Opatrovateľ = podpultový tovar. Ľudí odkázaných na pomoc opatrujú najmä príbuzní

Choroba či zdravotné postihnutie často zasiahnu do života človeka tak, že nie je schopný sa o seba postarať sám. V takom prípade by mu mala, ak je v domácom prostredí, pomôcť opatrovateľka. Tých je však zúfalo málo. Preto často túto úlohu supluje rodina.

30.08.2022 06:00
UP-oco IDE 4x Foto:
Zlé pracovné podmienky a nízke platy nútia naše opatrovateľky pracovať v zahraničí
debata (13)

Ak sa rodina ocitne v situácii, že potrebuje opatrovateľku, môže nastať problém. Opatrovateľov je zúfalo málo. A tak, aj keď odkázaní na ich pomoc splnia všetky podmienky neznamená to, že sa k službe dostanú.

„Zlé pracovné podmienky a nízke platy nútia naše opatrovateľky pracovať v zahraničí. Je to škoda, že naše ženy sa starajú o seniorov v iných krajinách, zatiaľ čo by sme ich tak veľmi potrebovali doma,“ uviedla pred časom prezidentka Komory opatrovateliek Slovenska Dana Grafiková.

„Požiadavky na zdravotnú, resp. ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú mimo zdravotníckych zariadení stále rastú. Pomáhajúci personál nemôže suplovať zdravotnícky. Opatrovateľky nie sú kompetentné vykonávať prácu sestier. Kto má vykonávať ošetrovateľské úkony v súčasnej ére, keď zdravotnícky personál nemáme ani v nemocniciach a týmto trendom sa úplne vytratí zo sociálnych služieb? My už nemáme ani dostatok pomáhajúceho personálu pri lôžkach a v teréne. Opatrovateľky pracujú dlhodobo, niektoré aj celoživotne za minimálne mzdy, kým sa nezoderú a neskončia na invalidnom alebo starobnom dôchodku, ktorý majú vzhľadom na nízke mzdy minimálny,“ uviedla.

„V niektorých zariadeniach za jednu dvanásťhodinovú zmenu pri manipulácii s klientom opatrovateľka zdvihne, otočí, preloží aj niekoľko ton. Niekde viac, niekde menej, ale je to ohromujúce číslo. Preto požadujeme systémovú zmenu, ktorá im zabezpečí normálny život, nie živorenie od výplaty do výplaty z minimálnej mzdy až do úplného vyčerpania a vyhorenia. Riešenie vidíme v zmene systému sociálnych služieb, ku ktorému sa zaviazala vláda v programovom vyhlásení vlády, ktoré však nenapĺňa, a tiež sa zaviazala vytvoriť novým zákonom upravený systém dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti vrátane jeho financovania, ako spoločný projekt rezortov práce a zdravotníctva, a zabezpečiť tak plynulý prechod z akútnej zdravotnej starostlivosti do dlhodobej starostlivosti,“ dodala Dana Grafiková.

Ak sa podľa Komory opatrovateliek nepristúpi k systematickým zmenám, v krátkom čase sa nebude mať kto starať o našich odkázaných.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu.

Ide o obligatórnu sociálnu službu, ktorú je obec povinná klientovi poskytnúť alebo zabezpečiť, ak je na ňu odkázaný. Zákon pritom ochraňuje klientov s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ klient nemá dostatočný príjem, neplatí žiadnu úhradu alebo platí len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž jej prijímateľovi zostať minimálne 1,65– násobok sumy životného minima, teda minimálne 386,79 eura.

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. Môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie, ak chce opatrovať príbuzného. Od júla sa navyše zvýšil aj peňažný príspevok na opatrovanie. Po novom je tento príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre rok 2022, teda 525,65 eura mesačne, ak je opatrovateľom ekonomicky aktívna osoba.

„ Za dva roky sme peňažný príspevok na opatrovanie zvýšili o viac ako 22 % a peňažný príspevok osobnú asistenciu takmer o 25 %, “ povedal minister práce Milan Krajniak.

Ak opatrovanie vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške, teda 262,85 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby. Tu sa zohľadňuje fakt, že pre poberateľov v produktívnom veku je tento príspevok spravidla ich jediným príjmom.

Posudok: Aký je postup a čo musíte absolvovať

Zdravotná posudková činnosť

je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu. Posudzujúci zdravotnícky pracovník pritom vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, zo správy o priebehu a vývoji choroby a zo zdravotného postihnutia alebo z výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiacov. Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

odkázanosť človeka na pomoc inej osoby na účely poskytnutia sociálnej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 o sociálnych službách.

Sociálna posudková činnosť

je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III. zákona 448/2008 o sociálnych službách.

výsledkom je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy podľa prílohy č. 3, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4, pri ktorých je osoba odkázaná na pomoc inej osoby v porovnaní s osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu.

Obsahom posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch podľa prvej vety vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín, závery posúdenia a dátum, čas a miesto vykonania sociálnej posudkovej činnosti.

vykonáva ju sociálny pracovník obce alebo vyššieho územného celku alebo na základe poverenia obce alebo vyššieho územného celku sociálny pracovník právnickej osoby zriadenej obcou alebo založenej obcou, alebo zriadenej vyšším územným celkom, alebo založenej vyšším územným celkom.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje

  • stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  • zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4,
  • návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9,
  • určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Viac informácií nájdete v zákone č. 448/2008 o sociálnych službách

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #choroby #zdravotné postihnutie