Chcete pôdu zmeniť na stavebný pozemok a výhodne predať alebo na ňom stavať? Pozrite sa, ako sa to dá

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza. Ako sa postupuje?

13.06.2023 06:00
stavebné povolenie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kedy rozhodnutie nie je potrebné

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 , prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce. Ako sa postupuje v jednotlivých prípadoch?

Ide o právo: Nový stavebný zákon vysvetlila odborníčka
Video
Zdroj: TV Pravda

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodár­skej pôde.

K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený s kolkom, nie starší ako tri mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú s kolkom), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

Pripravovaný zámer stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Potrebné je podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom, nie starší ako tri mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol, vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodár­skej pôdy.

Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur.

muž s telefónom na poli Čítajte viac Rozhodli ste sa zdedený pozemok predať? Prečo musíte svoju časť najprv ponúknuť príbuzným?

Pripravovaný zámer stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodár­skej pôdy.

K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál s kolkom, nie starší ako tri mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál s kolkom) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia), potvrdenie o BPEJ (bonitnopôdno ekologická jednotka) (ak bol v k. ú. ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodár­skej pôdy.

Ak sa má zaplatiť odvod za záber (pri najkvalitnejšej pôde s bonitou 1 až 4) jeho výpočet. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1 000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nie je v súlade s územným plánom, predkladá sa aj súhlas pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33 eur vo forme kolkov.

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebný pozemok