nej poskytujem ubytovanie. S ľuďmi, ktorým tieto služby poskytujem, nemám uzatvorenú žiadnu písomnú zmluvu. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá prenajme nehnuteľnosť na území SR. To znamená, že ak uzatvoríte nájomnú zmluvu na prenájom chaty (podľa § 663 Občianskeho zákonníka), vznikne Vám registračná povinnosť na daňovom úrade. Pritom nie je podstatné, či bude nájomná zmluva uzatvorená písomne, alebo ústne. Ak však poskytnete iba službu ubytovania (na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní podľa § 754 Občianskeho zákonníka), pričom nejde o podnikateľskú činnosť, v tomto prípade Vám registračná povinnosť nevzniká.

Príklad č. 6:

Vlastním viac nehnuteľností, pri prenájme prvej nehnuteľnosti si splním svoju registračnú povinnosť. Mám povinnosť oznamovať prenajatie druhej a každej ďalšej nehnuteľnosti?

Ak je fyzická osoba registrovaná z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti, nemá povinnosť oznamovať daňovému úradu prenajatie každej ďalšej nehnuteľnosti.

Príklad č. 7:

Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Je potrebné k žiadosti o registráciu doložiť aj zmluvu o nájme?

Fyzická osoba, ktorá prenajíma byt a má povinnosť registrácie na daňovom úrade, spolu s vyplnenou žiadosťou o registráciu predloží k nahliadnutiu za účelom overenia údajov originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme, ktoré daňový úrad fyzickej osobe (prenajímateľovi) po preverení údajov vráti. V prípade, ak prenajímateľ pri registrácii nepredloží písomnú zmluvu o nájme ani zápisnicu o nájme, daňový úrad spíše na základe ústneho pojednávania s prenajímateľom bytu zápisnicu o ústnom pojednávaní.

Príklad č. 8:

Prenajímam nehnuteľnosť a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Žiadosť o registráciu chcem poslať poštou. Môžem sa aj takýmto spôsobom zaregistrovať?

V prípade, ak prenajímateľ nehnuteľnosti (fyzická osoba) zašle vyplnenú žiadosť o registráciu poštou, daňový úrad je oprávnený vyzvať prenajímateľa na predloženie originálu zmluvy o nájme alebo zápisnice o nájme k overeniu údajov, ktorú daňový úrad fyzickej osobe (prenajímateľovi) po overení údajov vráti.

Príklad č. 9:

Som občanom Rakúska, na Slovensku vlastním byt, ktorý prenajímam. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť? Ak áno, na ktorom daňovom úrade sa mám zaregistrovať?

Povinnosť registrácie má v zmysle zákona o dani z príjmov na daňovom úrade každá fyzická osoba, ktorá na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku. Zákon hovorí o nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území SR bez ohľadu na to, či ju prenajíma občan SR, alebo cudzinec. Ak fyzickej osobe vznikne registračná povinnosť z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby – prenajímateľa. Ak fyzická osoba – prenajímateľ nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, teda nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa trvalého pobytu, miestne príslušným je Daňový úrad Bratislava.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový úrad #registrácia #prenájom nehnuteľnosti
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy