Postup: Ako získať potvrdenie o vydržaní pozemku

Chcete získať pozemok do svojho vlastníctva a vybaviť si listinu potvrdzujúcu vydržanie parcely? Ako treba postupovať? Na ktorý súd sa musíte obrátiť? Ako a kedy podať návrh?

20.01.2023 08:00
Farmár Foto:
Ilustračná foto.
debata

Konanie o potvrdení vydržania

 • Konanie o potvrdení vydržania podľa novely Civilného mimosporového poriadku rieši súd, v ktorého obvode sa nachádza nehnuteľnosť.
 • Konaním o potvrdení vydržania je konanie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu.
 • Na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť.
 • Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Účastníkom konania je

 • navrhovateľ
 • ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka
 • správca lesného pozemku a
 • Slovenský pozemkový fond

Návrh na začatie konania

 • Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh.
 • Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Skutočnosti musí navrhovateľ osvedčiť.
 • Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania sa doručuje ostatným účastníkom konania spolu s vyzývacím uznesením.

Rozhodnutie o návrhu na začatie konania

 • Ak sa návrh na začatie konania o potvrdení vydržania neodmietne, súd preskúma, či navrhovateľ osvedčil, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti, alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.
 • Súd môže sám preskúmať a overiť správnosť tvrdení navrhovateľa alebo môže vyzvať navrhovateľa, aby označil ďalšie dôkazy, z ktorých vyplýva, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.
 • Súd návrh na začatie konania o potvrdení vydržania uznesením zamietne, ak zistí, že nie sú splnené podmienky na vydanie vyzývacieho uznesenia.
 • O odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania rozhoduje súd bez vyjadrenia ostatných účastníkov konania a bez nariadenia pojednávania. Uznesenie súdu o odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania sa doručuje len navrhovateľovi.

Vyzývacie uznesenie

 • Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie.
 • Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý určí.
 • Lehota určená na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku do dňa určeného vo vyzývacom uznesení.
 • 4. Vyzývacie uznesenie okrem výzvy obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, ktoré osvedčujú, že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním.

Doručenie a zverejnenie vyzývacieho uznesenia

Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne doručí

 • navrhovateľovi
 • účastníkovi konania do vlastných rúk spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami
 • účastníkom konania spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami
 • okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania
 • okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania

2. Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne zverejní verejnou vyhláškou

 • v Obchodnom vestníku
 • na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania; verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov
Orná pôda Čítajte viac Nemáte list vlastníctva k pôde, ktorú užívate?

3. Doručenie a zverejnenie vyzývacieho uznesenia zabezpečí súd prvej inštancie.

Námietky

1. Námietky môže podať

 • účastník konania a jeho právny nástupca,
 • ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca,
 • ďalší účastníci konania
 • iná osoba.

2. Námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii. Podané námietky sa považujú za podané včas, ak sú doručené súdu, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, najneskôr do vydania uznesenia o potvrdení vydržania.

3. V námietkach okrem všeobecných náležitostí podania musí osoba

 • opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté, ak ide o právneho nástupcu osoby, v námietkach opíše aj skutočnosti, ktoré osvedčujú, že je jej právnym nástupcom,
 • osvedčiť, že vydržaním môžu byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje,
 • osvedčiť skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.
 • Súd bez nariadenia pojednávania uznesením odmietne námietky, ktoré boli podané oneskorene alebo ktoré neobsahujú nevyhnutné náležitosti.

Zamietnutie návrhu na začatie konania

Súd uznesením zamietne návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, ak sa námietky neodmietli a ak majú dôvod.

Pred rozhodnutím o námietkach môže súd vykonať potrebné vyšetrenia na overenie skutočností uvedených v námietkach alebo môže vyzvať osobu, ktorá podala námietky, aby predložila ďalšie dôkazy preukazujúce jej tvrdenia; na tento účel môže nariadiť pojednávanie.

Právoplatné uznesenie súd bezodkladne doručí okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností, aby sa mohla vymazať poznámka.

Potvrdenie vydržania

Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, vydá uznesenie o potvrdení vydržania. Platí to aj vtedy, ak uplynula lehota na podanie námietok alebo ak boli námietky odmietnuté.

Uznesenie o potvrdení vydržania obsahuje označenie

 • účastníkov konania
 • nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktorá je predmetom vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu navrhovateľa
 • dátum, v ktorom navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním

Uznesenie o potvrdení vydržania

Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého.Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou.

Musí však osvedčiť, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami podľa zákona.

