Penziu si môžete zvýšiť aj dobrovoľnými odvodmi. Tu je návod, ako na to

Jednou z možností ako si zvýšiť budúci dôchodok, je dobrovoľné poistenie, pri ktorom si výšku vymeriavacieho základu určujete sami.

13.02.2023 10:00
usmiatá dôchodkyňa, veselá seniorka, penzista,... Foto:
Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu.
debata (10)

Kto sa môže dobrovoľne poistiť?

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Zároveň tento človek nesmie mať priznaný predčasný dôchodok.

Poistenie vzniká odo dňa prihlásenia sa na tieto poistenia, najskôr odo dňa podania prihlášky, a zaniká dňom odhlásenia sa z tohto poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe zaniká dôchodkové poistenie aj dňom priznania predčasného dôchodku. Zanikne automaticky aj ľuďom, ktorí ho prestanú platiť. V prípade, že niekto dva mesiace po sebe poistenie nezaplatí, jeho poistenie zanikne k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý prvýkrát poistenie neuhradil.

Na dobrovoľné dôchodkové poistenie sa prihlasuje prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta bydliska. V registračnom liste je v hornom riadku potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku za dobrovoľne poistenú osobu (DPO).

Ďalej sa vypĺňa bod 2 – identifikácia FO. Uvedieme sem titul, meno a priezvisko. V bode 3 vypíšeme adresu a v bode 6 názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vypísať aj bod 10, do ktorého uvedie dátum vzniku dôchodkového poistenia a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu. Zvlášť sa sem píše vymeriavací základ a dátum vzniku pre dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Kto chce uzatvoriť len dôchodkové poistenie, nechá ostatné kolónky prázdne. V spodnej časti je potrebné uviesť dátum zmeny, teda v tomto prípade dátum vzniku poistenia a dátum vyplnenia formulára. Ten je potrebné aj podpísať. Neoddeliteľnou súčasťou Registračného listu fyzickej osoby v prípade dobrovoľného poistenia aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Obidve tlačivá možno získať buď v pobočkách Sociálnej poisťovne, alebo si ich možno stiahnuť z internetovej stránky www.socpoist.sk v časti Formuláre.

Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu.

Postarší chlap Čítajte aj II. pilier: presun do investičných fondov bude povinný

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia) alebo 12,50 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľ starobného dôchodkového sporenia – II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu, na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu, do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená a už jej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Ako sa platí dobrovoľné poistenie? Platíte raz mesačne – vždy spätne za predchádzajúci mesiac. Platba musí odísť vždy do 8. dňa kalendárneho mesiaca (to znamená, že aby ste mali poistenie zaplatené za mesiac január, musíte do 8. februára uhradiť platbu).

Výšku poistného si určujete sami. Aby ste si ju mohli vyrátať, potrebujete si určiť výšku vymeriavacieho základu. Od jeho výšky sa bude odvíjať výška vášho poistného a tiež od balíka poistenia, ktorý ste si zvolili. Vymeriavací základ si určíte sami. Ale musíte sa pohybovať v rozmedzí minimálneho a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. Rozhodujúci pritom bude balík poistenia, ktorý ste si zvolili, a príslušné sadzby pre jednotlivé druhy poistení.

Ako vykonám platbu?

Bezhotovostným prevodom (platobným príkazom v banke), poštovým poukazom, v pobočke Sociálnej poisťovne bankovou kartou. Variabilný symbol vám pridelí Sociálna poisťovňa, špecifický symbol označujúci obdobie, za ktoré sa platí poistné (napr. za júl 2023 je v tvare 072023 alebo 202307), pri trvalom platobnom príkaze je špecifický symbol v tvare 88.

Vymeriavací základ sa každý rok 1. januára mení. Jeho výšku zverejňuje na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa (vychádza z priemernej hrubej mzdy v hospodárstve SR, zisťuje ju Štatistický úrad SR). Sledovať jeho výšku potrebujete najmä vtedy, ak platíte poistné z minimálneho základu, aby ste pri jeho zvýšení neplatili príliš málo. Ak potrebujete zmeniť platobný príkaz, ktorý ste si nastavili v banke, musíte tak urobiť do 8. februára (aby vám poistné platilo za január).

ekonomika, sporenie financií, šetrenie, úspory, počítanie peňazí Čítajte aj Tretí dôchodkový pilier zvyšuje budúcu penziu. Kto a ako v ňom môže sporiť?

Dobrovoľné platby aj do druhého piliera

Každý, kto vstúpil do druhého piliera, si môže na svoj dôchodkový účet posielať aj dobrovoľné príspevky. Nasporí si tak vyššiu sumu, ako keby mu sem smerovala len časť jeho dôchodkových odvodov.

Jednotlivé dôchodkové spoločnosti nemajú stanovenú minimálnu alebo maximálnu sumu, ktorú treba na dôchodkové sporenie posielať. Každý, kto si chce sporiť dobrovoľne, môže posielať ľubovoľne vysokú sumu vtedy, keď sa mu to hodí. Netreba sporiť každý mesiac, stačí poslať peniaze raz za rok či niekoľko rokov.

Výhodou dobrovoľného sporenia v druhom pilieri v porovnaní s podielovými fondmi je, že zákon určuje maximálne poplatky, ktoré si dôchodkové spoločnosti môžu od svojich klientov pýtať. Toto investovanie tak vyjde lacnejšie, ako keby sme si sporili v podielovom fonde. Nevýhodou takéhoto sporenia je, že keď pošleme peniaze na dôchodkový účet, môžeme sa k nim dostať až po splnení podmienok na získanie dôchodku.

Kto si chce posielať dobrovoľné príspevky na druhý pilier, musí si to s dôchodkovou spoločnosťou dohodnúť v zmluve alebo môže uzatvoriť dodatok k zmluve.

Tretí pilier šetrí dane

Každý, kto si sporí na penziu v treťom pilieri, si môže po splnení podmienok odpočítať zaplatené príspevky. Zníženie základu dane o príspevky na tretí pilier sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, a zároveň nesmie mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #II. pilier #seniori #III. pilier #dobrovoľné dôchodkové poistenie