Opatrovať a poberať príspevok môže aj príbuzný

, 02.12.2019 11:00
rodina, prechádzka, park, invalidný vozík
Peňažný príspevok sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe. Autor:

O peňažný príspevok na opatrovanie môže požiadať člen rodiny, ktorý chce opatrovať príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorú by mal opatrovať, nemá priznanú opatrovateľskú službu alebo osobného asistenta.

Žiadosť o príspevok treba podať na úrade práce a k žiadosti musí doložiť potvrdenie o svojom príjme zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom žiadosť podáva.

Ak poberá starobný alebo výsluhový dôchodok, doloží k žiadosti rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní príslušnej dávky. Pretože výška príspevku je nadviazaná na životné minimum, vždy v júli sa príspevok spolu s príjmom poberateľa prehodnocuje. Platí potom vždy do júna nasledujúceho roka.

Príspevok na opatrovanie

slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

 • poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.
 • oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a: je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s fyzickou osobou s ŤZP.
 • peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe
 • ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima. Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP
 • ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Osoba môže vykonávať opatrovanie, ak: je plnoletá, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním.

Podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak: opatrovanie vykonáva oprávnená osoba, sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie, ak úrad práce vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Konanie o príspevku

 • sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku

1. ak je poberateľ osoba v produktívnom veku:
celodenne jednu FO s ŤZP 430,35
celodenne viac FO s ŤZP 572,36
čiastočne jednu FO s ŤZP 378,70
čiastočne viac FO s ŤZP 532,30
kombinovane viac FO s ŤZP 555,20

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima (životné minimum je 210,05 eura),
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
2. ak je poberateľ osoba poberajúca dôchodkovú dávku:
celodenne jednu FO s ŤZP 215,18
celodenne viac FO s ŤZP 286,18
čiastočne jednu FO s ŤZP 189,35
čiastočne viac FO s ŤZP 266,15
kombinovane viac FO s ŤZP 277,60

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak: je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je osoba s ŤZP hospitalizovaná: výška peňažného príspevku na opatrovanie sa znižuje pomernou časťou, ak je osoba s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Výška príspevku sa nezníži v prípade, ak osoba vykonávajúca opatrovanie bola sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak osoba s ŤZP zomrie: príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci mesiac.

Za opatrovateľov platí poistné na dôchodkové poistenie štát

Ide najmä o mamičky, resp. ďalšie osoby starajúce sa o deti do šiestich rokov veku a majú nárok na rodičovský príspevok; o tých, ktorí sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom od 6 do 18 rokov veku; ale aj o opatrovateľov, ktorí z úradov práce poberajú peňažný príspevok na opatrovanie. Poslednou kategóriou sú asistenti, ktorí majú má podľa zmluvy vykonávať osobnú asistenciu osobe s hendikepom najmenej 140 hodín mesačne.

Sociálna poisťovňa tieto kategórie osôb eviduje na dôchodkové poistenie a vznik a zánik obdobia plateného štátom im bude oznamovať.

Za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje napr. skutočnosť, že o dieťa sa začne strať iná osoba (napr. otec) alebo bolo dieťa zverené do starostlivosti inej osobe. Skončenie poberania rodičovského príspevku alebo umiestnenie dieťaťa do škôlky sa nepovažuje za skončenie riadnej starostlivosti o dieťa. Ak sa napr. matka stará o dieťa aj po skončení poberania rodičovského príspevku, ale nepracuje, pokračuje jej poistenie poistenca štátu a odhlášku nepodáva, pretože sa naďalej riadne stará o dieťa do 6 rokov. Ak začne pracovať, prestáva byť poistencom štátu (nemusí však podať odhlášku, zánik poistenia jej SP oznámi).

Vypočítajte si orientačnú výšku vášho opatrovateľského príspevku

Na webovej stránke rezortu práce si môže každý, kto uvažuje o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým, ako oň požiada, tak zistí, či naň má nárok a v akej výške.

„Vďaka kalkulačke si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho,“ konštatoval štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš.

Okrem výšky príspevku si záujemca o opatrovanie vie overiť, či spĺňa podmienky na jeho priznanie. „Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok, alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe,“ opisuje generálna riaditeľka Inštitútu sociálnej politiky Lucia Fašungová. Dodáva, že kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku – starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový nie
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.z.) áno
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 350 eur
Počet opatrovaných osôb 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie
Je nezaopatrené dieťa? nie
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.z.) 520 eur
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 hod./mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? 0 eur
Spolu nárok na: 330,75 eura

Príklad č. 2:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku – starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový áno
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.z.) nie
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 0 eur
Počet opatrovaných osôb  
Opatrované osoby Osoba 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie
Je nezaopatrené dieťa? nie
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.z.) 472,50 eura
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 hod./mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? nie
Spolu nárok na: 215,18 eura

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#príspevok na opatrovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku