Trpela násilím od manžela 50 rokov. Čo sa stalo potom?

To, čo zažíva žena v násilníckom vzťahu, môžeme prirovnať k situáciám akoby zažila prírodnú katastrofu, prežila koncentračný tábor, prešla vojnou. Aj takúto traumu dokáže zanechať podľa riaditeľky občianskeho združenia Žena v tiesni so sídlom v Martine Tatiany Brnovej na nežnejšej polovičke ľudstva život s násilným partnerom.

18.04.2021 06:00
senior, dôchodca, týranie, bitka, fyzické násilie Foto:
Identifikovať sa s pojmom som žena zažívajúca násilie je veľmi ťažké.
debata (7)

Vo svojej praxi sa dokonca stretla so seniorkou, ktorá sa dokázala rozviesť s manželom až po päťdesiatich rokoch utrpenia a násilia. Ako sa prejavuje tento druh teroru a ako ho prežívajú ženy v čase pandémie vysvetľuje riaditeľka združenia v rozhovore pre Pravdu.

Akým problémom čelia ženy v súvislosti s domácim násilím počas pandémie?

V súčasnosti sa používa na Slovensku veľmi často pojem domáce násilie. Tento pojem je zastrešujúci, skrývajú sa pod ním rôzne druhy a typy násilia ako napríklad násilie na deťoch, zdravotne postihnutých ľuďoch, senioroch, mužoch a v rodine napríklad aj násilie medzi rodičom a dieťaťom, či medzi synom a matkou. Nazývame ho aj medzigeneračné násilie. V našej poradni pomáhame ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch. Hovoríme o rodovo podmienenom násilí, kde násilie na žene pácha muž (manžel, partner, exmanžel, expartner). Preto hovoríme o násilí v intímnych alebo partnerských vzťahoch. Je dôležité tieto dva pojmy oddeľovať aj z toho dôvodu, aby nedochádzalo k bagatelizovaniu násilia, ale aj prekrývaniu témy.

Boja sa týrané ženy oznámiť tento problém napríklad na polícii?

Áno majú obavu. Väčšinou volajú políciu až vtedy, keď sa boja o svoj život a život svojich detí. Potrebujú byť chránené. Mnohé volania polície končia ako priestupkové konania a násilie je páchané naďalej. Prejsť tortúrou trestného oznámenia nie je jednoduché. Pravidelne sa stretávam s názorom, že keby vedeli do čoho idú, nepodajú trestné oznámenie. Ešte stále nemáme dostatočne vyškolenú políciu ako pracovať a postupovať v prípadoch násilia na ženách. Ženy sú pri výsluchoch viktimizované. Trochu situácii napomáha zákon o obetiach trestných činov.

Ako je to s využívaním inštitútu takzvaného vykázania násilníka?

Jedným z veľkých problémov je aj to, že polícia nedostatočne využíva inštitút vykázania. A ak sa aj žena odhodlá oznámiť násilie, môže nastať situácia, že násilník sa opätovne vráti do spoločnej domácnosti a násilie pokračuje. Väčšinou po takejto skúsenosti ženy pomoc dlhé roky nevyhľadajú. Situácii neprospieva ani fakt, že na Slovensku stále nemáme dostatok špecializovaných poradenských služieb, bezpečných ženských domov, kde by mohli ženy a ich deti vyhľadať pomoc. Zároveň pomáhajúce organizácie sa dostávajú na pokraj existenčných možností a mnohým hrozí zánik, čo znamená, že i tak minimálne dostupná služba pre tak ohrozenú skupinu sa stane viac nedostupnou.

Je pravdou, že počas pandémie sa stupňuje násilie v partnerských vzťahoch?

