Penzia a odchodné, zápočet rokov do penzie. A prečo sa posledný rok neráta? 30 otázok a odpovedí

Právo na odchodné, zápočet rokov do penzie, dôchodkový vek. Otázky, na ktoré sa čitatelia často pýtajú. Nie je im jasné ani to, prečo sa posledný odpracovaný rok do penzie nepočíta... Prinášame odpovede aspoň na niektoré z nich.

06.09.2022 06:00
Dôchodci, penzia, dôchodky Foto:
Ilustračná Foto
debata (1)

1. Som pracujúci dôchodca a chcem ukončiť pracovný pomer a odísť do dôchodku. Aká je výpovedná lehota? Mám právo na odchodné?

Nárok na odchodné vám vznikne iba pri prvom skončení pracovného pomeru po tom, čo vám vznikne nárok na starobný alebo invalidný dôchodok (ale iba ak pokles schopnosti pracovať je viac ako 70 %). Nárok na vyplatenie odchodného vzniká iba u jedného zamestnávateľa.

Odchodné sa vypláca najmenej v sume priemerného mesačného zárobku. Je potrebné, aby ste požiadali o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení prostredníctvom žiadosti. Suma odchodného môže byť stanovená aj vyššie, ale to záleží na úprave obsiahnutej v kolektívnej zmluve alebo vo vašej pracovnej zmluve.

Zo Zákonníka práce nevyplýva žiadne obmedzenie súbehu odchodného a odstupného, a preto vám v prípade splnenia podmienok môže vzniknúť nárok na odchodné aj odstupné zároveň. Dĺžka výpovednej doby je stanovená v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. V prípade, ak ste odpracovali u zamestnávateľa menej ako 1 rok, výpovedná doba je jeden mesiac.

Ak ste odpracovali najmenej 1 rok, teda jeden a viac rokov, výpovedná doba bude najmenej dva mesiace. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného mesiaca.

2. Požiadala som o invalidný dôchodok, ale pri jeho vybavovaní sa zistilo, že mám dlh na poistení v Rakúsku. Žiadny list ani výzvu som nedostala z Rakúska, a je to už osem rokov, ako som prerušila živnosť. Má tento dlh vplyv na schválenie invalidného dôchodku?

Pre nárok na invalidný dôchodok z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky je potrebné splniť dve podmienky: medicínsku – poistenec je invalidný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najmenej 41 % a podmienku potrebnej doby poistenia, ktorá je odstupňovaná podľa veku poistenca, napr. u poistenca nad 45 rokov je potrebná doba poistenia najmenej 15 rokov.

Ak získate potrebnú dobu poistenia pre nárok na invalidný dôchodok len zo slovenského dôchodkového poistenia, dlh na poistnom v Rakúsku nebude mať vplyv na invalidný dôchodok.

3. O koľko sa mi zvýši penzia, ak si podám žiadosť o penziu o rok neskôr, ako mi prináleží?

Ak sa rozhodnete odísť do dôchodku dňom dovŕšenia dôchodkového veku, pre výpočet sumy starobného dôchodku bude použité obdobie dôchodkového poistenia získané po ukončení povinnej školskej dochádzky do posledného dňa pred dovŕšením dôchodkového veku, zárobky dosiahnuté v rozhodujúcom období a aktuálna dôchodková hodnota.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. januárom 1984. V prípade vzniku nároku na dôchodok v roku 2022 posledný rok rozhodujúceho obdobia je rok 2021.

Ak sa rozhodnete požiadať o penziu neskôr, vypočíta sa dôchodok ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku s použitím aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. K takto vypočítanej sume sa pripočíta suma určená ako súčin súčtu osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto určená suma sa zvýši o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na dôchodok bez poberania tejto penzie.

4. Manžel mi zomrel, keď som mala 48 rokov. Vychovali sme dvoch synov. Po roku vyplácania pozostalostnej dávky mi jej výplatu zastavili. V tomto roku budem mať 52 rokov, budem mať znovu nárok na vdovský dôchodok?

Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Ak zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku, po čase môže opäť vzniknúť nárok na výplatu vdovského dôchodku, a to vtedy, keď je splnená niektorá z uvedených podmienok: vdova sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovala aspoň tri deti, dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti, dovŕšila dôchodkový vek.

Ak ste naďalej vdovou po zomretom manželovi, môžete požiadať Sociálnu poisťovňu neformálnou žiadosťou (listom) o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku. K žiadosti priložíte čestné vyhlásenie o tom, že ste naďalej vdovou po zomretom manželovi a neuzavreli ste nové manželstvo. Váš podpis na čestnom vyhlásení musí byť overený.

5. V prípade poberania predčasného dôchodku sa jeho suma kráti. Ak dosiahnem dôchodkový vek, dopočíta sa mi suma penzie a už nebudem poberať krátený dôchodok?

Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Jeho suma sa neprepočítava a rozhodnutie sa o tejto skutočnosti nevydáva.

6. V októbri 2021 mi bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Vychovala som 4 deti, som ročník 1961. Ak som dovŕšila vek na starobný dôchodok, bude mi opätovne prehodnotený nárok na starobný dôchodok a suma penzie? Mám odpracovaných 41 rokov.

Nie, nebude. Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok automaticky stane starobným dôchodkom. Jeho suma sa neprepočítava a o tejto skutočnosti sa nevydáva písomné rozhodnutie.

7. Narodila som sa 7. 5. 1961, vychovala som 4 deti, kedy môžem požiadať o dôchodok?

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1961, ktorá vychovala štyri deti, je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 61 rokov a 8 mesiacov. Tento vek dovŕšite 7. januára 2023, keď môžete požiadať o starobný dôchodok.

O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda už aj teraz. Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistená. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

8. Narodil som sa 10. 4. 1961. Kedy môžem požiadať o predčasný dôchodok?

Dôchodkový vek muža narodeného v roku 1961 je podľa právnych predpisov platných od 1. januára 2021 – 63 rokov a 2 mesiace. Tento vek dovŕšite 10. júna 2024. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, teda najskôr od 10. júna tohto roku.

Ku dňu spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok nemôžete byť povinne dôchodkovo poistený. Suma predčasného starobného dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na tento dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

9. Kedy môžem požiadať o starobný dôchodok, ak som vychovala 7 detí a som narodená 2. júla 1961?

Dôchodkový vek ženy narodenej v roku 1961, ktorá vychovala sedem detí, je 61 rokov a 3 mesiace. Tento vek dovŕšite 2. októbra tohto roka. O starobný dôchodok môžete požiadať týmto dňom v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho trvalého pobytu.

10. Existujú nejaké obmedzenia – nejaká lehota na priznanie pozostalostného dôchodku od uzavretia sobáša v prípade úmrtia manžela alebo manželky? Žijeme spolu ako druh a družka desať rokov. Sme dôchodcovia. Plánujeme uzavrieť manželstvo. Musí byť pri nároku na vdovský/vdovecký dôchodok manželstvo uzavreté nejaký čas?

Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo; ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo; zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Nárok na vdovský dôchodok nemôže vzniknúť rozvedenej žene. Neskúma sa žitie ani dĺžka žitia manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie. Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

Vdova po manželovi, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má trvalý nárok na výplatu vdovského dôchodku. Nárok na vdovský dôchodok zaniká dňom uzatvorenia nového manželstva. Ak poberateľke starobného dôchodku vznikne nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice.

Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedené platí rovnako pre vdovecký dôchodok po manželke.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodky #penzie #vek odchodu do dôchodku #odpracované roky