Ako žiadať o opatrovateľskú službu

Čo je opatrovateľská služba? Ako o ňu treba žiadať a čo tejto žiadosti predchádza? A ako môže o opatrovateľku či opatrovateľky požiadať obec do 1000 obyvateľov?

, 27.11.2020 08:00
penzistka, babička opatrovanie, opatrovateľka,... Foto:
Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň.

Predovšetkým je potrebné spísať a podať žiadosť o posúdenie odkázanosti seniora na pomoc inej osoby. Táto žiadosť sa podáva obci alebo na vyšší územný celok podľa miesta trvalého pobytu seniora. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, môže si podať žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti. Podľa Zákona 448/2008 o sociálnych službách má občan právo vybrať si poskytovateľa sociálnej služby. Zoznam verejných či neverejných poskytovateľov by mali poskytnúť na sociálnom odbore obce, mesta či kraja. Názov poskytovateľa, ktorého si občan vybral, by mal napísať už do žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby.

V žiadosti treba uviesť: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu, názov poskytovateľa sociálnej služby, ktorého si vybral, druh a formu sociálnej služby, predpokladaný deň začatia, predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak už bolo vydané.

Sociálne služby poskytujú dva typy poskytovateľov: verejní a neverejní.
Verejný poskytovateľ je samospráva – obec a právnická osoba zriadená alebo založená obcou.
Neverejní poskytovatelia sú organizácie zriadené buď skupinou občanov, Slovenským Červeným krížom, Katolíckou charitou alebo Evanjelickou diakoniou či ďalšími zriaďovateľmi. Obec, vyšší územný celok (VÚC) alebo nimi zriadený poskytovateľ poskytne seniorovi sociálnu službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecným záväzným nariadením. Prevažná časť nákladov na sociálnu službu sa u verejných poskytovateľov hradí z rozpočtu obce a VÚC, preto sú ceny za služby u verejného poskytovateľa v porovnaní s neverejným nižšie. Obec a VÚC však môže uzatvoriť zmluvu s neverejným poskytovateľom a dávať mu finančné príspevky na sociálnu službu, ktorý ju potom môže poskytovať za dotované ceny. Podmienkou však je, že senior sa preukáže rozhodnutím o svojej odkázanosti na pomoc inej osoby, ktoré získal na základe posúdenia od samosprávy. Zoznamy poskytovateľov poskytne samospráva alebo ich nájdete na internete.

Odkázanosť na pomoc inej osoby: V rámci posudzovania odkázanosti na pomoc inej osoby sa zisťuje, ako je osoba schopná sa stravovať a dodržiavať pitný režim, či potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní a osobnej hygiene, kúpeli, obliekaní, vyzliekaní, pri sedení alebo státí či iných zmenách polohy, posudzuje sa pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu alebo potreba dohľadu.

Tieto činnosti sa bodujú a podľa dosiahnutých bodov sa určí rozsah odkázanosti na pomoc inej osoby a senior je zaradený do niektorého zo šiestich stupňov odkázanosti. Tento proces trvá približne 30 až 60 dní. Spravidla čím je vyšší stupeň odkázanosti, tým je nárok na sociálnu službu vyšší, a tým je vyšší aj príspevok z ministerstva práce, ktorý dostáva na odkázaného seniora poskytovateľ, ktorého si občan vybral.

Čo ak nemám posudok? Dostanem opatrovateľskú službu?
Áno, najmä u neverejných poskytovateľov, ako sú rôzne neziskové organizácie, Slovenský Červený kríž, Katolícka charita či Evanjelická diakonia alebo iné súkromné služby. Tie môžu poskytovať sociálnu službu aj bez posudzovania odkázanosti, ale za plné ceny (cena pre „samoplatcu“). Oceňujú to najmä seniori a ich príbuzní, ktorí sa náhle zo dňa na deň dostanú do situácie, že potrebujú sociálnu službu a nemajú mesiac či dva na posudzovanie a získavanie rozhodnuia o odkázanosti.

Ako sa platí za sociálnu službu: Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku. Neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku.

Klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením. Po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 354,50 eura. Ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina. Ak ani ona nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní.

Čo je opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít.

Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Komplexnosť lekársko-sociálneho posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu a určenie jej rozsahu vytvára predpoklady pre zvýšenie objektivity celkového procesu posudzovania pre uvedené účely.

Nemožno ju poskytnúť napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Súbeh opatrovateľskej služby je možný s peňažným príspevkom na opatrovanie.

Viac podporených opatrovateliek v obciach do tisíc obyvateľov

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do tisíc obyvateľov sa ešte viac rozširuje. Od júna tohto roku môžu už zapojené obce, ale aj úplné nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Stačí, ak o to prejavia záujem a zapoja sa v súlade s aktualizovaným Oznámením o možnosti predkladania žiadosti na zapojenie sa.

Už takmer rok Implementačná agentúra ministerstva práce realizuje národný projekt s názvom Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. NP TOS v súčasnosti podporuje terénnu opatrovateľskú službu v takmer 40 malých obciach do tisíc obyvateľov, ktorá je určená pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách. Tento projekt navyše v polročných intervaloch finančne podporuje aj vzdelávanie a supervíziu opatrovateliek.

Pôvodne mohli obce do tisíc obyvateľov získať finančný príspevok maximálne na dve pracovné miesta. Teraz môžu požiadať o vyšší počet pracovných miest, a to na plné aj polovičné pracovné úväzky. Výška príspevku na jedno pracovné miesto opatrovateľky zostáva nezmenená, 570 eur. Stačí len poslať žiadosť o zapojenie sa do projektu s povinnými prílohami. O viac pracovných miest opatrovateliek môžu požiadať aj obce, ktoré do projektu už zapojené sú, a to žiadosťou o navýšenie počtu.

V prípade, že má obec záujem napríklad o 5 opatrovateliek, výška finančnej podpory na ich mzdy môže predstavovať spolu až 2 850 eur mesačne. Aktualizované Oznámenie o možnosti zapojenia sa do NP TOS je zverejnené na webovom sídle Implementačnej agentúry – www.ia.gov.sk, na webovom sídle samotného národného projektu www.nptos.gov.sk, ako aj na sociálnej sieti facebook NP TOS.

„Naším cieľom je, aby aj malé obce mali možnosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov opatrovateľky či opatrovateľov a prispieť tak k rozvoju poskytovania terénnej formy opatrovateľskej služby verejnými poskytovateľmi. Zároveň v nich chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach,“ uviedla Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka IA MPSVR SR.

Keďže index starnutia populácie na Slovensku i v Európskej únii má dlhodobo rastúci trend, terénna opatrovateľská služba sa javí ako potrebná a v budúcnosti by sa mala rozširovať do všetkých obcí či miest, aj tých najmenších.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby #odkázanosť