Senior so zdravotným postihnutím môže žiadať o kompenzáciu

Dôchodca s ťažkým zdravotným postihnutím má nárok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Aké príspevky kompenzácia zahŕňa?

04.11.2018 06:00
dôchodci, seniori, zťp Foto:
Ilustračné foto.
debata

Na osobnú asistenciu

možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na osobnú asistenciu, najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 3,82 eura na hodinu

Na prepravu

možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 104,63 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 38,07 eura, II. skupina na 19,04 eura, III. skupina na 11,43 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,04 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 34,25 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 45,67 eura

Príspevok na opatrovanie

O peňažný príspevok na opatrovanie môže požiadať člen rodiny, ktorý chce opatrovať príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím, na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok však dostane iba vtedy, ak ťažko zdravotne postihnutý nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo asistenta ŤZP.

Žiadosť o príspevok treba podať na úrade práce, sociálnych veci a rodiny podľa miesta svojho trvalého pobytu. Záujemca o príspevok musí k žiadosti doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne: 369,36 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 492,34 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 326,16 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 461,81 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška príspevku je 480,05 eura.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak: je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá: starobný alebo predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne: 184,71 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 246,20 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne: 163,06 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 230,88 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 240 eur.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná: výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie: peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa príspevok najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

možno ho poskytnúť si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu. Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

môže dostať príspevok ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu osoby s ŤZP, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta

možno poskytnúť príspevok tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov veku. Nemôže ho dostať človek, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, s výnimkou nezaopatreného dieťaťa, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová služba na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

môže príspevok dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu. Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, rodinného domu a na úpravu garáže

možno príspevok poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Suma: maximálne 6 638,79 eur, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

Zdroj: UPSVAR, dh
Podrobné podmienky nájdete v zákone číslo 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky pre dôchodcov #ZŤP