Kto môže požiadať o dávku v nezamestnanosti

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, že poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. V prípade, že pracoval len dobu určitú, postačí, ak 730 dní poistenia získal za posledné štyri roky.

30.11.2018 06:00
krajčírka, žena, remeslo Foto:
Ilustračné foto.
debata

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.

Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti za kalendárne dni. Jej výška je 50 percent z denného vymeriavacieho základu.

Uchádzač o zamestnanie tak za mesiac dostane dávku vypočítanú podľa vzorca: 50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Od 1. júla 2018 do konca júna 2019 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní, v sume 972,30 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, dosahuje 941 eur.

Denný vymeriavací základ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhový príspevok podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov dosiahnutých v rozhodujúcom období, a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Maximálne sa počíta z dvojnásobku priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Rozhodujúce obdobie je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z tohto času sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

V prípade, že v rozhodujúcom období nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie dávky v nezamestnanosti, vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia.

Ak poistenec nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné, a ktorý je platný ku dňu vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti s určením pripadajúcim na jeden deň podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.

Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky. To platí aj pri opakovanom čerpaní rodičovskej dovolenky, ktorá bezprostredne nadväzuje na obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca počas poskytovania materského. Takto určený denný vymeriavací základ nesmie byť nižší ako denný vymeriavací vypočítaný z 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Ak v rozhodujúcom období je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, za ktoré nemá vymeriavací základ, a obdobie poistenia v nezamestnanosti dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z vymeriavacieho základu dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti, ak získala najmenej 26 týždňov poistenia v nezamestnanosti ako osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti; ak toto poistenie v nezamestnanosti trvalo menej ako 26 týždňov, výška dávky v nezamestnanosti sa určí z 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu.

Ako si môžu privyrobiť nezamestnaní?

Uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku u zamestnávateľa

  • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.
  • Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie za mesiac presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. 205,07 eura.
  • Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch.

Aké povinnosti máte, ak pracujete na dohodu

  • musíte predložiť úradu práce kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila,
  • do ôsmich kalendárnych dní musíte preukázať úradu práce rozhodné skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, t. j. skutočnosti o výške odmeny za uplynulý kalendárny mesiac.
  • Ak uchádzač o zamestnanie maximálnu výšku odmeny prekročí, úrad práce začne voči nemu správne konanie vo veci vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dávka v nezamestnanosti