Aj seniori sa môžu zbaviť dlhov a exekúcií. Ako na to?

Dlhy, napríklad z nesplatených pôžičiek voči bankám, nebankovým subjektom, či dlhy voči telekomunikačným operátorom si inštitúcie vymáhajú aj od ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek.

08.07.2019 12:00
peniaze, hotovosť, bankovky Foto:
Konzultácia vo veci osobného bankrotu je bez poplatku.
debata

Platenie záväzkov môže byť u seniorov o čosi ťažšie, nakoľko na pokrytie týchto výdavkov si musia vystačiť so starobným či invalidným dôchodkom. V prípade, že ste sa ocitli v takzvanej dlhovej špirále, na dvere vám začínajú klopať exekútori a nemáte finančné prostriedky na zaplatenie právneho zástupcu, rady môžete hľadať v Centre právnej pomoci, rozpočtovej organizácii Ministerstva spravodlivosti SR.

O možnostiach požiadať o oddlženie formou konkurzu alebo splátkového kalendára sme sa rozprávali s vedúcou kancelárie riaditeľky, Ing. Danielou Romanovou a povereným vedúcim Kancelárie Centra právnej pomoci v Bratislave Mgr. Ladislavom Szabóom.

Kto môže požiadať o právnu pomoc Centrum právnej pomoci a aké podmienky musí spĺňať?

O právnu pomoc v Centre právnej pomoci môže požiadať ktorákoľvek fyzická osoba, a to za nasledovných podmienok. V civilnej veci, ak je v materiálnej núdzi (príjem klienta nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom); nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Vo veci oddlženia klient (fyzická osoba) osvedčí, že sa voči nemu vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie, je platobne neschopný a má centrum hlavných záujmov v Slovenskej republike; nie sú tu zrejmé dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurz alebo neurčí splátkový kalendár a uzavrel s centrom dohodu o splátkach na sumu 500 EUR (na úhradu paušálnej odmeny správcu, ak ide o konanie o oddlžení konkurzom).

S akými poplatkami, ak sú, sa môžu stretnúť žiadatelia v Centre právnej pomoci?

Predbežná konzultácia stojí 4,50 euro, kde klient centra dostane základnú právnu radu. Konzultácia vo veci osobného bankrotu je bez poplatku. V prípade začatia súdneho konania si klient hradí sám súdny poplatok, ale má možnosť súd požiadať o odpustenie súdneho poplatku. V prípade, ak bude klient v konaní neúspešný, bude súdom zaviazaný na zaplatenie trov konania.

Ako si vybrať kanceláriu Centra právnej pomoci?

Klient sa môže objednať do ktorejkoľvek kancelárie Centra/konzul­tačného strediska v rámci SR na predbežnú konzultáciu. Klienti logicky preferujú kanceláriu/kon­zultačné stredisko, ktoré je bližšie ich trvalého/obvyklého pobytu. V prípade, ak si klient podá žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v civilnej veci, tak príslušná kancelária, ktorá vybaví klienta vo veci, je miestne príslušná kancelária podľa trvalého pobytu klienta. V prípade, ak si klient podá žiadosť o poskytnutie právnej pomoci vo veci oddlženia, tak príslušná kancelária, ktorá vybaví klienta v tejto veci bude miestne príslušná kancelária podľa trvalého, prechodného alebo obvyklého pobytu klienta.

Centrum právnej pomoci sa začalo nedávno venovať aj problematike osobného bankrotu. V čom spočíva?

„Osobný bankrot“ je hovorový pojem, ktorý sa používa na označenie zákonom upraveného procesu, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“) pod týmto pojmom rozumie oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Pod zbavením sa dlhov rozumieme to, že sa tieto stávajú rozhodnutím súdu o oddlžení právne nevymáhateľné voči dlžníkovi.

Čo sa má oddlžením dosiahnuť?

Cieľom oddlženia je v prvom rade zbavenie sa právnej vymáhateľnosti nezabezpečených záväzkov dlžníka voči jeho veriteľom na základe rozhodnutia konkurzného súdu. Príslušný konkurzný súd v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára rozhodne, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz alebo bol určený splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekučných konaní, v ktorých sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená len konkurzom alebo splátkovým kalendárom, alebo sa považuje za nevymáhateľnú voči dlžníkovi.

Zbaví sa dlžník všetkých svojich dlhov?

Existuje skupina pohľadávok voči dlžníkovi (jeho dlhov), ktorých sa dlžník nezbaví ani počas konania o „osobnom bankrote“ a teda súdne či exekučné konania o nich naďalej prebiehajú. Tieto pohľadávky sa nazývajú nedotknuté pohľadávky a patria medzi ne napríklad výživné na dieťa, zabezpečená pohľadávka (to je dlh zabezpečený napríklad záložným právom), pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním, pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi, peňažný trest podľa Trestného konania, nepeňažné pohľadávky a pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Aké spôsoby predpokladá zákon pri oddlžení fyzických osôb?

„Osobný bankrot“ predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi, pričom spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery. Prvým riešením je konkurz, ktorý znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie a druhé riešenie je splátkový kalendár, ktorý znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára po dobu piatich rokov, ktorý určí súd. Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným centrom.

Čo znamená pre dlžníka, ak si vyberie konkurz ako možnosť oddlženia?

Ak si dlžník vyberie alternatívu konkurz, nemusí spĺňať žiadne špeciálne požiadavky okrem tých, o ktorých sme hovorili. Nie je povinnosť mať príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a ani majetok môže tiež požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, musí počítať s tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku. V konaní o oddlžení konkurzom zastupuje dlžníka centrum, v odôvodnených prípadoch advokát určený centrom.

