Otázky a odpovede o kúpeľnej liečbe: Je to už bezpečné?

Ktoré skupiny už môžu ísť na kúpeľnú liečbu? Máte naplánovanú kúpeľnú liečbu a bojíte sa tam ísť? Aké pravidlá treba dodržať? Čo hovoria poisťovne?

28.05.2020 08:00
manželia, kúpele, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

Mám naplánovanú kúpeľnú liečbu, mám na ňu nastúpiť? Ak mám obavy zo šírenia koronavírusu, môžem kúpeľnú liečbu preložiť alebo zrušiť?

V prípade, ak poistenec z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na kúpeľnú starostlivosť, vráti zdravotnej poisťovni Návrh na kúpeľnú starostlivosť spolu s vyplneným tlačivom Vrátenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť z dôvodu nenastúpenia na liečenie. Ak ide o poistenca, ktorý mal absolvovať kúpeľnú liečbu v skupine A, zákon definuje lehoty, dokedy má nárok na absolvovanie liečby. V prípade, ak má pacient záujem o pokračovanie kúpeľnej liečby v budúcnosti, je potrebné kontaktovať poisťovňu telefonicky alebo e-mailom. Prerušenie liečby bude poisťovňa riešiť individuálne. Podobne bude postupovať aj v prípade, ak došlo k uzatvoreniu kúpeľov a poistencom sa skončí platnosť kúpeľného návrhu.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie som nemohol nastúpiť na kúpeľnú liečbu, moja manželka ju zasa musela prerušiť. Znamená to, že poukazy na kúpeľnú liečbu nám už definitívne prepadli?

Určite nie. Zdravotná poisťovňa od vyhlásenia mimoriadnej situácie uhradí poistencom, ktorí prerušili kúpeľnú liečbu, jej pokračovanie, prípadne predĺži termín platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu aj mimo zákonom stanovenej lehoty 30 dní určenej na absolvovanie kúpeľnej liečby na základe výnimky. Všetky prijaté žiadosti riadne zaeviduje a po odvolaní mimoriadnej situácie ich vybaví v čo najkratšom možnom čase podľa dátumu doručenia. Rovnako bude postupovať aj pri kúpeľných návrhoch, ktorých platnosť sa končí v čase mimoriadnej situácie.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Kúpele po koronavíruse a zdravotné poisťovne

Niektoré kúpeľné zariadenia začínajú opäť fungovať. Môžu ísť na liečenie pacienti z oboch skupín, teda A aj B a aj deti?

VšZP: Opatrenia prijaté krízovým štábom v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a ani na to nadväzujúce opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR nenariadili uzatvorenie prevádzky prírodných liečebných kúpeľov. Pacienti skupín A aj B vrátane detí preto môžu, a aj po celý čas od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 mohli absolvovať kúpeľnú liečbu. Kúpele však vzhľadom na uvedenú situáciu boli nútené obmedziť, ba dokonca až prerušiť poskytovanie kúpeľnej starostlivosti z dôvodu nenastúpenia pacientov, ktorí mali obavu z možnej nákazy a takisto z dôvodu nadmerného čerpania OČR zamestnancami kúpeľov.

Union: Vo vyhlásení Úradu verejného zdravotníctva sa neuvádza konkrétne či A, B alebo deti. Uvádza sa „na základe návrhu lekára“.

Aké pravidlá musia platiť v kúpeľoch, aby bola liečba bezpečná?

VšZP: Všetky kúpele prevádzkujú svoju činnosť za prísnych bezpečnostných hygienických a protiepidemických opatrení, a to najmä opatrení hlavného hygienika SR, ktoré sú uverejnené na každom webovom sídle kúpeľov. Podrobne sú o nich informovaní aj všetci pacienti pred svojím nástupom na kúpeľnú liečbu (napr. povinnosť nosenia rúšok, odstup 2 m, pravidelná dezinfekcia, umývanie rúk, meranie teploty a pod.)

Mnohí pacienti si pre koronavírus museli posunúť liečebný pobyt. Je pravdepodobné, že do kúpeľov sa dostanú oveľa neskôr, ako by sa tak stalo v normálnom režime. Neovplyvní to negatívne ich zdravotný stav?

VšZP: Na túto otázku je kompetentný odpovedať jedine indikujúci lekár. Výpadok kúpeľnej starostlivosti v dôsledku koronakrízy upravuje novela zákona č. 577/2004 Z. z., kde sa dopĺňa ustanovenie § 7 ods. 5, ktorá hovorí, že ak osobe nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie, ktorej bol vystavený návrh na kúpeľnú starostlivosť, tak indikujúci lekár potvrdí na žiadosť pacienta do dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie potrebu kúpeľnej starostlivosti, pričom už nie je potrebné poisťovni predkladať nový návrh na kúpeľnú starostlivosť. Novela bola v NR SR schválená dňa 13. 5. 2020 a účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Union: Kúpeľná liečba nie je život zachraňujúca liečba. Zdravie pacientov preto určite nie je ohrozené.

Máte informácie, koľko pacientov muselo zrušiť či odložiť liečbu pre koronavírus?

VšZP: Koľko pacientov kúpeľnú liečbu prerušilo alebo odložilo sa dozvedáme až v tomto období, keď sa kúpeľné zariadenia začínajú opätovne otvárať a nám prichádzajú žiadosti pacientov o pokračovanie v kúpeľnej liečbe alebo o predĺženie platnosti návrhu na kúpeľnú starostlivosť. Evidujeme približne 600 takýchto žiadostí, ktoré postupne vybavujeme.

Union: Nie, touto informáciou zatiaľ nedisponujeme.

Aký bude postup pri schvaľovaní kúpeľnej liečby po koronavíruse? Budú musieť nanovo žiadať o schválenie liečby alebo už pôjde len o komunikáciu s kúpeľmi, kedy môžu na liečbu absolvovať?

VšZP: Po odvolaní mimoriadnej situácie budú nové návrhy na kúpeľnú starostlivosť schvaľované štandardne podľa zákona č. 577/2004 Z.z. Čo sa týka návrhov, ktoré boli schválené, ale poistenec neabsolvoval kúpeľnú liečbu z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie, tieto budú vybavované po odvolaní mimoriadnej situácie v zmysle schválenej novely zákona č. 577/2004 Z.z. Ak poistenec chce pokračovať v kúpeľnej liečbe už teraz počas trvania krízovej situácie, ktorú predtým prerušil, tak mu pokračovanie v kúpeľnej liečbe schválime, a ak došlo k ukončeniu platnosti návrhu, tak mu predĺžime platnosť návrhu na kúpeľnú starostlivosť nad rámec zákona a to do 31. 12. 2020. Platnosť kúpeľného návrhu sa predĺži len na základe žiadosti. Ak poistenec vráti kúpeľný návrh a nepožiada o pokračovanie alebo predlženie kúpeľnej liečby, tak budeme návrh evidovať iba ako vrátený.

Union: Uvedené sa bude posudzovať individuálne.

Ako to bude v prípade lekárskych správ, ktoré sú potrebné ku kúpeľnej liečbe? Ak už mali liečbu schválenú a museli ju zrušiť, musia opäť priniesť nové lekárske správy?

VšZP: V zmysle platnej legislatívy nebudeme vyžadovať žiadne nové lekárske správy, ak už mal poistenec kúpeľnú liečbu schválenú.

Union: V prípade, že pacienti absolvujú kúpeľnú starostlivosť na pôvodný schválený návrh, nebude potrebné doručiť zdravotnej poisťovni aktuálne vyšetrenia.

Odpovedala: Slávka Gáborová z referátu komunikácie VšZP, Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kúpele #zdravotné poisťovne #otázky a odpovede