Opatrovateľská služba a opatrovanie v čase pandémie

, 28.04.2020 00:20
dôchodkyňa, záhrada, rúško
Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu. Autor:

Profesionálna opatrovateľka či opatrovateľ príbuzný? Ako vybaviť túto službu počas núdzového stavu? Úrady odporúčajú písomnú či mailovú komunikáciu pred osobnou návštevou obce či úradu práce.

Ako v súčasnosti fungujú terénne opatrovateľské služby? "V prvej fáze pandémie sa znížili o 10 percent, lebo časť príbuzných zostala doma a mohla sa postarať o svojich starkých. Následne však, keď boli zatvorené ambulantné formy terénnych služieb, sa postupne terénne služby vracajú do takmer 98 percent. S nedostatkom opatrovateliek je však problém stále, pretože veľa z nich muselo zostať na OČR s deťmi, ktoré nechodia do škôlok a škôl,“ približuje súčasný stav Anna Ghannamová, predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Aký je postup, ak senior potrebuje opatrovateľku? Dostane sa dnes k opatrovateľskej službe? Podľa Ghannamovej je terénna opatrovateľská služba obligatórnou povinnosťou samosprávy, teda miest a obcí a občan o ňu musí žiadať na sociálnom odbore obce či mesta, kde má trvalý pobyt. Ak je teda odkázaný, podľa posudku, ktorý vystaví posudkový lekár úradu práce na opatrovateľskú službu, obec či mesto mu má túto službu zabezpečiť. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ako je to v prípade, keď senior musí byť umiestnený v zariadení, lebo nie je možné poskytnúť mu opatrovanie doma? "Vypracovali sme 10 opatrení, ktoré by mala vláda splniť, aby sme zabezpečili prevenciu voči šíreniu nákazy COVID-19. v zariadeniach sociálnych služieb. Medzi nimi bola požiadavka aj o nutnosti testovať nových klientov, ktorí prichádzajú do pobytových sociálnych zariadení. Stará vláda splnila len jedno opatrenie: zatvorila denné stacionáre a v nich prázdne miesta považuje za obsadené a poskytovatelia nemusia vrátiť dotáciu a nová okrem toho splnila ďalšie dve: za obsadené považuje aj neobsadené miesta v pobytových zariadeniach a vyhlásili núdzový stav aj na zariadenia sociálnych služieb a zahrnuli ich medzi subjekty hospodárskej mobilizácie. A áno, teoreticky nová vláda splnila aj štvrtú požiadavku poskytovateľov, keď schválila testovanie nových klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb a aj tých, čo sa vracajú z nemocníc,“ približuje Ghannamová.

Opatrovateľom môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Príspevok však dostane iba vtedy, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu. "Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie začína na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá opatrovanie vykonáva, resp. chce vykonávať. Žiadosť možno podať písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom ústredného portálu verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk. Za súčasného mimoriadneho stavu je možné žiadosť podať aj e-mailom,“ vysvetľuje momentálny postup Mária Hrehová z tlačového odboru Ústredia práce. Žiadosť sa podáva na úrade práce príslušnom podľa trvalého bydliska žiadateľa a musí obsahovať zákonom ustanovené obsahové náležitosti.

Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie bola počas pandémie predĺžená lehota z 30 na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného príspevku na opatrovanie v nasledovných situáciách: keď je opatrovaná osoba s hendikepom hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, keď je opatrovateľ hospitalizovaný v takomto zdravotníckom zariadení alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase ale musí byť zabezpečené opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pandémia #opatrovateľské služby #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku