Pýtate sa: Odľahčovacia a opatrovateľská služba

Aké sú povinnosti obce v súvislosti s týmito službami? Môže sa opatrovať aj v nižšom rozsahu ako uvádza posudok? Aké lehoty sa vzťahujú na vydanie posudkov?

01.06.2021 08:00
ruky, opora, spolu Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak si v rámci poskytovania odľahčovacej služby vyberie občan poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, je obec túto službu povinná poskytovať aj 12 hodín denne?

V súlade s § 54 ods. 3 druhou vetou počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby (domácu opatrovateľskú službu), ambulantnú alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Pri poskytovaní odľahčovacej služby je teda obec povinná zabezpečiť opatrovanej osobe aj domácu opatrovateľskú službu v takom rozsahu, ako je odkázaná na pomoc inej osoby. Ak si teda opatrovaná osoba vyberie poskytovanie opatrovateľskej služby, je potrebné jej zabezpečiť sociálnu službu najmenej v rozsahu jej stupňa odkázanosti (teda V. alebo VI.) podľa prílohy č. 3 písm. B, teda 12 hodín denne, ak sa s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak.

Je obec povinná zabezpečovať odľahčovaciu službu, aj keď nemá dostatok financií na prijímanie ďalších opatrovateliek v rámci terénnej služby?

Obec je povinná poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu jej pôsobnosti. Nedostatok finančných prostriedkov nemôže byť dôvodom pre zamietnutie poskytovania sociálnej služby alebo jej zabezpečenie. Navyše odľahčovacia služba sa zabezpečuje prostredníctvom opatrovateľskej služby iba v prípade, že si opatrovaný túto sociálnu službu vyberie. Odľahčovacia služba môže byť poskytnutá alebo zabezpečená aj prostredníctvom sociálnej služby v zariadení ambulantnou alebo pobytovou formou, v závislosti od výberu opatrovaného.

Je časť úhrady, ktorú prijímateľ sociálnych služieb neplatí vzhľadom na svoj príjem a majetok, pohľadávkou? Eviduje sa už za života prijímateľa sociálnych služieb a uplatňuje sa v dedičskom konaní?

Áno, pohľadávkou poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje pri zmenených príjmových a majetkových pomeroch dlžníka, ktoré umožňujú jej splatnosť, a to aj sčasti, najneskôr však v konaní o dedičstve, je suma úhrady alebo jej časť, ktorú klient neplatí z dôvodu ochrany príjmu pred neprimeranou úhradou. To znamená, že napr. ak je úhrada stanovená na 260 eur a klient z dôvodu ochrany príjmu platí 200 eur, rozdiel medzi stanovenou a zaplatenou úhradou vo výške 60 eur sa každý mesiac eviduje a kumuluje a ak sa zmenia príjmové a majetkové pomery klienta, najneskôr po jeho úmrtí sa celá suma uplatňuje v konaní o dedičstve.

Ak je v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu (resp. v posudku), určený napríklad rozsah 4 až 6 hodín, teda III. stupeň odkázanosti, je možné poskytnúť opatrovateľskú službu aj v nižšom rozsahu (napríklad dve hodiny denne)?

Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa na návrh prijímateľa nedohodne inak poskytovateľ s prijímateľom opatrovateľskej služby v zmluve. Nakoľko sa pri poskytovaní sociálnej služby uzatvára zmluva, ktorá je slobodným prejavom vôle dvoch zmluvných strán, občan môže pri uzatvorení zmluvy požiadať, aby mu bola opatrovateľská služba poskytovaná v nižšom rozsahu, na aký je odkázaný.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Môže byť opatrovateľská služba poskytovaná aj popri príspevku na opatrovanie poskytovanému osobe, ktorá opatruje odkázanú osobu?

Áno, je možné opatrovateľskú službu v rozsahu najviac osem hodín mesačne poskytovať aj tomu občanovi, ktorého opatruje osoba v rámci príspevku na opatrovanie. Pôjde najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad obstarať ďalšie osobné záležitosti, napríklad urobiť nákupy, navštíviť lekára a podobne, čo však neznamená, že počas poskytovania opatrovateľskej služby musí byť reálne mimo domácnosti opatrovaného. Rovnako však môže ísť o situácie, keď pri niektorých úkonoch potrebuje opatrovateľ pomoc pri poskytnutí pomoci a podpory opatrovanému, napr. pomoc pri celkovom kúpeli vo vani z dôvodu vyššej telesnej hmotnosti opatrovaného a podobne.

Aké lehoty sa vzťahujú na vydanie posudkov?

Na konanie obcí a vyšších územných celkov vo veciach sociálnych služieb sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní a lehoty v ňom upravené. Právna úprava neustanovuje osobitne lehotu pre vydanie zdravotného posudku, to znamená, že správny orgán si musí v rámci konania vytvoriť primeraný časový priestor na vydanie zdravotného a sociálneho posudku a na ich základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, a to tak, aby toto rozhodnutie bolo vydané v lehote ustanovenej Správnym poriadkom. Proti posudku nie je možné podať opravný prostriedok, nakoľko posudok je len podkladom pre vydanie rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu obce a vyššieho územného celku rozhoduje príslušný okresný súd v sídle kraja. Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Má rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu obsahovať aj úkony, ktoré sa budú poskytovať, alebo len rozsah napríklad opatrovateľskej služby v hodinách? Ak má byť v rozhodnutí uvedený len rozsah hodín, je potrebné, aby úkony boli rozpísané v zmluve o poskytovaní sociálne služby?

Rozhodnutie obsahuje vo svojom výroku vyjadrenie, či fyzická osoba je, alebo nie je odkázaná na príslušný druh sociálnej služby. V odôvodnení výroku majú byť uvedené zistenia vyplývajúce z posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Obsahom posudku je stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4, návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby, o ktorej odkázanosti na sociálnu službu sa rozhoduje, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Z uvedeného vyplýva, že v posudku je potrebné uvádzať aj rozsah odkázanosti na opatrovateľskú službu v hodinách a zoznam úkonov opatrovateľskej služby.

Zdroj: ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #opatrovateľské služby #odkázanosť