Chcete sa stať opatrovateľom svojho príbuzného? Kedy a koľko vám štát prispeje

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

01.09.2022 06:00
Opatrovateľ, opatrovateľský príspevok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra)., svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP alebo býva s hendikepovanou osobou.

Peňažný príspevok sa poskytuje: len jednej oprávnenej osobe ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima.

Práca nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Ak si osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Podmienky nároku

Dostanete ho, ak:

 • opatrovanie vykonáva oprávnená osoba,
 • sa opatrovanie poskytuje fyzickej osobe s ŤZP, ktorá dovŕšila 6 rokov veku a je odkázaná na opatrovanie,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne.

Žiadosť o príspevok

 • Žiadosť sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.
 • Konanie o priznanie príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok.
 • Ak sa osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
 • Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška a výplata príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

Základná výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 699,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovateľ nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2 násobok sumy životného minima (468,84 eura),
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3-násobok sumy životného minima (703,26 eura),
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je opatrovateľom penzista:

neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 262,85 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 349,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, 325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura.

Ak osoba s ŤZP zomrie: Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý mesiac, v ktorom táto osoba zomrela a za nasledujúci mesiac.

debata chyba
Viac na túto tému: #opatrovateľský príspevok #opatrovateľské služby