Ktorým poplatkom sa seniori vyhnú

Od januára nebudú penzisti musieť platiť koncesionárske poplatky. Niektorí nemusia ani teraz. ZŤP osoby nemusia platiť za diaľničnú známku a dohodári majú výnimku z poistného.

11.11.2019 09:00
peniaze, seniori, sporenie Foto:
Od povinnosti platiť úhradu je už teraz oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
debata

Dvestoeurová výnimka z poistného len pre prácu na dohodu

Výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie pre dôchodcov do výšky 200 eur mesačne sa vzťahuje výlučne na právny vzťah na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak sa dôchodca zamestná na základe pracovnej zmluvy, nie je možné uplatniť si úľavu vo výške 200 eur mesačne. Zamestnávateľ má povinnosť vykonávať zrážku zo mzdy z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a odvádzať poistné.

Výnimka z platenia poistného sa nevzťahuje ani na samostatne zárobkovo činné osoby. Tu platí len, že ak je SZČO povinne poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, neplatí odo dňa jeho priznania poistné na invalidné poistenie. SZČO, ktorá platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu a nemá priznaný uvedený dôchodok, ho platí vo výške 158,11 eura. SZČO s priznaným starobným alebo predčasným dôchodkom platí z minimálneho vymeriavacieho základu poistné vo výške 129,49 eura. SZČO s priznaným invalidným dôchodkom platí poistné v plnej výške.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Seniori nebudú od januára platiť koncesionárske poplatky

Seniori nebudú od budúceho roka platiť koncesionárske poplatky. Základná sadzba úhrady je pre domácnosť 4,64 eura mesačne. Dôchodcovia a poberatelia dávky v hmotnej núdzi platia teraz polovicu, teda 2,32 eura mesačne. Od januára 2020 to však bude minulosťou a budú automaticky oslobodení od povinnosti platenia úhrady.

Ťažko zdravotne postihnuté osoby

Od povinnosti platiť úhradu je už teraz oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.

Doklady potrebné na preukázanie skutočnosti: čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak je platiteľ osoba ŤZP, na preukázanie oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny. Na preukázanie je potrebné predložiť rodné číslo osoby ŤZP. Oslobodenie od platenia úhrady platiteľ oznamuje prostredníctvom formulára.

Zdroj: uhrady.rtvs.sk

Kto nemusí platiť za diaľničnú známku

Každý, kto je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. O oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku treba požiadať. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Autá oslobodené od úhrady diaľničnej známky

Autá oslobodené od úhrady sú také, ktoré nemajú povinnosť zaplatiť diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu ťažko zdravotne postihnutého v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Prácou si privyrába čoraz viac penzistov

Počet ľudí, ktorí sú aj v dôchodkovom veku aktívni a pracujú, narastá. Ku koncu augusta tohto roku ich bolo 257 719. Pracovať môžu poberatelia starobného, predčasného dôchodku s maximálnym ročným príjmom 2 400 eur a poberatelia invalidného dôchodku. Pritom dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, je zvýhodnený – neodvádza nijaké odvody na sociálne poistenie.

Z 257 719 pra­cujúcich dôchodcov v auguste 2019 bolo 152 451 starobných dôchodcov, 1 713 predčasných dôchodcov a 103 555 invalidných dôchodcov.

Po ukončení práce má každý penzista nárok na zvýšenie dôchodku (ak nepracuje na dohodu s odvodovou úľavou). Sociálna poisťovňa zvyšuje pracujúcim dôchodcom dôchodky dvojakým spôsobom – 1. buď automaticky bez žiadosti dôchodcu, a to do konca marca za dôchodkové poistenie v predchádzajúcom roku, 2. alebo mu zvýši dôchodok počas roka, v ktorom prestane pracovať – a to na jeho žiadosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #koncesionárske poplatky #diaľničná známka #výnimka z poisteného