Minimálny dôchodok: Kto má nárok a aká bude jeho suma?

Aký je účel tohto dôchodku? Aké podmienky treba splniť, aby bol dôchodok zvýšený na minimálny? Čo je kvalifikované obdobie a ako sa určí?

22.04.2021 06:00
žena, rozmýšľanie, dôchodkyňa Foto:
Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.
debata (38)

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi penzijný príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O jeho priznanie nemusí penzista žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia je

 • obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v kalendárnom roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané
 • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
 • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004,
 • od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami.

Poberateľom dôchodkov, ktorí 31. decembra 2020 majú nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, sa obdobie dôchodkového poistenia získané do 31. decembra 2020 bude aj naďalej zohľadňovať bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu. To znamená, že týmto poberateľom sa obdobie dôchodkového poistenia v kalendárnom roku zohľadní aj vtedy, ak osobný mzdový bod je v hodnote nižšej ako 0,241.

Aká bude suma minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení,
 • vdovský alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

seniori, manželia, úsmev, objatie Čítajte viac Minimálna penzia: Čím viac odpracovaných rokov, tým viac peňazí
Suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021
Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku v rokoch Suma minimálneho dôchodku (v eurách)
30 334,30
31 338,50
32 342,70
33 347,00
34 351,20
35 355,40
36 359,60
37 363,80
38 368,00
39 372,20
40 378,50
41 384,80
42 391,10
43 397,40
44 403,70
45 410,00
46 416,30
47 422,60
48 428,90
49 435,20
50 441,50

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = suma minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa v roku 2021 za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľovi starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne bol v roku 2020 priznaný aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Súčasne je preukázané, že v Rakúsku získal ďalších päť rokov obdobia dôchodkového poistenia. Preto má nárok na minimálny dôchodok zodpovedajúci 45 rokom obdobia, teda 410,00 eura mesačne (vyplácal sa v sume 359,50 eura po odpočítaní dôchodku z Rakúska). Od 1. januára 2021 patrí za 45 rokov obdobia dôchodkového poistenia minimálny dôchodok vo výške 410,00 eura mesačne. Sociálna poisťovňa starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku zvýši vtedy, ak celkový dôchodkový príjem (vrátane dôchodku z Rakúska) je od 1. januára 2021 nižší ako 410,00 eura, pretože sa berie do úvahy aj každoročná valorizácia dôchodkov.

Pozostalostné dôchodky: Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nezvyšujú na minimálny. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálnu penziu, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

38 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálny dôchodok #informatívny výpočet penzie