Príspevky na kompenzáciu pri zdravotnom postihnutí

Aké zmeny so sebou prináša mimoriadna situácia?

, 22.04.2020 10:00
dôchodkyňa, rúško Foto:
Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní.
debata

Na osobnú asistenciu

V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 môže osobnú asistenciu vykonávať aj: manžel, manželka, rodičia alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka osoby s ŤZP, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra a profesionálny náhradný rodič, a to najviac desať hodín denne a na všetky druhy činností zo zákonom ustanoveného zoznamu činností. Ostatné zákonné podmienky ostávajú naďalej zachované.

suma za hodinu osobnej asistencie: 4,18 eura

Na prepravu

V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 je aktuálne umožnená činnosť taxislužieb v tom zmysle, že taxislužby neprepravujú osoby, ale môžu prepravovať len veci a tovar. Na účely peňažného príspevku na prepravu môžu poberatelia v čase mimoriadnej situácie predkladať aj doklady vydané taxislužbami, ktoré im dopravili tovar (potraviny a ďalšie nevyhnutné životné potreby).

jeho suma je mesačne najviac 107,25 eura

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

výška príspevku: na diétne stravovanie: I. skupina na 39,02 eura, II. skupina na 19,51 eura, III. skupina na 11,71 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebením šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,51 eura mesačne, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,11 eura, na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 46,82 eura.

Príspevok na opatrovanie

Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie sa predĺžila lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného príspevku na opatrovanie v týchto situáciách: keď je opatrovaná osoba s hendikepom hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase však musí byť zabezpečené opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou.

Suma príspevku:

1. ak je poberateľ osoba v produktívnom veku:
a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 430,35 eura,
b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP – 572,36 eura,
c) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorá je viac ako 20 h týždenne v zariadení – 378,70 eura,
d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 h týždenne v zariadení – 532,30 eura,
e) pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 h týždenne – 555,20 eura.

2. ak je poberateľ dôchodca:
a) pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP – 215,18 eura,
b) pri opatrovaní dvoch alebo viacerých FO s ŤZP – 286,18 eura,
c) pri opatrovaní jednej FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 h týždenne v zariadení –189,35 eura,
d) pri opatrovaní dvoch a viacerých ŤZP, ktoré sú viac ako 20 h týždenne v zariadení – 266,15 eura,
e) pri opatrovaní FO s ŤZP, ktorá je v zariadení viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 h týždenne – 277,60 eura.

Na kúpu a výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

poskytuje sa najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura, pričom ich výška sa určuje tiež percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu osoby s ŤZP

Na opravu pomôcky

Cena sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

výška príspevku: najviac 11 617,88 eura

Na kúpu osobného auta

cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura

Na úpravu osobného auta

suma je najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta v období 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura

Na úpravu bytu, domu a garáže

suma – maximálne 6 638,79 eura, na úpravu garáže maximálne 1 659,70 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZŤP #príspevky na kompenzáciu #koronavírus
Flowers