Áno. Násilie na ženách v partnerských vzťahoch tu bolo aj pred pandémiou, ktorá však vytvára podmienky, kde násilník môže páchať násilie, pričom má ženu pod kontrolou, izolovanú a tá nemá možnosť vyhľadať pomoc, alebo je veľmi obmedzená. Dostupnosť pomoci je pre ženy preto komplikovanejšia. Mnohé poradne ešte na začiatku pandémie avizovali, že majú menej klientok a potom v mesiacoch máj a jún 2020 narástol počet volajúcich až o 40 %. Naše združenie zaregistrovalo niečo podobné. Tým, že sme mali krízovú linku k dispozícii do neskorých večerných hodín, ženy mohli volať vtedy, keď mali na to priestor a boli pod menším drobnohľadom násilníka. Nárast volaní a kontaktov sme zaznamenali, keď COVID-19 trošku ustúpil, uvoľnili sa opatrenia. Mnohé ženy práve v tomto období sa rozhodli vyhľadať pomoc, prípadne z násilníckeho vzťahu odísť.

Domáce násilie / Týranie / Ženy / Bitka / Čítajte viac Každá tretia žena zažila násilie v nejakej forme: Najčastejší útočník je partner!

Zdá sa, že izolácia nahráva zjednodušene povedané do kariet násilníkom a nie ženám?

Súčasná doba nepraje ženám zažívajúcim násilie viac ako inokedy. Mnohé spolu s deťmi počas pandémie zostali uväznené v jednej domácnosti s násilníkom. Malý priestor, napätie, neistota, izolácia len stupňujú násilie. Mnohé ženy v tomto období nemali možnosť dostať sa bezpečne k pomoci. V začiatkoch pandémie sme často riešili ubytovanie, kde bol problém s testami, karanténou, priestorom, kde ženu s deťmi umiestniť. Často sme realizovali hovory so ženami zažívajúcimi násilie v neskorých nočných hodinách, kde potichúčku rozprávali o svojom strachu, obavách, ohrozeniach.

Aké formy má násilie páchané na ženách?

Pri násilí na ženách hovoríme o základnom rozdelení na päť foriem. Psychické násilie je považované za najťažšiu formu násilia, kde následky bývajú dlhotrvajúce (trauma, posttrauma, depresie, anorexia, poruchy príjmu potravy, nespavosť). Sprevádzajú ho urážky, nadávky, ponižovanie cez zastrašovanie, izolácia, obmedzovanie až po vyhrážanie sa samovraždou, vraždou. Fyzické násilie sa uskutočňuje cez facky, modriny, podliatiny, vybité zuby, zlomeniny, otrasy mozgu až po smrť. Dôsledky fyzického násilia sa zahoja, prípadne pretrvávajú trvalé následky. No vedomie, že to robí muž, ktorému žena dala svoju lásku, dôveru, bolí skoro navždy.

Okrem týchto dvoch foriem poznáme menej známe, a to sociálne a ekonomické násilie. V čom spočíva?

Sociálne násilie spočíva v izolovaní žien, zamedzovaní styku s rodinou, s priateľmi a s okolitým svetom (uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu, zákaz používať auto, obmedzovanie pohybu). Cieľom násilníka je získať absolútnu kontrolu nad konaním a správaním ženy, izolovať ju od možnosti získať pomoc. Ekonomické násilie vnímame v podobe dvoch extrémov. V prevej skupine mnoho mužov zadlžuje rodiny, berú úvery na ženy a tieto neskôr musia splácať pôžičky. Žena znáša náklady na domácnosť a muž svoje financie šetrí a odkladá. Neplatenie výživného, alebo si svojvoľne upravujú výšku výživného. Alebo sa jedná o vyčleňovanie financií, „vybločkovávanie“ napríklad nákupov, odoberanie výplaty žene, zakazovanie pracovať a ďalšie.

Ako sa prejavuje sexuálne násilie?

