Potrebujete opatrovateľku? Môžete o ňu požiadať obec, opatrovať môže aj príbuzný

Pozná to takmer každý z nás. Rodičia či prarodičia starnú, ubúdajú im sily, problém im robia aj bežné, každodenné úlohy. Problém je čoraz vypuklejší, pretože Slovensko starne. Na istú formu pomoci bude odkázaných čoraz viac ľudí.

19.12.2018 06:00
hendikep, chodítko, senior, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nesebestačnosť je odkázanosť na pomoc iných pri takých činnostiach ako je stravovanie, hygiena, obliekanie či liečebný režim. Opatrovateľská služba je tak veľmi žiadaná. Ľudia o ňu môžu žiadať obce, opatrovateľom však môže byť aj príbuzný.

Len málo seniorov uprednostňuje domovy sociálnych služieb pred pobytom doma. „Je to prirodzenejšie ako byť umiestnený v sociálnom zariadení,“ hovorí docentka Božena Bušová, podpredsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb. „Ak má senior pomoc v rodine a v priateľoch, zvláda to. Ale často musia príbuzní pracovať a nestíhajú zabezpečovať všetky povinnosti. Vtedy si objednávajú opatrovateľskú službu. Opatrovateľky navštevujú seniorov doma v dohodnutom čase a vykonávajú dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, pomoc v domácnosti ale bo iné sociálne aktivity, na ktorých sa v zmluve dohodli,“ vysvetlila.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný.

Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ nemajú dostatočný príjem, neplatia žiadnu úhradu alebo platia len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65 násobok sumy životného minima, teda minimálne 329,14 eura.

Záujem o opatrovateľské služby potvrdzuje aj rezort práce. "Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ale aj s princípmi Európskej únie o rozvoji sociálnych služieb.

Rezort práce problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť napriek tomu, že opatrovateľské služby patria do výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a aj jej financovanie je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv," píše sa v správe rezortu práce.

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu. Žiadosť sa v tomto prípade podáva na úrade práce.

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

Kto má nárok

každý občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby: pri sebaobsluhe; pri starostlivosti o domácnosť; pri základných sociálnych aktivitách; pri dohľade

Kto na ňu nárok nemá

človek, ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb; ktorého opatruje osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie či na osobnú asistenciu; ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou

Ako o ňu žiadať

prvým krokom je podanie písomnej žiadosti na sociálne oddelenie obecného úradu. Osoba, ktorá o opatrovanie žiada, sa musí na výzvu obce alebo vyššieho územného celku zúčastniť posúdenia zdravotného stavu, musí poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu

Posudzovanie žiadosti

robia pracovníci sociálneho oddelenia obecného úradu, pričom žiadosť musia vybaviť do 30 dní od jej podania. Obecný úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú služ­bu

Ceny za službu

ceny určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,65-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ak klient má nižší dôchodok, túto službu platí za neho rodina

Výber opatrovateľskej služby

klient, ktorý má rozhodnutie obce o odkázanosti, si môže službu vybrať sám

Posudok: Čo musíte absolvovať, aby ste dostali opatrovateľku

Zdravotná posudková činnosť

 • je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
 • odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby sa dosiahnuté body podľa prílohy č. 3 písm. A v prvom bode až dvanástom bode sčítajú. Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a priemerný rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby v hodinách sa určia na základe celkového počtu bodov. Človek je odkázaný na pomoc inej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa prílohy č. 3. Ak osoba pri posudzovaní podľa prílohy č. 3 písm. A dvanásteho bodu dosiahne 0 bodov, jej stupeň odkázanosti je VI a na body dosiahnuté podľa prílohy č. 3 písm. A prvého bodu až jedenásteho bodu sa neprihliada.

Príloha č. 3 k zákonu č. 448/2008

A. Spôsob posudzovania odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach

1. Stravovanie a pitný režim:

umiestnenie jedla na tanier, naliatie tekutiny do pohára, šálky a schopnosť ich prenesenia, bezpečné prenesenie jedla a tekutín z jedného miesta na druhé, úprava jedla a tekutín pred konzumáciou (napríklad odstránenie a otváranie obalu, ošúpanie ovocia a zeleniny, otvorenie fľaše), nakrájanie potravy na menšie kúsky, prenesenie jedla a nápoja k ústam, konzumácia jedla a nápojov obvyklým spôsobom, rozpoznanie teploty jedla a nápojov, zistenie obsahu obalu s potravinami a nápojmi, zistenie záručnej doby z obalov potravín a nápojov, dávkovanie a užívanie enzýmov na trávenie podľa množstva a zloženia prijímanej potravy, dodržiavanie pitného režimu.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov stravovania odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = fyzická osoba je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony samostatne

2. yprázdňovanie močového mechúra:

presun na toaletu a z toalety, permanentná kontrola a pomoc pri vyprázdňovaní močového mechúra, manipulácia s odevom pred vyprázdnením a po ňom a zabránenie jeho znečisteniu, zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní močového mechúra (pri použití WC alebo podložnej misy, respektíve močovej fľaše), účelná očista po vyprázdnení močového mechúra.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

3. Vyprázdňovanie hrubého čreva:

presun na toaletu a z toalety, permanentná kontrola a pomoc vrátane masáže pri vyprázdňovaní, manipulácia s odevom pred vyprázdnením a po ňom a zabránenie jeho znečisteniu, zaujatie vhodnej polohy pri vyprázdňovaní (pri použití WC alebo podložnej misy), účelná očista po vyprázdnení.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

4. Osobná hygiena:

umytie rúk, nôh, tváre, podpazušia, vonkajších pohlavných orgánov, výmena hygienických vložiek a plienok, vyčistenie zubov alebo zubnej protézy, príprava pomôcok na holenie a oholenie sa, česanie vlasov, umývanie a úprava vlasov, čistenie uší, nosa a prinosových dutín (napríklad odsávanie sekrétov horných ciest dýchacích), čistenie dolných ciest dýchacích (napríklad zriedenie a vykašlanie hlienov), čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na rukách, čistenie, strihanie alebo opilovanie nechtov na nohách, mejkap.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri troch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

5. Celkový kúpeľ:

vykonanie celkového kúpeľa vrátane umytia vlasov, rozpoznanie teploty vody, použitie pomôcok na vykonanie celkového kúpeľa (špongia, šampón, sprchový gél, pemza a pod.), utieranie sa a krémovanie.

