Pokračovanie článku: Penzia a odchodné, zápočet rokov do penzie. A prečo sa posledný rok neráta? 30 otázok a odpovedí

20. Som poberateľkou starobného dôchodku v sume 405,80 eura mesačne. Zomrel mi manžel, ktorému bol vyplácaný starobný dôchodok v sume 450,00 eura mesačne. Bude sa mi vdovský dôchodok vyplácať vo výške 60 % starobného dôchodku manžela?

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku (predčasného alebo invalidného dôchodku) a vdovského dôchodku (vdoveckého dôchodku), ten dôchodok, ktorý je vyšší, sa vypláca v plnej sume a z nižšieho dôchodku sa vypláca jedna polovica.

Vdovský dôchodok, ktorý je 60 % manželovho starobného dôchodku, je 270,00 eura. Pretože je nižší ako starobný dôchodok vyplácaný v sume 405,80 eura, bude sa vdovský dôchodok vyplácať v sume jednej polovice, teda v sume 135,00 eura.

21. Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

22. Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 5. októbra tohto roka dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok? Čo v prípade, ak bude starobný dôchodok nižší ako invalidný dôchodok?

Áno, odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku môžete požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku.

Vyplácať vám bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov sa bude vyplácať dôchodok, ktorý si zvolíte.

23. O niekoľko mesiacov dosiahnem dôchodkový vek, mám odpracovaných šestnásť rokov. Porodila a vychovala som päť detí, väčšinu života som sa venovala starostlivosti o ne. Vznikne mi nárok na starobný dôchodok? Ak áno, ako a z čoho sa mi bude počítať?

Áno, podľa toho, čo uvádzate vo svojej otázke, nárok vám vznikne. Základnými podmienkami na priznanie starobného dôchodku je získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dosiahnuť dôchodkový vek. Obidve podmienky musia byť splnené naraz.

Výška vášho dôchodku bude zodpovedať týmto „odpracovaným“ rokom (obdobiu dôchodkového poistenia) a vymeriavacím základom, z ktorého ste odvádzali poistné na dôchodkové poistenie. V zásade platí, že z čím vyšších vymeriavacích základov (hrubých zárobkov) bolo poistné odvedené a čím dlhšie obdobie, tým vyššia je suma dôchodku.

Do „odpracovaných“ rokov sa vám bude počítať aj starostlivosť o deti od ich narodenia do troch rokov ich veku. Ak sa tieto obdobia prelínajú, hodnotia sa iba raz. Ak ste študovali na učňovskej, strednej či vysokej škole, aj toto obdobie po ukončení povinnej školskej dochádzky vám bude na účely dôchodku zhodnotené.

24. Požiadal som o priznanie predčasného starobného dôchodku od 14. augusta. Rozhodnutie som ešte nedostal. Od 3. septembra mám možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem dôchodok odmietnuť?

Poistenec, ktorý požiadal o predčasný dôchodok, môže vziať svoju žiadosť späť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku, teda kým ešte rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Späťvzatie žiadosti treba zaslať písomne na adresu ústredia SP. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a musí byť podpísaná žiadateľom. SP na základe tejto žiadosti vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku.

Ak už poistencovi bol poukázaný predčasný dôchodok, SP mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poistenec sumy v stanovenej lehote nevráti, SP ich bude vymáhať ako plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol (bezdôvodné obohatenie).

25. Mám 61 rokov. Dňa 31. júla som ukončil zamestnanie. Do nového zamestnania som mal nastúpiť 15. augusta, no nestalo sa tak. Môžem požiadať o predčasný dôchodok spätne od 31. júla?

Nie, nárok na predčasný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti v Sociálnej poisťovni. Vzhľadom na to nie je možné o tento dôchodok požiadať spätne.

26. Som invalid s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Mám 48 rokov. Odpracoval som 13 rokov a 265 dní. Prečo mi bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok?

Nesplnili ste jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže ste nesplnili podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok vám nevznikol.

27. Dňa 14. augusta zomrel môj druh, s ktorým som žila 16 rokov v spoločnej domácnosti a vychovávali sme spoločné dieťa. Mám nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok má žena, ktorej zomrel manžel, t. j. len vdova, za predpokladu splnenia ďalších podmienok. Ako družka nemáte preto nárok na vdovský dôchodok po druhovi. Upozorňujeme však, že vaše spoločné dieťa má nárok na sirotský dôchodok po svojom otcovi.

Ak má menej ako 15 rokov, požiadajte oň v jeho mene. Ak už dovŕšilo 15 rokov, môže požiadať o tento dôchodok v pobočke SP podľa trvalého bydliska samo. K žiadosti je potrebné priložiť okrem úmrtného listu zosnulého aj rodný list dieťaťa a potvrdenie školy o jeho štúdiu.

28. Kedy môžem požiadať o dôchodok z II. piliera?

Na starobný dôchodok z II. piliera budete mať nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek. O predčasný starobný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Podmienkou poberania predčasného starobného dôchodku z II. piliera je poberanie predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo v úhrne s predčasným starobným dôchodkom z II. piliera v sume vyššej ako 1,2-násobok sumy životného minima. O dôchodok z II. piliera môžete požiadať v Sociálnej poisťovni alebo vo vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

V prípade, že chcete žiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera a ešte nepoberáte predčasný starobný dôchodok z I. piliera, o tento dôchodok môžete požiadať len v Sociálnej poisťovni. Následne vám Sociálna poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky (formu zaslania si zvolíte pri žiadaní o dôchodok) ponukový list s ponukami dôchodkov.

Platnosť ponúk je 30 kalendárnych dní a bude vyznačená na ponukovom liste. Ak si vyberiete niektorú z ponúk, kontaktujte príslušnú životnú poisťovňu alebo DSS. Kontaktné údaje nájdete v ponukovom liste. Ak si z predložených ponúk počas ich platnosti nevyberiete ani jednu, o dôchodok môžete bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

29. Kedy mám nárok na jednorazové vyplatenie nasporenej sumy príspevkov?

Jedinou podmienkou na poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) alebo dočasného dôchodku je vaše doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy.

To znamená, že súčet vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (starobný dôchodok z I. piliera, pozostalostný dôchodok, invalidný dôchodok), výsluhových dôchodkov, prípadne dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma platná v danom kalendárnom roku, teda tento rok vyššia ako 508,90 eura.

30. Môžem poberať viac ako jeden doživotný alebo dočasný dôchodok?

Poberať môžete najviac jeden doživotný dôchodok a jeden dočasný dôchodok. Ak chcete mať doživotný dôchodok aj dočasný dôchodok, nemusíte tieto dva dôchodky poberať z tej istej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #dôchodky #penzie #vek odchodu do dôchodku #odpracované roky