Sexuálne a sexualizované násilie zahŕňa napríklad znásilnenie, vynucovanie si sexu, nútenie ženy k sexuálnym praktikám, ktoré sú jej nepríjemné. Takisto do tejto skupiny patrí nútenie k prostitúcii či nútenie k pozeraniu pornografie. Žena väčšinou zažíva viacero foriem násilia naraz. Často sa k psychickému násiliu pridružujú ostatné formy. To, čo zažíva žena v násilníckom vzťahu môžeme prirovnať k situáciám akoby zažila prírodnú katastrofu, prežila koncentračný tábor, prešla vojnou. Preto každá žena, ktorá zažila násilnícky vzťah je hrdinka.

S akými problémami sa na vaše združenie aktuálne obracajú ženy?

Ženy, ktoré sa obracajú na našu poradňu väčšinou v prvých telefonátoch zisťujú, či vôbec patria k nám. Identifikovať sa s pojmom som žena zažívajúca násilie je veľmi ťažké. Preto aj naše prvé rozhovory smerujú k edukácii a procesoch násilia. Väčšina žien, ktoré k nám volajú sú ženy zažívajúce násilie. Ďalšou skupinou sú ženy, ktoré dlhodobo zažívajú násilie aj 15 – 30 rokov, kde práve pandémia umocnila ich rozhodnutie odísť z násilníckeho vzťahu. Vtedy riešime už konkrétne kroky pomoci, bezpečie a následne trestné oznámenia, vykázania z domu, rozvod. Počas pandémie nám stúpal počet žien, ktoré hľadali ubytovanie, teraz sa nám situácia trošku stabilizovala.

Stretli ste sa v rámci partnerského násilia počas pandémie s nejakou situáciou, ktorá nebola typická pre iné, pokojné obdobia?

Fenomén, ktorý sme zaznamenali počas COVIDu je prehlbujúca sa chudoba žien. Doteraz sme tak masívne nemuseli riešiť pomoc klientkám. Naša poradňa má možnosť získavať potravinovú pomoc cez jednu spoločnosť a tie ďalej distribuujeme našim klientkam. Je ťažké vidieť ženy, ktoré prechádzajú násilníckym vzťahom, že práve ony a ich deti nemajú čo jesť. Alebo stoja pred voľbou podnájom alebo jedlo.

Niekedy sa ženy boja požiadať o pomoc. Prečo je to tak?

Predstavte si, že máte zavolať, zdôveriť sa niekomu cudziemu o tom, čo doma zažívate. O tom, ako vám ubližuje vlastný manžel, partner. Je to ťažké. Bariéra hanby, strachu, obáv je veľmi silná. Ženy, ktoré vyhľadajú pomoc sú vtedy ohrozenejšie. Násilie sa potom môže v rodine stupňovať, ak sa o tom násilník dozvie. Je tam prítomný strach o deti, o blízkych a tiež existenčný, či finančný strach. Ak má doma žena násilníckeho muža, ktorý robí „humbuk“ v paneláku, ženy sa často hanbia pred susedmi. Len málokto obviňuje násilníka, väčšina ľudí sa pýta otázku, prečo tieto ženy neodídu. Akonáhle sa pýtame túto otázku, nie sme na strane obete. Ženy sú stigmatizované tým, že sú to práve ony, ktoré musia niečo urobiť. No v skutočnosti je násilník ten, ktorý nesmie robiť to, čo robí.

facebook, sociálna sieť, like, chat, komunikácia, online Čítajte viac Pred násilím na internete nie sú v bezpečí ženy i deti

Spomínali ste, že niektoré ženy prežívajú partnerské násilie aj dlhé roky.

