Ako sa starať o seniorov odkázaných na pomoc iných. Koľko za to zaplatíte?

Čo robiť, ak máte podozrenie alebo je senior skutočne chorý na Covid-19? Ako pomáhajú seniorom mestské, miestne a obecné úrady? Aké sú poplatky za opatrovanie?

30.04.2020 08:00
dôchodca, posteľ, choroba, opatrovanie Foto:
Osamelo žijúci seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť.
debata

Seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi

 • Pomoc je potrebné poskytnúť rodinným príslušníkom – domácim neformálnym opatrovateľom, pokiaľ ju potrebujú, a to najmä s nákupom nevyhnutných liekov, potravín a drogérie, ak sa rodinný príslušník nemôže od opatrovaného seniora vzdialiť za účelom nákupu na dlhší čas.
 • V prípade karantény neformálneho opatrovateľa (pre ochorenie alebo podozrenie z ochorenia), je potrebné zabezpečiť pomoc zvonka.

Seniori v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou

 • U tohto okruhu seniorov sa situácia nemenila, opatrovateľskú službu je potrebné aj naďalej poskytovať.
 • Opatrovateľka/o­patrovateľ naďalej vykonáva svoju prácu, musí však dodržiavať protiepidemio­logické opatrenia. Opatrovateľky/o­patrovatelia musia byť vybavení dostupnými ochrannými pomôckami. Vzhľadom na možnú návštevu viacerých klientov denne, a tiež presuny opatrovateliek/o­patrovateľov pešo alebo verejnou hromadnou dopravou je pritom rozhodujúcou skutočnosťou, aká úroveň protiepidemio­logických opatrení je v konkrétnom prípade a v konkrétnom čase účelná a potrebná. Vzhľadom na problém dostupnosti ochranných pomôcok, je potrebné urobiť aspoň čiastkové, radšej nedokonalé ochranné opatrenia, ako žiadne.
 • Keďže sa môže zvýšiť počet klientov na jednu opatrovateľku (viac klientov, menej opatrovateliek – kvôli karanténe, OČR s dieťaťom a pod.), je možné so súhlasom klienta zredukovať pracovnú činnosť opatrovateľky u klienta – vecný a časový rozsah poskytovaných úkonov domácej opatrovateľskej služby – napr. obmedziť úkony základných sociálnych aktivít a starostlivosti o domácnosť. Je nutné individuálne posudzovať konkrétnu situáciu klienta. Pokiaľ je identifikovaná vysoká miera odkázanosti osoby na pomoc inej osoby, poskytovateľ zváži možnosť kontaktovať rodinu, ktorá by aspoň čiastočne spolupracovala pri poskytovaní potrebnej pomoci.

Ochorenie alebo oprávnené podozrenie z ochorenia klienta:

Podľa zákona o sociálnych službách domácu opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. Ak je život a zdravie tejto osoby vážne ohrozené v dôsledku nemožnosti poskytnutia opatrovateľskej služby počas tejto doby karantény a potrebnú osobnú pomoc nevie alebo nemôže poskytnúť rodina alebo iná osoba žijúca v domácnosti klienta v karanténe, je potrebné zabezpečiť tejto osobe poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Osamelí seniori v domácom prostredí

 • Osamelo žijúci seniori patria medzi najzraniteľnejšiu skupinu populácie, preto je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť. O týchto seniorov by sa predovšetkým mali postarať ich deti, priatelia, susedia alebo niekto im srdcu blízky. Apelujeme preto na deti seniorov, priateľov, susedov a známych, aby osamelých seniorov častejšie kontaktovali. Mnohokrát samotní seniori nechcú zaťažovať svojich najbližších. Je preto potrebné vyvinúť aktivitu z našej strany. Často im telefonujme, navrhnime, že im nakúpime, zaujímajme s o nich, vypočujme ich. Tí zdatnejší, ktorí majú prístup k internetu, môžu využívať videohovory so svojimi deťmi a vnúčatami. Pokiaľ nemajú takíto seniori žiadnych príbuzných, mala by sa o nich postarať samospráva.
 • Mestské/miestne/o­becné úrady by mali zistiť, ktorí seniori sú osamelí a nemajú nikoho, kto im pomôže najmä pri nákupoch a zásobovaní a zabránení sociálnej izolácii. Rovnako vykonávať v tejto mimoriadnej situácii vyhľadávaciu činnosť (a to aj s využitých dostupných komunikačných prostriedkov – webová stránka úradu, miestny rozhlas s poskytnutím kontaktných mailových adries alebo telefonických liniek a pod.), môžu spolupracovať napr. aj s poskytovateľmi sociálnej služby v denných centrách (kluby dôchodcov), so správcami domov a bytov vo svojom územnom obvode, a to v ich spolupráci s dotknutými seniormi. Mnohé z nich zriadili špeciálne linky, kde si môžu seniori objednať dovoz jedla, liekov. Do schránok roznášajú letáčiky s informáciami a telefónnymi číslami, preto by mali seniori, ktorí sú doma, častejšie kontrolovať schránky, niektoré úrady takouto formou dokonca zabezpečujú aj rozvoz rúšok.

Mestské/miestne/o­becné úrady poskytujú pomoc vo forme: nakúpenie potravín, drogérie, sanitárneho tovaru, donášku liekov z lekárne na elektronický recept, ktorý si senior vybaví u svojho lekára telefonicky/e­lektronicky, odnesenie odpadu uzavretého vo vrecku (zaviazaného na uzol, previazaného šnúrkou, gumičkou).

 • Pomocník minimalizuje kontakt so seniorom, nákup nosí ku dverám, chráni sa aspoň látkovým rúškom. Sprostredkovanie pomoci seniorom je možné aj dohodnutým dovozom potravín donáškovou službou, aspoň pre tých, ktorí sú v karanténe pre podozrenie alebo už chorí na COVID-19. Tento okruh seniorov by sa mal zdržiavať vo svojej domácnosti a úplne obmedziť osobné sociálne kontakty. Potrebné nákupy a úkony mimo domácnosti (napr. odnesenie odpadu) by mali pomôcť zabezpečiť príbuzní alebo susedia, ktorí sami pomoc ponúkajú. Tu treba byť veľmi opatrný, pretože sa objavili prípady, že situácia okolo šírenia nákazy sa stala živnou pôdou zneužívania starších rôznymi podvodníkmi a špekulantmi, ktorí práve túto rizikovú situáciu využívajú pre svoje obohatenie, tým, že sa snažia dostať do bytov starších pod zámienkou ponuky rôznych služieb a zabezpečenie ich potrieb. To, čo sa môže zdať spočiatku ako pomoc, môže veľakrát skončiť okradnutím seniora.

Objavujú sa prípady, že starších zneužívajú rôzni podvodníci, ponúkajú im napríklad zmeranie teploty, či nákupy, snažia sa dostať do ich domovov. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť pred podvodníkmi, neotvárať cudzím ľuďom. Rezort práce vyzýva seniorov, aby pomoc prijímali iba od osôb, ktoré poznajú. V prípade akéhokoľvek podozrenia ohrozenia seba alebo svojho majetku treba volať políciu SR na telefónnom čísle 158.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Koľko zaplatíte

 • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku
 • neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku
 • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
 • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 338,36 eura
 • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina. Ak ani ona nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby #koronavírus