Zdravotnícke pomôcky pre seniorov? Na predpis aj požičané

Barly, vozíčky a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré hradí zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo kupujete v plnej výške.

02.09.2018 06:00
seniori, dôchodci, penzisti, zdravotnícke pomôcky, Foto:
Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju predpisuje.
debata

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať, alebo ju uhradí poisťovňa. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz.

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) hradí poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte sám.

Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania osobe s hendikepom, ktorá o ne prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje hendikepovaná osoba komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia. Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej pomôcky alebo vráteného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce s osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem. Zoznam vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

Kto potrebuje opatrovateľku, musí zájsť na obecný úrad

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

Novelou zákona o sociálnych službách, ktorá začala platiť v januári, sa zvýšil povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby z 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (277,33 eura na mesiac) na 1,65-násobok (326,85 eura na mesiac).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #seniori #zľavy pre dôchodcov #zdravotnícke pomôcky