 • 0 bodov = je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

6. Obliekanie, vyzliekanie:

výber oblečenia zodpovedajúceho situácii, prostrediu a klimatickým podmienkam, rozpoznanie jednotlivých častí oblečenia a ich správne vrstvenie, samostatné obliekanie a vyzliekanie odevu, obutie a vyzutie obuvi (vrátane zaviazania a rozviazania šnúrok na obuvi), nasadenie a zloženie spevňovacích pomôcok, farebné zladenie oblečenia, rozpoznanie čistoty odevov a obuvi.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

7. Zmena polohy, sedenie a státie:

zmena polohy tela z polohy v ľahu do polohy v sede alebo do polohy v stoji a opačne, prípadne s použitím pomôcky, zmena polohy zo sedu a do sedu (napríklad z vozíka do auta, z vozíka na posteľ, z vozíka na toaletu), zmena polohy z boku na bok, na chrbát a na brucho, udržanie polohy v sede aspoň 30 minút, státie a vydržanie v stoji aspoň 10 minút, prípadne s pridržovaním alebo s pomôckou.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
babka, opatrovateľka, krvný tlak, dôchodkyňa, Ilustračné foto.

8. Pohyb po schodoch:

výstup a zostup zo schodov samostatne, s použitím pomôcok alebo s pomocou inej osoby.

 • 0 bodov = osoba nie je schopná pohybu po schodoch ani s použitím pomôcok alebo s pomocou inej osoby,
 • 5 bodov = je odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná samostatného pohybu s použitím pomôcok alebo bez použitia pomôcok

9. Pohyb po rovine:

chôdza aspoň 50 krokov bez pomoci s možnosťou použitia pomôcok – barla, palica, chodúľka, G-aparát alebo pohyb s vozíkom minimálne 50 metrov bez pomoci, udržanie požadovaného smeru chôdze alebo pohybu s vozíkom, chôdza alebo pohyb s vozíkom okolo prekážok alebo cez prekážky.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri jednom úkone odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

10. Orientácia v prostredí:

orientovanie sa v priestore bytu alebo domu, orientovanie sa v blízkom okolí bytu, domu, školy, miesta výkonu zamestnania, orientovanie sa v neznámom prostredí, orientovanie sa v cestnej premávke, poznávanie blízkych osôb, opustenie bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je osoba ubytovaná, návrat do bytu, domu alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná, rozlišovanie zvukov a ich smeru, rozpoznávanie času, orientovanie sa v čase, rozlišovanie jednotlivých priestorov bytu alebo domu, alebo zariadenia, v ktorom je fyzická osoba ubytovaná.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

11. Dodržiavanie liečebného režimu:

dodržiavanie pokynov lekára, rozpoznanie správneho lieku, správnej dávky a príprava lieku, pravidelné užívanie liekov a aplikácia mastí, aplikácia podkožných injekcií, dodržiavanie diéty.

 • 0 bodov = osoba je pri väčšine úkonov odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 5 bodov = je minimálne pri dvoch úkonoch odkázaná na pomoc inej osoby,
 • 10 bodov = je schopná vykonávať všetky úkony

12. Potreba dohľadu:

dohľad pri činnostiach uvedených v bodoch 1 až 11.

 • 0 bodov = osoba je odkázaná na nepretržitý dohľad pri väčšine činností alebo osoba s cystickou fibrózou je odkázaná na dohľad minimálne pri štyroch činnostiach,
 • 5 bodov = je odkázaná na dohľad počas dňa minimálne pri troch činnostiach,
 • 10 bodov = nie je odkázaná na dohľad pri žiadnej z činností.

B. Zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby na základe dosiahnutých bodov a určenie rozsahu odkázanosti

Stupeň Počet bodov Priemerný rozsah odkázanosti (h/deň) Priemerný rozsah odkázanosti (h/mesiac)
I. 105 až 120 0 0        
II. 85 až 104 2 až 4 60 až 120        
III. 65 až 84 4 až 6 120 až 180        
IV. 45 až 64 6 až 8 180 až 240        
V. 25 až 44 8 až 12 240 až 360        
VI. 0 až 24 viac ako 12 viac ako 360        

Sociálna posudková činnosť

 • je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III zákona 448/2008 o sociálnych službách.
 • výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.
 • vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku, alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008: Úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a sociálne aktivity

Sebaobslužné úkony

Hygiena

 • osobná hygiena: hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, mejkap, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, mastí, prípadne medikamentov),
 • celkový kúpeľ: hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kú­te),

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 • porciovanie stravy,
 • obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
 • kŕmenie a pomoc pri pití.

Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 • sprievod na toaletu,
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
 • účelná očista po toalete,
 • sprievod z toalety,
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky).

Obliekanie, vyzliekanie

 • výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb),
 • obliekanie, obúvanie,
 • vyzliekanie, vyzúvanie.

Mobilita, motorika

 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 • polohovanie,
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
 • obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,

c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #opatrovateľské služby #sociálna služba