Otázky a odpovede o pozostalostných penziách

Pri vybavovaní čohokoľvek sa často vyskytnú komplikácie a človek nevie, ako systém funguje a čo by mal spraviť. Ukážeme si to na príkladoch z reálneho života: Ako sa táto dávka vybavuje? Prečo pozostalá manželka dostáva len polovicu z dávky? A čo sa deje s nevyplateným dôchodkom po zomretom?

13.11.2019 08:00
babka, dôchodkyňa, účtovníctvo, účty, zmluvy,... Foto:
Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, t. j. len vdova
debata

Ako začať s vybavovaním vdovského dôchodku?

1. Žiadosť

konanie o priznanie tohto druhu dôchodku sa začína písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive a spisuje ju pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu pozostalého. Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku sa považuje žiadosť za podanú.

2. Údaje a doklady

tlačivo si vyžaduje identifikačné údaje manželov a údaje, ktoré majú priamy vplyv na nárok a výšku dôchodku. Ak presne neviete, čo potrebujete, obrátiť sa môžete na poisťovňu cez jej bezplatnú linku 0800 123 123 alebo môžete priamo zájsť do svojej pobočky. Predložiť musíte originály alebo úradne overené kópie rôznych dokladov.

ide predovšetkým o tieto doklady: občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list, resp. výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela/ky, doklad o ukončení vzdelania zomretého manžela/ky (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne), pozostalá manželka predkladá vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti, doklad či potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie

3. Ako dlho trvá konanie

aby nárok na pozostalostný dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť nedoložená potrebnými dokladmi si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla konanie predĺži. Sociálna poisťovňa musí rozhodnúť do 60 dní od podania žiadosti, ale v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní, ale musí to žiadateľovi písomne oznámiť.

Zomrel môj druh, s ktorým som žila 18 rokov v spoločnej domácnosti a vychovávali sme spoločné dieťa. Mám nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, t. j. len vdova, za predpokladu splnenia ďalších podmienok. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi, avšak vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi. Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte o sirotský dôchodok v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke SP podľa trvalého bydliska samo. K žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa a potvrdenie školy o jeho štúdiu.

Môj manžel zomrel vo veku 46 rokov. Prečo mi bol vypočítaný vdovský dôchodok z invalidného dôchodku manžela?

Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku alebo mal nárok na predčasný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Suma vdovského dôchodku je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Váš manžel ku dňu smrti nebol poberateľom žiadneho z uvedených dôchodkov, nemal nárok na predčasný dôchodok, ani nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok (nedovŕšil dôchodkový vek). Získal však počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, a preto bol vdovský dôchodok vypočítaný z invalidného dôchodku, na ktorý by mal váš manžel nárok v čase smrti.

Som vdovec a poberám vdovecký dôchodok. Ak budem so svojou súčasnou partnerkou žiť ako druh a družka, zanikne mi nárok na pozostalostnú penziu?

Nárok na vdovecký dôchodok zaniká uzatvorením manželstva alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky. Ak so svojou družkou neuzatvoríte manželstvo, nárok na vdovecký dôchodok vám nezanikne.

Môj manžel zomrel 3. 12. 2017. Poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura. Ja poberám starobný dôchodok v sume 313,20 eura. Sociálna poisťovňa mi priznala vdovský dôchodok v sume 127 eur, čo predstavuje 30 % manželovho dôchodku. Prečo, keď podľa zákona je vdovský dôchodok 60 % z dôchodku manžela?

Suma vdovského dôchodku predstavuje 60 % starobného dôchodku, na ktorý mal zomretý manžel nárok ku dňu smrti. To znamená, že ak váš manžel ku dňu smrti poberal starobný dôchodok v sume 423,10 eura, vdovský dôchodok je 60 % z tejto sumy. To je 253,90 eura. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného a vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice. To znamená, že váš starobný dôchodok 313,20 eura, ktorý je vyšší ako vdovský dôchodok, sa vypláca v plnej sume a vdovský dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice, t.j. v sume 127 eur (253,90 : 2 = 126,95 po zaokrúhlení 127 eur).

Čo sa deje s nevyplateným dôchodkom po zomretom

Ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, uplatnil si nárok na dôchodok a jeho výplatu a následne zomrel alebo ak bol dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, Sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku dňu smrti poistenca postupne manželovi/manželke, deťom a rodičom, a to bez ohľadu na to, či žili v spoločnej domácnosti, alebo nie. Treba však o to Sociálnu poisťovňu požiadať čestným vyhlásením, ktoré obsahuje identifikačné údaje žiadateľa aj zomretého dôchodcu, ich príbuzenský vzťah a vyhlásenie, že žiadateľ si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.

Podpis žiadateľa na vyhlásení musí byť úradne osvedčený (notárom, pracovníkom obce alebo okresného úradu).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #pozostalostné dávky