Pred niekoľkými rokmi do našej poradne prišla staršia pani, mala už cez 70 rokov a bola nešťastná, chorá a doslova ubitá životom. Násilie zažívala viac ako 50 rokov. Keď vydala poslednú dcéru, prišla, že sa chce rozviesť a podať trestné oznámenie na manžela. Posledných pár rokov sa pripravovala na odchod. Vždy, keď ju zbil, išla k lekárovi. Ukrývala si tieto správy a čakala na správny okamih. Prežila väčšinu svojho života v strachu, bolesti o seba a svoje deti. Rozprávala nám ako si prešla ťažkým obdobím, že stála na koľajniciach a chcela zomrieť, no predstava, že by mu zanechala tri deti ju vrátili späť. V tomto období neexistovali žiadne poradne, inštitúcie, na ktoré sa mohla obrátiť. Jej manžel mal vysokú funkciu a bol nedotknuteľný, všade mal známych. Navonok pôsobil ako vtipkár, super chlap. Doma však rodina zažívala peklo. Pravidelné bitky, vyhadzovanie z domu, zastrašovanie, ak podá trestné oznámenie, vyčleňovanie peňazí.

Ako sa to skončilo?

Pani prišla rozhodnutá, že chce odísť. Pomohli sme jej prejsť si rozvodovým, majetkovým a trestným konaním. Jej manžel bol podmienečne odsúdený. Bolo úžasné sledovať ako žena, ktorá väčšinu svojho života zažívala bolesť a trýznenie od svojho manžela naberá druhý dych a teší sa zo života. Po vysporiadaní BSM si kúpila malý byt, tešila sa, že si ho zariadi konečne po svojom a bude v bezpečí. Chcela dožiť bez toho, aby jej niekto ubližoval, a to sa jej aj splnilo. Dostali sme od nej do poradne kvet – fikus. Doteraz ho máme. Je to už viac ako 15 rokov. Toto je pre nás veľmi silný príbeh, ktorý hovoríme aj na prednáškach, aby aj mladé dievčatá vedeli, že žiť 50 rokov s niekým, kto vás denne bije, ubližuje, manipuluje, ponižuje, je veľmi ťažký a smutný život. Preto, ak žena zažíva násilie a nie je si istá vo svojom vzťahu môže vyhľadať pomoc špecializovanej poradne pre ženy napr. aj na našej linke 0907 346 374, kde získa anonymne odborné rady čo robiť.

Aké možnosti pomoci majú ženy, ktoré sú obeťami partnerského násilia?

Na Slovensku funguje bezplatná, nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, ktorá potom ženu posúva bližšie k pomoci do jej regiónu. Zároveň táto pomoc je podporená zákonom o obetiach trestných činov, kde žena zažívajúca násilie získa bezplatné právne poradenstvo a pomoc pri trestných a civilných konaniach. Ak má žena šťastie, v jej kraji, regióne, meste sa nachádza špecializovaná poradňa, ktorá ju prevedie násilníckym vzťahom a bude nápomocná pri jej ďalších krokoch. Preto hovorím o šťastí, pretože tieto služby nie sú dostupné pre všetky kraje.

Na záver si ešte predstavme vaše združenie.

Žena v tiesni pôsobí v Martine viac než pätnásť rokov. Zaoberáme sa pomocou ženám, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Sme špecializovaná poradňa, ktorá poskytuje komplexnú pomoc. Sme akreditovaný subjekt tak pre oblasť sociálnych služieb ako aj pre pomoc obetiam trestných činov. V praxi to znamená, že vieme poskytovať tak pomoc sociálnu, psychologickú ako aj právnu, právne zastupovanie, sprevádzanie na políciu, výsluchy. Zároveň pomáhame deťom, ktoré sú svedkami násilia a snažíme sa zmierňovať traumu, ktorú si nesú z rodiny poznačenej násilím. Naša pomoc je anonymná a bezplatná. V súčasnosti sa venujeme najmä edukácii a publicite cez sociálne siete. Pandémia zhoršuje situáciu žien, ktoré sú nútené zostávať s násilníkom. Vnímame ako dôležité, aby tak okolie vedelo reagovať ako pomôcť žene zažívajúcej násilie, ale aj aby samotná žena mala prístup k informáciám.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #násilie na ženách #týraná žena
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy