PORADŇA: Ste odkázaný na pomoc druhých? Žiadajte o sociálnu službu

Kedy je osoba odkázaná na pomoc druhých? Čo je osobná asistencia a kto má nárok na opatrovateľskú službu?

19.10.2020 08:00
opatrovanie, invalidný vozík, dievča, ŤZP,... Foto:
Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI.
debata

Osoba s ŤZP je odkázaná na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. Osoba s ŤZP je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej osoby je V alebo VI.

Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Čo je účelom osobnej asistencie?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby.

Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba je 4,18 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

Kto má nárok na opatrovateľskú službu?

Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorú poskytujú obce osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do tisíc obyvateľov je od júna vyššia. Pôvodne mohli obce do tisíc obyvateľov získať finančný príspevok maximálne na dve pracovné miesta. Teraz môžu požiadať o vyšší počet pracovných miest, a to na plné aj polovičné pracovné úväzky.

Výška príspevku na jedno pracovné miesto opatrovateľky zostáva nezmenená, 570 eur. Stačí len poslať žiadosť o zapojenie sa do projektu s povinnými prílohami. O viac pracovných miest opatrovateliek môžu požiadať aj obce, ktoré do projektu už zapojené sú, a to žiadosťou o navýšenie počtu. V prípade, že má obec záujem napríklad o päť opatrovateliek, výška finančnej podpory na ich mzdy môže predstavovať spolu až 2 850 eur mesačne.

„Naším cieľom je, aby aj malé obce mali možnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov opatrovateľky či opatrovateľov a prispieť tak k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi. Zároveň v nich chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka IA MPSVR SR.

Keďže index starnutia populácie na Slovensku i v Európskej únii má dlhodobo rastúci trend, terénna opatrovateľská služba sa javí ako potrebná a v budúcnosti by sa mala rozširovať do všetkých obcí či miest, aj tých najmenších.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #osobná asistencia #opatrovateľské služby