Kto dobromyseľne nadobudol vecné právo k nehnuteľnosti od toho, komu bolo právoplatne potvrdené vydržanie podľa tohto zákona, je chránený tak, ako keby ho nadobudol od vlastníka.

Priebeh vydržania

1. etapa – Advokátsky prieskum a predprípravné štádium

Úvodná etapa získavania vlastníctva je v celom procese kľúčová. Podstatou je, aby advokát dôkladne vyhodnotil predpoklady splnenia hmotnoprávnych podmienok vydržania.

V advokátskom prieskume sa preveria predpoklady vzniku vlastníckeho práva, najmä oprávnenosť držiteľa, historickoprávne súvislosti, spôsobilosť predmetu a navrhovateľa, potenciálne nároky zo strany dotknutých osôb, plynutie lehôt a ich preukázanie, „sila konkurenčných“ práv iných subjektov a pod.

Zákon vyžaduje, aby bol navrhovateľ dobromyseľným držiteľom nehnuteľnosti najmenej 10 rokov. <info>Ak sú podmienky splnené, advokát spracuje a podá na súd písomný návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.

Do súdneho návrhu sa premietnu výsledky advokátskeho prieskumu. Príslušný na konanie je okresný súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

Súd v tomto predprípravnom štádiu posúdi dôvodnosť podania a ak je nekvalifikované alebo nie sú splnené podmienky na vydržanie, podanie zamietne. Ak súd podanie nezamietne, postupuje sa do druhej etapy vydržania – tzv. vyzývacieho konania.

Ako sa v dôvodovej správe k novele Ministerstva spravodlivosti SR uvádza, cieľom predprípravného štádia je vylúčiť z konania nedôvodné a neopodstatnené návrhy a nezaťažovať nimi súdy ani ostatných účastníkov.

Účasť advokáta pri prieskume a spísaní kvalifikovaného návrhu výslovne zákon nevyžaduje, jeho účasť v prieskume a súdnom konaní je nezastupiteľná a môže podstatne zvýšiť úspech v procese vydržania.

Odborne a procesne náročná je aj tretia etapa vydržania, keď bude potrebné pred súdom preukázať, že prípadné námietky tretích strán sú nedôvodné. Súdny poplatok za návrh je 99,5 eura.

2. etapa – Vyzývacie súdne konanie

Druhá etapa procesu vydržania prebieha na súde. Ak je žiadateľ v prvej etape úspešný, súd vydá takzvané vyzývacie uznesenie, ktorým dotknuté subjekty vyzve, aby voči zámeru navrhovateľa vydržať nehnuteľnosť uplatnili námietky.

Vyzývacie uznesenie súd zverejňuje v Obchodnom vestníku, doručuje ho účastníkom konania, obci aj katastru na vyznačenie informatívnej poznámky na liste vlastníctva.

Účastníkom konania je aj Slovenský pozemkový fond (SPF) a správca lesného pozemku. Tieto subjekty však môžu ostať v súdnom konaní nečinné, ak sa ich predmet konania, resp. nehnuteľnosť netýkajú.

Námietky voči zámeru vydržať nehnuteľnosť môžu oprávnené osoby podať až do vydania uznesenia o potvrdení vydržania, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako šesť mesiacov.

Námietky sa podávajú na súde, ktorý vyzývacie uznesenie vydal, a treba ich náležite zdôvodniť. Ak budú námietky nekvalifikované alebo budú podané oneskorene, súd ich odmietne.

3. etapa – Súdne prejednanie a rozhodnutie

Po podaní námietok môže súd vykonať vyšetrenie, ktorým overí tvrdené skutočnosti, a to aj na pojednávaní. Ak námietky preukážu, že podmienky na vydržanie nie sú splnené a existuje „silnejšie právo“, súd návrh zamietne.

Právoplatné rozhodnutie o zamietnutí sa oznamuje tiež katastru za účelom výmazu zapísanej poznámky. Okamih „vzniku“ vlastníckeho práva bude uvedený v samotnom súdnom rozhodnutí.

Ak sa podklady v návrhu na priznanie vlastníctva vydržaním preukážu, súd vydá rozhodnutie, ktorým potvrdí vydržanie vlastníckeho práva, resp. práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu.

4. etapa – Zápis do katastra nehnuteľností

Posledná etapa je administratívno-formálna. Súd doručí právoplatné rozhodnutie o potvrdení vydržania príslušnému katastru, ktorý v rámci záznamového konania vykoná zápis vlastníka do katastrálneho operátu.

Za vlastníka kataster zapíše osobu, ktorá s súdnom konaní preukázala vznik vlastníckeho práva vydržaním. Záznamové konanie je bez poplatku.

Zdroj: Realitná únia SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #potvrdenie #vydržanie pozemku