Rozhodli ste sa zdedený pozemok predať? Prečo musíte svoju časť najprv ponúknuť príbuzným?

Predaj poľnohospodárskej pôdy má zákonom stanovené pravidlá, v zásade sa riadi podobnými pravidlami ako predaj inej nehnuteľnosti. V prípade zmluvy o prevode platí režim rovnaký ako pri každej kúpnej zmluve.

15.06.2023 07:00
muž s telefónom na poli Foto:
Ilustračná foto.
debata

Už vyše štyroch rokov môžu vlastníci predávať svoje pozemky slobodnejšie. Od roku 2019 prestali platiť obmedzujúce ustanovenia zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodár­skemu pozemku. Prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa v podstate bez obmedzení.

Ide o právo: Nový stavebný zákon, vysvetlila odborníčka
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo je prevod vlastníctva:

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod podľa § 588 až 611 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva podľa § 151j Občianskeho zákonníka alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva podľa § 553c Občianskeho zákonníka.

Čo nie je prevod vlastníctva:

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku nie je prevod podľa § 611 Občianskeho zákonníka, ak zamieňanými vecami sú poľnohospodárske pozemky, ktorých hodnoty sú porovnateľné; hodnoty zamieňaných pozemkov sú porovnateľné, ak ich rozdiel nie je väčší ako 10 %.

Za nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku sa nepovažuje bezodplatný prevod do vlastníctva oprávnených osôb podľa osobitných predpisov a prevod podľa osobitných predpisov.

Zákonom nie je dotknuté nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku pri vykonávaní pozemkových úprav a pri prevode vlastníctva vo verejnom záujme na účely, na ktoré možno poľnohospodársky pozemok vyvlastniť.

kladivo, súd, justícia, váhy, právo, notár, zákon Čítajte viac Chcete vlastniť pozemok o ktorý sa v dobrej viere staráte?

Zmluva o prevode poľnohospodárskeho pozemku je klasická kúpna zmluva. V prípade zmluvy o prevode poľnohospodárskeho pozemku platí režim rovnaký ako pri každej zmluve.

Zrušiť alebo odstúpiť od nej možno, ak je to v nej dohodnuté alebo ak tak stanoví zákon. V princípe nie je rozdiel medzi bežnou kúpnou zmluvou a zmluvou o predaji poľnohospodárskeho pozemku.

Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná.

Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty.

Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká.

Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdedený pozemok