Pozostalostné dávky: Pomáhajú prekonať stratu po smrti blízkeho

Pozostalostné penzie pomáhajú, aspoň čiastočne, prekonať pozostalým zlú ekonomickú situáciu po smrti blízkeho. Dostáva ich viac ako 290-tisíc vdov a takmer 50-tisíc vdovcov. Aby ich však dostali, musia po vystavení úmrtného listu o túto dávku Sociálnu poisťovňu písomne požiadať, ale predovšetkým musia byť na jej vyplácanie splnené podmienky.

09.11.2019 08:00
smútok, smrť, pozostalí Foto:
Sirotský dôchodok: Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky.
debata

„K uplatneniu nároku na pozostalostné dôchodky po človeku, ktorý bol starobným či predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia,“ priblížil podmienky riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady. Sociálna poisťovňa je potom povinná rozhodnúť o priznaní pozostalostnej penzie najneskôr do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo žiadateľovi o dôchodok písomne oznamuje.

Nárok na vdovský dôchodok má iba manželka, a to odo dňa úmrtia manžela, ak tento poberal starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mal potrebný počet odpracovaných rokov pre vznik nároku na invalidný dôchodok alebo zomrel následkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Táto dávka sa jej vypláca jeden rok. Po roku iba v prípade, ak sa stará o nezaopatrené dieťa alebo je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, dovŕšila dôchodkový vek alebo vychovala aspoň tri deti, alebo dve deti a dovŕšila 52 rokov veku. Ak sa však opäť vydá, nárok na pozostalostnú penziu jej zaniká. „Nárok zaniká aj jej úmrtím alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého úmyselným trestným činom spôsobila smrť manžela,“ dodal Višváder. Rovnaké podmienky platia aj pre vdovca, ktorému zomrie manželka.

Suma pozostalostnej penzie je 60 percent z dôchodku zomretého. Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dve penzie, napríklad poberá starobný a aj vdovský dôchodok, ide o takzvaný súbeh, a teda sa vypláca ten nižší v sume jednej polovice a vyšší v plnej sume. Ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu.

Napríklad: ak pozostalá manželka dostáva penziu v sume 290 eur a vdovský dôchodok je vypočítaný v sume 350 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude skrátená o polovicu, teda na sumu 145 eur. Spolu tak bude dostávať 495 eur.

Na Slovensku je aj takmer 19-tisíc sirôt. „Nárok na sirotský dôchodok vzniká nezaopatrenému dieťaťu po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale získal potrebný počet odpracovaných rokov, ktorý je nutný na nárok na invalidný dôchodok alebo ku dňu smrti nepoberal žiadny dôchodok, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ vysvetľuje dôvody jeho vyplácania Peter Višváder. Dieťa ho môže dostávať po každom z rodičov alebo osvojiteľov, čo znamená, že môže mať nárok naraz na dva sirotské dôchodky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok #pozostalostná penzia #dôchodkové dávky