Ako teda postupuje pri konkurze Centrum právnej pomoci?

Centrum v konaní o oddlžení formou konkurzu poskytne dlžníkovi pôžičku vo výške 500 Eur ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorú je dlžník v nasledujúcich troch rokoch povinný centru splatiť v splátkach, ktoré budú určené centrom. Centrum podá elektronicky návrh na vyhlásenie na príslušný konkurzný súd. Tento súd následne do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu zamietne alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky. V uznesení o vyhlásení konkurzu súd zároveň rozhodne aj o oddlžení tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov. Všetky iné konania na súde, v ktorých sa uplatňuje pohľadávka proti dlžníkovi, majú byť príslušnými súdmi zastavené. Exekučný súd, prípadne súdny exekútor tiež zastaví všetky exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania o nedotknutých pohľadávkach naďalej prebiehajú. Vyhlásením konkurzu zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Ako sa postupuje pri splátkovom kalendári?

Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorých hodnota majetku prevyšuje hodnotu dlhov, chcú si zachovať svoj majetok a majú príjem, z ktorého môžu splácať svoje dlhy po dobu piatich rokov. Ak si dlžník vyberie alternatívu splátkový kalendár, musí spĺňať všeobecné podmienky stanovené pre oddlženie, mal by mať pravidelný príjem a musí byť schopný zaplatiť cca 700 eur na „osobný bankrot“. Táto suma predstavuje 500 eur ako preddavok pre správcu a cca 200 eur trovy advokáta, ktorého určí centrum. Presná výška trov konania advokáta bude určená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V takomto prípade súd od doručenia návrhu, za splnenia zákonom stanovených podmienok, do 15 dní uznesením poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ustanoví správcu a uloží dlžníkovi povinnosť, aby zložil na účet správcu paušálnu náhradu.

Na čo sa prihliada pri tvorbe splátkového kalendára?

Správca do 45 dní od zloženia odmeny preskúma pomery dlžníka a podľa toho zostaví návrh splátkového kalendára. Prihliada sa najmä na pomer dlhov a majetku, dôvody platobnej neschopnosti, plnenie nedotknutých pohľadávok, úsilie, ktoré dlžník vynaložil v minulosti na uspokojenie veriteľov, príjmové možnosti dlžníka, zdravotné, rodinné a sociálne pomery, vek a vzdelanie. Návrh na splátkový kalendár bude určený tak, aby dlžník uspokojil minimálne 30 % nezabezpečených dlhov. Koľko percent bude dlžník povinný splatiť počas 5 rokov určí súd v rozpätí od 30% do 100%. Všetky iné konania na súde, v ktorých sa uplatňuje pohľadávka proti dlžníkovi, súd po určení splátkového kalendára zastaví. Súd tiež zastaví všetky exekučné konania vedené proti dlžníkovi. Konania o nedotknutých pohľadávkach naďalej prebiehajú. V prípade dobrovoľnej dražby na návrh dlžníka, dražobník upustí od konania dražby.

Ako treba postupovať v konaní pred Centrom právnej pomoci v prípade konkurzu?

Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje príslušnú kanceláriu centra podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. Na konzultácii mu zamestnanci centra poskytnú potrebné informácie, vysvetlia, ako si má vyplniť formulár žiadosti a všetky potrebné prílohy. Konanie pred centrom sa začína doručením žiadosti o poskytnutí právnej pomoci vo veci oddlženia, jej príloh. Buď klient podpíše dohodu o splátkach, o ktorej sme hovorili pri osobnom odovzdaní žiadosti alebo je pracovníkom centra prizvaný na podpis tejto dohody (v prípade žiadosti doručenej centru poštou). Následne klient čaká na doručenie rozhodnutia centra o poskytovaní právnej pomoci vo veci oddlženia a po jeho prevzatí klientom, centrum toto rozhodnutie správoplatní a môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu na príslušný súd.

Čo si je potrebné prichystať na konzultáciu v Centre právnej pomoci, ak žiada dlžník o splátkový kalendár?

Na konzultáciu je potrebné si pripraviť: doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní; doklad o trvalom príjme alebo inom príjme (splátkový kalendár sa plánuje na 5 rokov); doklad o vlastníctve majetku (ktorý si chce zachovať), orientačnú výšku svojich nezabezpečených záväzkov (istina a príslušenstvo) a približnú celú hodnotu svojho majetku. Dlžník má právo na poskytnutie právnej pomoci, ak požiada o poskytnutie právnej pomoc, a ak osvedčí, že voči nemu je vedené exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie a nie sú tu zrejmé dôvody, pre ktoré súd neurčí splátkový kalendár. Nie je podmienka vlastniť majetok.

Aký je postup v prípade, že dlžník splní všetky tieto podmienky?

Ak dlžník spĺňa všetky vyššie uvedené podmienky, centrum vydá rozhodnutie o poskytnutí právnej pomoci a určí advokáta. Rozhodnutie bude doručené dlžníkovi a advokátovi. Po doručení rozhodnutia centra je dlžník povinný kontaktovať určeného advokáta, ktorému doručí aj všetky potrebné dokumenty, uzavrie s ním dohodu o poskytovaní právnej pomoci a udelí advokátovi plnomocenstvo. Advokát následne v spolupráci s dlžníkom vypracuje návrh splátkového kalendára a doručí ho príslušnému súdu. Centrum môže od dlžníka požadovať predloženie aj iných dokladov a údajov. Je potrebné uviesť, že dlžník nie je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, ak je vo výkone trestu odňatia slobody.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy dôchodcov #exekúcie
Flowers