Ušetriť sa dá aj na...

Seniori dokážu ušetriť na daniach, kúpeľoch či dovolenkách.

, 02.03.2019 06:00
seniori, dôchodcovia Foto:
Každý senior pri zakladaní účtu by mal konzultovať s pracovníkom banky a podrobne mu vysvetliť, na čo účet potrebujete a ako ho chce využívať.
debata

Kultúra a šport

 • penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %, niektoré kultúrne inštitúcie poskytujú penzistom, ktorí sú aj ťažko zdravotne postihnutí, vstupy zadarmo

Dane

 • ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na poplatok za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch, alebo sa na ne treba opýtať priamo na miestnom či mestskom úrade

Kúpele

 • vybrané kúpele poskytujú zľavy na špeciálne relaxačné pobyty určené pre seniorov samoplatcov

Príspevok na stravu

 • poskytujú ho viaceré mestá. Podmienky jeho poskytnutia určuje osobitne každé mestské zastupiteľstvo. Môže ísť napríklad o podporu vo forme stravných lístkov, ktoré akceptujú niektoré stravovacie zariadenia daného mesta, alebo sa príspevok uplatní len vo vybranom zariadení mesta

Dovolenky

 • viaceré cestovné kancelárie ponúkajú zľavy, vďaka ktorým možno ušetriť až 20 percent z ceny pobytu. Zľavy sa zväčša týkajú zájazdov mimo hlavnej sezóny

Profesionálna vnučka

 • osamelosť patrí medzi najväčšie problémy penzistov. Štatistiky hovoria, že až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa postupne seniori dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života. Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia, a preto vznikol projekt na podporu spoločenskej komunikácie www.dedkobabka.sk. Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi, vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti, a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. Ponúka aj možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť

Koncesionárske poplatky

 • sadzba úhrady sa zníži na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady
 • na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä týchto dôchodkových dávok: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok
 • poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov
 • poberatelia dávok v hmotnej núdzi: sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady
 • doklady potrebné na preukázanie skutočnosti: formulár Zmena sadzby úhrady; dôchodcovské dávky: potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie, rodné číslo; dávka v hmotnej núdzi: aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo
 • nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac
 • adresa na zasielanie písomností: Rozhlas a televízia Slovenska, odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína 0 alebo 8, alebo 9) alebo variabilný symbol (začína 77). List píšte čitateľne a prehľadne

Účet v banke

 • účet pre seniorov je určený tým, ktorí si chcú dať zasielať dôchodkové dávky na svoj účet. Podmienkou zriadenia účtu je predloženie platného dokladu totožnosti a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok. Niektoré banky nemajú v ponuke špecializované účty pre seniorov, pretože majú bez poplatku alebo s nízkym poplatkom bežné účty, ktoré si môžu zriadiť aj seniori

Banky ponúkajú k účtu pre seniorov napríklad vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, bezplatné vydanie platobnej karty, poskytnutie a využitie elektronického bankovníctva, odmeňovanie pri platbe kartou, niektoré banky poskytujú neobmedzené množstvo výberov z bankomatu vlastnej banky, zúčtovanie neobmedzeného počtu prijatých platieb, platby prostredníctvom POS terminálu, bezplatné vklady v hotovosti. Sú banky, ktoré ponúkajú k účtu aj bezplatne zriadenie sporiaceho účtu.

Každý senior pri zakladaní účtu by mal konzultovať s pracovníkom banky a podrobne mu vysvetliť, na čo účet potrebujete a ako ho chce využívať. Ak senior využije viac služieb, za ktoré bude musieť platiť navyše, tak môže ho účet vyjsť drahšie, ako keby využíval klasický bežný účet.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #šetrenie #Dôchodcovia #seniori