Po úmrtí partnera môžete požiadať o vdovský dôchodok

Po úmrtí manželky alebo manžela vzniká človeku nárok na vdovský dôchodok. Ak ho chce poberať, musí oň požiadať, ale ešte predtým musí splniť určité podmienky.

11.11.2019 07:00
žena, vdova, bolesť Foto:
O pozostalostný dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. K žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok treba doložiť viacero dokladov.
debata (1)

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok má vdova/vdovec po manželovi/manželke, ktorý/ktorá

  • ku dňu smrti poberal/a starobný, invalidný dôchodok alebo mal/a nárok na predčasný dôchodok,
  • ku dňu smrti splnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo
  • ku dňu smrti získal/a počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo
  • zomrel/a v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že zomretý/zomretá manžel/ka nemusel/a získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Po splnení týchto podmienok u zomretého/zom­retej vdova/vdovec poberá dôchodok minimálne jeden rok, ak sa nevydá/neožení.

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedeným v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu).

Ako dlho možno poberať vdovský/vdovecký dôchodok?

Možno ho poberať počas jedného roka od smrti manžela/manželky. Po uplynutí jedného roka trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (teda vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov),
  • je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • vychovala/vychoval aspoň tri deti,
  • dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti,
  • dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Ako žiadať o pozostalostný dôchodok?

O pozostalostný dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. K žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok treba doložiť viacero dokladov. Ak bola zomretá/ý poberateľom starobného dôchodku a už nepracoval/a, k žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok stačí predložiť len občiansky preukaz, úmrtný a sobášny list.

Môže ho dostať aj družka alebo druh či partnerka/partner zomretého/zomretej?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na pozostalostný dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

Môže sa vdove/vdovcovi po čase obnoviť výplata vdovského/vdo­veckého dôchodku?

Áno. Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynie jeden rok a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví.

O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom žiadateľ uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná. K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

Môže poberať vdovský/vdovecký dôchodok aj pozostalý partner, ktorý sa opäť ožení či vydá?

Nie. Nárok na pozostalostný dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Zomretý manžel nebol poberateľom žiadneho dôchodku. Ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti získal 7 988 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 4 635 dní, spolu to je 12 623 dní, to znamená 34,5644 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (12 623 : 365 = 34,5836). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,6565. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý manžel nárok, sa určí nasledovne:
0,6565 × 34,5­836 × 12,6657 = 287,60 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 287,60 = 172,60 eura mesačne.

Suma vdovského dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu o 5,60 eura mesačne na 178,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ starobného dôchodku zomrel a vdove vznikol nárok na vdovský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý manžel starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nevalorizuje, keďže suma vdovského dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého.

Príklad č. 3

Manželka, ktorá nebola poberateľkou žiadneho dôchodku, zomrela 10. augusta. K tomuto dňu získala počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto vdovcovi vznikol nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti zomretá manželka získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšila dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mala zomretá manželka nárok, sa určí nasledovne:
0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eur mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % tejto sumy: 60 % x 503,40 = 302,10 eura mesačne.

Suma vdoveckého dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu 7,90 eura mesačne na 310,00 eur mesačne.

Príklad č. 4

Manželka zomrela 2. septembra. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok. Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 365,90 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 365,90 = 219,60 eura mesačne.

Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o valorizáciu, keďže suma vdoveckého dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretej.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #vdovecký dôchodok