Senior s hendikepom môže žiadať o kompenzáciu

Na osobnú asistenciu možno poskytnúť kompenzáciu, ak ste odkázaný na osobnú asistenciu najskôr od 6. roku veku do dovŕšenia 65. roku veku. Jeho výška je 4,18 eura na hodinu.

, 11.09.2019 06:00
hendikep, hendikepovaní, opatrovateľ, penzia,... Foto:
Opatrovateľskú službu nemožno v určitých prípadoch poskytovať.
debata

Na prepravu: možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 107,25 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov: možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Príspevok na opatrovanie: slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie. Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.

Suma príspevku:

1. ak je poberateľ osoba v produktívnom veku:

  1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 430,35 eura,
  2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 572,36 eura,
  3. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 378,70 eura,
  4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 532,30 eura,
  5. pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 555,20 eura.

2. ak je poberateľ dôchodca:

  1. pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 215,18 eura,
  2. pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 286,18 eura,
  3. pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 189,35 eura,
  4. pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týždenne v zariadení – 266,15 eura,
  5. pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne – 277,60 eura.

Na kúpu a výcvik používania pomôcky a na jej úpravu: poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky: možno ho poskytnúť, ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu. Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia: môže ho dostať ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa toto neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia. Výška príspevku: najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu osobného auta: možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, ale táto osoba nesmie mať viac ako 65 rokov. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta: môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu. Suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže: možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Suma: maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

Opatrovateľskú službu schvaľuje obecný úrad

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kompenzácia #hendikepovaní #opatrovateľské služby