otázky a odpovede O opatrovateľskej službe, posudku, bez ktorého sa nezaobídete a jej cene

Ako získať opatrovateľku? Čo preto treba urobiť? Ako sa posudzuje stupeň odkázanosti? Otázky, na ktoré prinášame odpovede.

02.09.2022 08:00
žena, otáznik, otázka, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo konkrétne musí obsahovať sociálny posudok?

Musí obsahovať znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu.

Z uvedeného vyplýva, že pri vypracovávaní sociálneho posudku je potrebné uviesť, pri ktorých úkonoch a v akom rozsahu je posudzovaná fyzická osoba znevýhodnená. Rámec rozsahu hodín na úkony sebaobsluhy je pritom určený stupňom odkázanosti, ktorú určil posudzujúci lekár.

Obsahom sociálneho posudku sú aj závery posúdenia individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a dátum, čas a miesto vykonávania sociálnej posudkovej činnosti.

Opatrovateľ, opatrovateľský príspevok Čítajte aj Chcete sa stať opatrovateľom svojho príbuzného? Kedy a koľko vám štát prispeje

Možno posudzovaným občanom do posudku o odkázanosti na sociálnu službu, v bode návrh druhu sociálnej služby, navrhnúť aj dve alternatívy – napr. opatrovateľská služba a zariadenie opatrovateľskej služby?

To nie je možné, pretože klient už v žiadosti o posúdenie uvádza konkrétny druh/druhy sociálnej služby.

Má úrad práce pri odkázanosti na prepravnú službu posudzovať stupeň odkázanosti?

Prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným autom, ktorá sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, ktorý sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V rámci posudzovania odkázanosti na individuálnu prepravu osobným autom (oblasť mobility a orientácie) sa neposudzuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.

Je možné jednej posudzovanej osobe v priebehu necelých šiestich mesiacov vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov a na domácu opatrovateľskú službu? Ak áno, prečo, keď klient nemôže využívať služby kombinovane?

Niektoré druhy sociálnych služieb možno v zásade poskytovať, resp. prijímateľ ich môže využívať aj v kombinácií počas dňa (nie však v tom istom čase ich poskytovania). Nie je vylúčené súbežné poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (napr. sociálnej služby v dennom stacionári) v ich kombinácií počas dňa (nie však v tom istom čase ich poskytovania).

Nie je možný len súbeh celoročnej pobytovej sociálnej služby a domácej opatrovateľskej služby. Zákon o sociálnych službách žiadnym spôsobom neobmedzuje klienta pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na rôzne druhy sociálnej služby a ani neupravuje časové obdobie, v ktorom je možné takéto žiadosti podávať.

Mnohí občania žiadajú o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnej služby z toho dôvodu, že v čase podania žiadosti majú záujem zotrvať v domácom prostredí s domácou opatrovateľskou službou a v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu alebo zmeny sociálnych podmienok chcú mať kontinuálne zabezpečenú pobytovú sociálnu službu v zariadení, a k tomu mať už vydané právoplatné rozhodnutie o ich odkázanosti na takúto sociálnu službu, na základe ktorého uzatvoria zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s nimi zvoleným poskytovateľom sociálnej služby.

UP-oco IDE 4x Čítajte aj Opatrovateľ = podpultový tovar. Ľudí odkázaných na pomoc opatrujú najmä príbuzní

Ak je v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu určený napríklad rozsah 4 až 6 hodín, teda III. stupeň odkázanosti, je možné poskytnúť opatrovateľskú službu aj v nižšom rozsahu (napr. dve hodiny denne)?

Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je minimálny rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak sa na návrh prijímateľa nedohodne inak poskytovateľ s prijímateľom opatrovateľskej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Pretože sa pri poskytovaní sociálnej služby uzatvára zmluva, ktorá je slobodným prejavom vôle dvoch zmluvných strán, občan môže pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiadať, aby mu bola opatrovateľská služba poskytovaná v nižšom rozsahu, na aký je odkázaný (napr. niektoré úkony mu budú zabezpečovať príbuzní). Takto dohodnutý rozsah opatrovateľskej služby bude obsahom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Môže byť opatrovateľská služba poskytovaná odkázanej osobe aj popri príspevku na opatrovanie poskytovanému osobe, ktorá opatruje túto odkázanú osobu?

Áno, opatrovateľskú službu je možné v rozsahu najviac osem hodín mesačne poskytovať aj tomu občanovi, ktorého opatruje osoba v rámci príspevku na opatrovanie. Ide najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad obstarať ďalšie osobné záležitosti, napr. urobiť nákupy, navštíviť lekára a pod., čo však neznamená, že počas poskytovania opatrovateľskej služby musí byť reálne mimo domácnosti opatrovaného.

Rovnako však môže ísť o situácie, keď pri niektorých úkonoch potrebuje opatrovateľ pomoc pri poskytnutí pomoci a podpory opatrovanému, napr. pomoc pri celkovom kúpeli vo vani z dôvodu vyššej telesnej hmotnosti opatrovaného a pod.

Môže mať prijímateľ opatrovateľskej služby zmluvu o poskytovaní služby s opatrovateľkou?

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvára poskytovateľ sociálnych služieb (neverejný aj verejný, teda aj obec) s prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľka, ako zamestnanec poskytovateľa opatrovateľskej služby, nie je účastníkom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Opatrovateľka uzatvára s poskytovateľom sociálnej služby pracovnoprávny vzťah. Ak je však poskytovateľom opatrovateľskej služby fyzická osoba, ktorá zároveň spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa, a túto pracovnú činnosť opatrovateľa zároveň osobne (bez svojho zamestnanca) u prijímateľa opatrovateľskej služby vykonáva, uzatvára táto osoba s prijímateľom opatrovateľskej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.

seniori dôchodcovia dôchodca penzista Čítajte aj Prevencia je dôležitá. Vďaka nej sa dožívame v zdraví vyššieho veku

Ak si v rámci poskytovania odľahčovacej služby vyberie občan poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, je obec túto službu povinná poskytovať 12 hodín denne? Teda aj viac ako osem hodín, čo je pracovný čas opatrovateľky?

Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť osobe s hendikepom sociálnu službu podľa jej výberu, a to terénnu formu sociálnej služby (domácu opatrovateľskú službu), ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne.

Pri poskytovaní odľahčovacej služby je obec povinná zabezpečiť opatrovanej fyzickej osobe sociálnu službu podľa jej výberu (teda aj domácu opatrovateľskú službu) v takom rozsahu, ako je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Z uvedeného vyplýva, že ak si opatrovaná osoba vyberie poskytovanie opatrovateľskej služby, je potrebné jej zabezpečiť sociálnu službu najmenej v rozsahu jej stupňa odkázanosti (t. j. V. alebo VI.) 12 hodín denne, ak sa s prijímateľom sociálnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa nedohodne inak.

Zdroj: employment.gov.sk
debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotné postihnutie #otázky a odpovede #hendikep #posudok