Posudok o odkázanosti: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Čakajú vás dva typy posudkovej činnosti: Zdravotná a sociálna. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je potom posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

03.06.2021 08:00
sestrička, opatrovanie, dôchodkyňa, pomoc Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zdravotná posudková činnosť

  • je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, zo správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo z výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
  • odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách.
seniori, dôchodcovia, opatrovanie, sestrička, radosť Čítajte viac Ako žiadať o opatrovateľskú službu

Sociálna posudková činnosť

  • je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. zákona 448/2008 o sociálnych službách.
  • výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.
  • vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku, alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
c) návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

Aké ďalšie služby môžu využiť hendikepovaní ľudia

Prepravná služba: je sociálna služba poskytovaná osobe s ŤZP odkázanej na individuálnu prepravu osobným autom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu autom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP.

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba: služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca, a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.

Tlmočnícka služba: je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na tlmočenie. Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.

Sprostredkovanie tlmočníckej služby: je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

Sprostredkovanie osobnej asistencie: služba poskytovaná fyzickej osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu.

Požičiavanie pomôcok: pomôcka sa môže požičiavať na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľské služby #odkázanosť #posudok