Sirotský dôchodok: Zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča

, 15.11.2019 07:00
dieťa, šikana, pedofil, strach, plač
Nie všetky školy poskytujú údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva. Autor:

Po smrti rodiča je potrebné dieťa zaopatriť. Kto môže požiadať o sirotský dôchodok? Môže dieťa poberať aj dva? A je potrebné predložiť potvrdenie o štúdiu?

Kto a ako môže požiadať o sirotský dôchodok?

Za dieťa mladšie ako 15 rokov veku spisuje žiadosť o sirotský dôchodok jeho zákonný zástupca. Dieťa vo veku od 15 rokov spisuje žiadosť o sirotský dôchodok osobne. O sirotský dôchodok možno požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu dieťaťa. Bližšie informácie o potrebných dokladoch a objednaní sú uvedené v kapitole Podanie žiadosti o starobný dôchodok. K žiadosti o sirotský dôchodok je potrebné priložiť aj ďalšie doklady: úmrtný list rodiča, rodný list dieťaťa a potvrdenie o štúdiu, ak ide o dieťa po ukončení povinnej školskej dochádzky.

Kedy naň vznikne nárok?

Nárok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi, ktorý splnil jednu z týchto podmienok: ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal niektorý z týchto dôchodkov, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok pre daný vek (podrobne v časti Koľko rokov dôchodkového poistenia musíte mať odpracovaných, aby ste dostali invalidný dôchodok), ku dňu smrti nepoberal niektorý z uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (to znamená, že rodič nemusel získať potrebný počet rokov dôchodkového poistenia – zamestnania).

Môže dieťa poberať aj dva sirotské dôchodky?

Nárok na sirotský dôchodok môže vzniknúť dieťaťu po každom z rodičov alebo osvojiteľov. To znamená, že dieťa môže poberať aj dva sirotské dôchodky.

Odkedy možno priznať tento druh dôchodku?

Rozhodujúci je deň úmrtia rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa zapísaný v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa za mŕtveho.

Dokedy sa dieťa považuje za nezaopatrené?

Sirotský dôchodok možno vyplácať len nezaopatrenému dieťaťu. Nezaopatrené dieťa je dieťa: do skončenia povinnej školskej dochádzky, po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia veku 26 rokov vtedy, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

Nezaopatrené dieťa nie je dieťa: ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický titul, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Aké životné situácie neovplyvnia nárok na sirotský dôchodok?

Na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv to, že sa sirota, ktorá je stále nezaopatreným dieťaťom, vydala/oženila, narodilo sa jej vlastné dieťa, odsťahovala sa od žijúceho rodiča. Rovnako na výplatu sirotského dôchodku nemá vplyv forma štúdia (denná, externá).

Aká je suma sirotského dôchodku?

Suma sirotského dôchodku je 40 % starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného alebo predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi

Príklady výpočtu

Príklad č. 1:

Poistenec, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku, zomrel. Ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, preto jeho synovi, ktorý je nezaopatreným dieťaťom, vznikol nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti získal zomretý rodič 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie odo dňa smrti do dňa, keď by dovŕšil dôchodkový vek, predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roku obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na tento rok je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku, na ktorý by mal zomretý rodič nárok, sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 = 503,40 eura mesačne. Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % tejto sumy: 40 % x 503,40 = 201,40 eura mesačne.

Ak po uvedenom poistencovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Suma sirotského dôchodku sa následne zvýši o 5,30 eura mesačne, na 206,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec, ktorý zomrel, bol poberateľom predčasného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol jeho dcére, ktorá je nezaopatreným dieťaťom, nárok na sirotský dôchodok. Ku dňu smrti poberal zomretý rodič predčasný starobný dôchodok v sume 481,20 eura mesačne. Suma sirotského dôchodku predstavuje 40 % uvedenej sumy: 40 % x 481,20 = 192,50 eura mesačne.

Ak po uvedenom poistencovi vznikne nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov a ich úhrnná suma presiahne sumu dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti, každý z pozostalostných dôchodkov sa pomerne zníži.

Mohlo by vás zaujímať

Súbeh sirotského a invalidného dôchodku nie je možný v každej situácii.

Ak žiadateľ o sirotský dôchodok už poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, nárok na sirotský dôchodok mu nevznikne, pretože sa na účely dôchodkového poistenia nepovažuje za nezaopatrené dieťa.

Tzv. súbeh nárokov na výplatu sirotského a invalidného dôchodku vznikne vtedy, ak sirota, ktorej sa priznáva sirotský dôchodok, už poberá invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o menej ako 70 %. V plnej výške bude vtedy dostávať vyšší dôchodok a z nižšieho bude poberať polovicu. Ak je výška oboch dôchodkov rovnaká, jednu polovicu bude dostávať zo sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa rovnako postupuje aj v prípade, ak žiadateľ o sirotský dôchodok poberá takýto invalidný dôchodok spolu s niektorou, resp. niektorými ďalšími dôchodkovými dávkami. Aj vtedy sa bude v plnej sume vyplácať vyšší, resp. najvyšší dôchodok. Sirota, ktorá poberá dva sirotské dôchodky (po otcovi aj po matke, dostáva obidva sirotské dôchodky v plnej sume).

Siroty už nemusia predkladať potvrdenie o štúdiu

Poberatelia sirotského dôchodku, ktorí študujú na strednej alebo vysokej škole na Slovensku, už nemusia Sociálnej poisťovni na priznanie alebo výplatu tejto dávky predkladať potvrdenia o návšteve školy. Údaje o štúdiu bude Sociálna poisťovňa získavať z informačného systému ministerstva školstva. Tento krok je výsledkom tzv. zákona proti byrokracii.

Nie všetky školy však poskytujú údaje o študentoch do informačného systému ministerstva školstva. Sociálna poisťovňa si tak nedokáže automaticky overiť návštevu školy všetkých poberateľov, resp. žiadateľov o sirotský dôchodok. Preto, ak škola neposkytuje údaje ministerstvu školstva, poberateľ, resp. žiadateľ o sirotský dôchodok musí predložiť potvrdenie o návšteve školy. Dôvodom je skutočnosť, že Sociálna poisťovňa môže vyplácať resp. priznať sirotský dôchodok, len ak má preukázané, že sirota študuje, teda spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Poisťovňa upozorňuje aj na fakt, že školy aktualizujú údaje v registri študentov po zápise študentov do prvého ročníka štúdia v prvom mesiaci príslušného školského roka, pričom ich dostupnosť je spravidla v nasledujúci mesiac. To znamená, že údaje o študentoch v prvom ročníku budú v registri študentov stredných škôl v októbri a v registri študentov vysokých škôl v novembri. V takýchto prípadoch sa odporúča predložiť potvrdenie o návšteve školy počas spisovania žiadosti o sirotský dôchodok. Predložením potvrdenia o štúdiu tak sám poistenec môže prispieť k skoršiemu vybaveniu svojej žiadosti. Skutočnosť, či sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, bude naďalej vždy potrebné preukázať potvrdením o návšteve školy aj v prípade, ak dieťa študuje v zahraničí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#sirotský dôchodok #pozostalostné dávky #potvrdenie o návšteve školy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku