Kde ešte môžu seniori ušetriť?

, 01.09.2018 06:00

Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch

Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň...
Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi, vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti. Autor: SHUTTERSTOCK

Kultúra a šport

 • penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %, niektoré kultúrne inštitúcie poskytujú penzistom, ktorí sú aj ťažko zdravotne postihnutí, vstupy zadarmo

Dane

 • ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch, alebo sa na ne treba opýtať priamo na miestnom či mestskom úrade

Kúpele

 • vybrané kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov samoplatcov

Príspevok na stravu

 • poskytujú ho viaceré mestá. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mestské zastupiteľstvo. Môže ísť napríklad o podporu vo forme stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravné zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom stravnom zariadení mesta

Dovolenky

 • viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka ktorým možno ušetriť až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny

Profesionálna vnučka

 • Osamelosť patrí medzi najväčšie problémy penzistov. Štatistiky hovoria, že až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa postupne seniori dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života. Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia, a preto vznikol projekt na podporu spoločenskej komunikácie www.dedkobabka.sk. Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi, vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. Ponúka aj možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť.

Koncesionárske poplatky

 • sadzba úhrady sa zníži na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
 • na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä nasledujúcich dôchodkových dávok: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok
 • poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov
 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi: sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady.
 • doklady potrebné na preukázanie skutočnosti: formulár: Zmena sadzby úhrady; dôchodcovské dávky: potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie, rodné číslo; dávka v hmotnej núdzi: aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo
 • nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac
 • adresa na zasielanie písomností: Rozhlas a televízia Slovenska, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu, uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína 77). List píšte čitateľne a prehľadne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#penzia #senior #dôchodky #zľavy pre dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku