Seniori a samovraždy? Všímajme si našich blízkych

, 14.10.2019 13:48
vdova, smútok
Ilustračné foto. Autor:

Rozhodnutie spáchať samovraždu môže prísť odrazu, ale častejšie je dlhotrvajúcim procesom. Prípady, keď spáchal samovraždu človek, ktorého predtým takéto myšlienky obchádzali, sú ojedinelé.

Starnutie so sebou prináša nielen fyzické zmeny ale aj zmeny rôznych psychických funkcií. Veľká časť týchto zmien je podmienená biologicky, iné sú výsledkom psychosociálnych faktorov a pri samovražednom správaní ide často o dôsledok interakcií medzi nimi.

U starších ľudí sa vyskytuje celkové spomalenie, znížená tolerancia, pocity frustrácie, zhoršuje sa adaptácia na rôzne životné situácie, spomaľujú sa kognitívne kompetencie. Ak sa tieto vlastnosti skombinujú s prežívanou záťažou z osamelosti, straty životného partnera alebo závažného telesného ochorenia, riziko samovraždy je vysoké.

Po strate životného partnera sú najnáročnejšie prvé mesiace, kým odznie šok, postupne dochádza ku spracovaniu situácie a ku prispôsobeniu sa novej realite. Priemerný časový úsek, dôležitý na zvládnutie tejto záťaže a vytvorenie novej identity sú približne dva roky. Pokusy o samovraždu u seniorov sú rizikovejšie ako u mladých ľudí – ak sa starší človek o samovraždu pokúsi raz, je možné, že sa o ňu pokúsi znovu, metódy, ktoré seniori používajú sú taktiež drastickejšie.

Linka dôvery

Liga za duševné zdravie po 13 rokoch opäť spustila Linku dôvery Nezábudka. Ide o bezplatnú, anonymnú, 24-hodinovú linku, kde môže ktokoľvek a kedykoľvek dostať pomoc od profesionálov v prípade psychickej krízy alebo konzultácie akýchkoľvek problémov spojených s duševným zdravím.

Linka poskytuje verejnosti emočnú podporu v psychickej kríze, pomoc pri orientácii v ťažkej životnej situácii, informácie, ktoré môžu pomôcť nájsť východisko a kontakty na odborníkov a zariadenia z oblasti psychiatrie.

Nezábudka – tel. číslo 0800 800 566

So starobou sa spájajú aj takzvané bilančné samovraždy, ktoré sú výsledkom negatívneho hodnotenia vlastnej životnej situácie a straty nádeje pre budúcnosť. Dôležitým faktorom je aj vyšší výskyt depresií, ktoré nebývajú diagnostikované, a preto ani liečené. Spoločenská izolácia je ako hladovanie

Človek je spoločenský tvor, ktorý je od prirodzenosti zvyknutý združovať sa a žiť v spoločnosti s ďalšími ľuďmi. Odborníci tvrdia, že spoločenská izolácia prameniaca z problémov, ktoré pacient prežíva, môže byť rovnakým stresom ako napríklad hladovanie. Seniori sa však môžu uzavrieť a izolovať aj kvôli hendikepom ako sú chronické ochorenia, závraty alebo pre poruchy zmyslov – problémy so sluchom, či zrakom. Pacienti sa môžu kontaktu so spoločnosťou vyhýbať aj v dôsledku nižšej sociálnej zručnosti a vyššej unaviteľnosti, ktoré sprevádzajú starnutie.

Tieto zmeny môžu byť u seniorov sprevádzané úzkosťou, sklonom k pesimizmu a pocitmi celkovej nespokojnosti. Okrem spomenutých faktorov, ktoré seniorov môžu viesť k samovražedným sklonom, sa pridáva aj závislosť na alkohole či liekoch na upokojenie.

Autor: Israel Antiquities Authority

Diagnostika závislosti v starobe je zložitejšia, keďže sú redukované sociálne väzby, tolerancia voči návykovým látkam a znížená je aj adaptabilita na rôzne situácie. Alkohol má v zásade len jednorazové účinky eufórie a uvoľňujúci efekt – jeho dlhodobé užívanie naopak vyvoláva depresiu.

Pomoc ľuďom, ktorí trpia samovražednými myšlienkami môžu poskytnúť v podstate nepretržite špecialisti v psychiatrických ambulanciách, nemocniciach či liečebniach, avšak okrem toho je možné využiť aj linku dôvery, ktorá funguje už takmer v každej krajine a Slovensko od júla tohto roku nie je výnimkou. Ak sa trpiaci človek nevie rozhodnúť či prinútiť navštíviť odborníka sám, môžu ho sprevádzať blízki, ktorí mu dodajú odvahu a pomôžu opísať tie ťažkosti, ktoré si sami všimli.

Prostriedky prevencie samovrážd:

  1. Obmedzenie prístupu k metódam a prostriedkom samovraždy – podľa prieskumov je kontrola samovražedných prostriedkov – liekov, zbraní, pesticídov, účinným faktorom, ktorým sa dá znížiť výskyt samovrážd.
  2. Liečba psychických porúch – štúdie o antidepresívach a antipsychotikách potvrdzujú významný antisuicidálny vplyv pri liečbe psychických porúch. Farmakoterapia však nie je jediným liečebným prístupom, rovnako dôležitá je aj psychoterapia.
  3. Zmena mediálneho obrazu samovrážd – všeobecne platí, že masové médiá a spôsob akým opisujú samovraždy napríklad u známych osobností, môžu mať vplyv z hľadiska sociálneho učenia najmä v prípade detí a mladistvých.
  4. Dôležité sú preventívne programy, ktoré zahŕňajú opatrenia znižujúce riziko samovražedného správania. Súčasťou by mal byť aj tréning personálu v primárnej zdravotnej starostlivosti. A kľúčovú úlohu zohráva prevencia na školách – zvyšovanie sebaúcty žiakov, podpora vyjadrovania pocitov, zabránenie šikanovaniu a násiliu v školskom prostredí a dôležitá je tiež komunikácia spojená so vzájomnou dôverou.
  5. Linky dôvery – Ich význam je dôležitý najmä pri riešení krízových situácií v dôsledku životných problémov a kríz.
#seniori #samovraždy #prevencia #depresia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku