Chcete vlastniť pozemok o ktorý sa v dobrej viere staráte?

Vydržanie je spôsob, akým získate do vlastníctva nehnuteľnosť. Musíte však splniť zákonom stanovené podmienky.

20.01.2023 08:00
kladivo, súd, justícia, váhy, právo, notár, zákon Foto:
Ilustračná foto.
debata

Vlastnícke právo: vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. O pôvodnom nadobudnutí vlastníckeho práva možno hovoriť vtedy, ak vlastnícke právo nadobúdateľa nie je odvodené od vlastníckeho práva predchodcu (ako je to napríklad pri kúpnej zmluve).

Kto je vlastník: v prípade vydržania ide o spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník.

Čo možno vydržať: nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním možno tak k hnuteľným, ako aj k nehnuteľným veciam, ale len po splnení podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku. Vyhotovovanie osvedčení o vydržaní patrí do pôsobnosti notárov, ktorí postupujú v zmysle Notárskeho poriadku.

Predpoklady vydržania

Zákon ustanovuje predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené počas celej doby vydržania. Medzi tieto predpoklady patria: spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet držby, dobromyseľnosť vydržateľa, oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu, uplynutie vydržacej doby.

Spôsobilým subjektom vydržania môžu byť všetky osoby, ktoré sú spôsobilé nadobúdať vlastnícke právo (fyzické osoby, právnické osoby, ale aj štát). Vydržaním možno nadobudnúť vec do podielového, ale aj do bezpodielového spoluvlastníctva.

Z vydržania sú vylúčené veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníckeho práva alebo ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb. Možné je vydržať zásadne len vec, nikdy nie iba jej časť.

Za najzásadnejší predpoklad vydržania a súčasne za najväčší problém možno považovať podmienku oprávnenej držby.

V zmysle ustálenej praxe sa za oprávnenú držbu považuje nakladanie s vecou ako so svojou vlastnou, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí; je teda objektívne presvedčený o svojom domnelom vlastníckom práve.

Všetky uvedené podmienky vydržania musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby, ktorá je v prípade hnuteľných vecí 3-ročná a v prípade nehnuteľností (a práv zodpovedajúcim vecnému bremenu) 10-ročná. Do tejto doby sa započítava aj doba, počas ktorej mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Návod:

 • Žaloba na určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním
 • Okresnému súdu v Trnave
 • Žalobcovia: 1 Anna Biela, Milan Biely
 • adresa: Ružová 10, 12 456 Trnava
 • Žalovaný: Rudolf Slávik
 • adresa: Modrá 55, 940 02 Nové Zámky
 • o určenie vlastníckeho práva vydržaním

Dňa 30. júla 2012 sme so žalovaným uzavreli kúpnu zmluvu, ktorou žalovaný ako predávajúci nám odpredal do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť, a to parcelu č. 456/1 vo výmere 300 m2 v kat. úz. Nové Zámky, zapísanú v liste vlastníctva č. 123 na katastri Nové Zámky, za kúpnu cenu 8 000 eur.

Kúpnu cenu sme žalovanému vyplatili v deň podpísania kúpnej zmluvy a odvtedy nehnuteľnosťi pokojne a dobromyseľne ako svoje užívame. Doteraz sme investovali do nehnuteľnosti cca 5 000 eur.

Dôkaz:

 • Kúpna zmluva z 30. júla 2012
 • Výsluch účastníkov
 • Doklady o investícii do nehnuteľnosti

V júni 2022 sme požiadali kataster v Nových Zámkoch o výpis z katastra a zistili sme, že žalovaný je tam stále vedený ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti.

Žalovaný pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa zaviazal, že všetky potrebné záležitosti spojené s registráciou kúpnej zmluvy na notárskom úrade zariadi vrátane zaplatenia príslušných poplatkov.

Spoliehali sme sa na jeho serióznosť a po celú takmer dobu sme boli v dobrej viere, že prevod sa uskutočnil a že sme bezpodielovými spoluvlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti.

Dôkaz:

 • Výsluch účastníkov
 • Výpis z katastra nehnuteľností

Vzhľadom na to, že uplynutím desaťročnej pokojnej, nepretržitej a dobromyseľnej držby sme nadobudli k predmetnej nehnuteľnosti vlastnícke právo vydržaním, navrhujeme, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:

 • Súd určuje, že bezpodielovými spoluvlastníkmi parcely č. 456/1 vo výmere 300 m2, v kat. úz. Nové Zámky, zapísaných na liste vlastníctva č.123 na katastri Nové Zámky, sú žalobcovia 1 a 2.
 • Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcom 1 a 2 trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.
 • V Trnave 3. januára 2022
 • podpisy žalobcov

Ako rozhodujú súdy

Súd rozhoduje na základe určovacej žaloby – žaloba o určenie vlastníckeho práva vydržaním. Vo výlučnej právomoci súdu je rozhodnúť, či vlastnícke právo vzniklo, alebo nevzniklo.

Súd v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené, vydá rozhodnutie, v ktorom buď:

 • uvedie, že žalobcovia splnili podmienky vydržania a od určitého dňa ako oprávnení držitelia nadobudli vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti vydržaním. Na základe tohto rozhodnutia súdu budú oprávnení držitelia záznamom do katastra nehnuteľností zapísaní ako vlastníci dotknutej nehnuteľnosti;
 • b) alebo rozhodne o nesplnení podmienok vydržania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #vlastníctvo