Opatrovanie nie je ošetrovanie. Aký je medzi nimi rozdiel. Kedy máte nárok na ošetrovateľku zadarmo a kedy musíte platiť opatrovateľku?

Opatrovanie a ošetrovanie sú termíny, ktoré si často mýlia bežní ľudia i odborníci. Aký je medzi nimi rozdiel?

24.02.2023 10:00
seniorka, ošetrovateľka, opatrovateľka Foto:
Ilustračné foto
debata

Ošetrovanie

 • Ošetrovanie pacientov je odborná činnosť, ktorú môžu vykonávať len zdravotnícki pracovníci, lekári, ale najmä sestry, ktoré odbor ošetrovateľstvo vyštudovali a následne sa v ňom aj špecializovali. O ošetrovaní hovoríme, keď máme na mysli napr. ošetrovanie rán, preležanín, podávanie injekcií, infúzií a iné odborné výkony, ktoré patria do zdravotnej – ošetrovateľskej starostlivosti. Vykonáva sa v nemocniciach, v iných zdravotníckych zariadeniach, v ambulanciách, ale aj v domácom prostredí, kde ho vykonávajú agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ošetrovateľské výkony môžu byť hradené zo zdravotného poistenia.

Opatrovanie

 • Opatrovanie patrí do sociálnych služieb, a rozumieme tým najmä dohľad a pomoc pri sebaobslužných výkonoch, ako napr. pomoc pri osobnej hygiene, obliekaní, obúvaní, pomoc pri starostlivosti o domácnosť, napr. nákupy, príprava a podávanie stravy, bežné upratovanie, a sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady a podobne. Na vykonávanie opatrovateľskej služby nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, vykonávajú ju opatrovateľky, ktoré majú primerané vzdelanie alebo minimálne 220-hodinový opatrovateľský kurz. Opatrovanie nie je hradené zo zdravotného poistenia, ale čiastočne zo zdrojov samosprávy a čiastočne si ho platí klient.
žena, opatrovateľka, zťp, dôchodkyňa Čítajte viac Ľudí odkázaných na pomoc často opatrujú príbuzní. Dostať sa k opatrovateľskej službe je zložité

Čo je opatrovateľská služba

 • sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti
 • žiadosť o posúdenie sa podáva na obecný úrad alebo úrad mestskej časti, podľa miesta bydliska. Ak senior získa rozhodnutie o svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, môže si podať žiadosť o opatrovateľskú službu, ktorá mu je poskytnutá v rozsahu podľa stupňa jeho odkázanosti
 • obec alebo mestská časť (alebo nimi zriadený poskytovateľ) poskytuje seniorovi opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určuje všeobecne záväzným nariadením. Poskytujú ju verejní a neverejní poskytovatelia.

Ako sa platí za sociálnu službu

 • verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku
 • neverejný poskytovateľ určuje sumu úhrady, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejní na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste, tak, aby priemerná suma úhrady za sociálnu službu bola po prepočítaní tejto úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac a najviac vo výške rozdielu medzi priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok, po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu, priemerným príjmom neverejného poskytovateľa za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku
 • klient je povinný platiť úhradu podľa svojho príjmu a majetku. Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci, vrátane úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10-tisíc eur, čo potvrdzuje čestným vyhlásením
 • po zaplatení úhrady musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu, v súčasnosti 386,79 eura
 • ak klient nemá dostatok peňazí, pomôcť by mu mala rodina. Ak ani ona nemá dostatok peňazí, nezaplatená úhrada sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr v dedičskom konaní.

Ako sa zisťuje príjem

 • Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) závisí aj od výšky príjmu a majetku osoby s hendikepom.
 • Pri zisťovaní výšky príjmu osoby so zdravotným postihnutím sa započítavajú, okrem jej príjmu aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s hendikepom, rodičia, ktorí žijú s touto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.
 • Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, sa potom určí tak, že súčet všetkých príjmov osôb posudzovaných spoločne sa vydelí počtom týchto osôb (teda osoba s ŤZP a ostatné spoločne posudzované osoby).
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Čítajte viac Ste penzista a zároveň opatrovateľ? Od júla vám na účte pristane viac peňazí. Zvýšenie bude v stovkách eur

Príklad:

Osoba s ŤZP žije iba s manželom. Jej priemerný mesačný príjem je 777 eur, priemerný mesačný príjem jej manžela je 333 eur. Príjem osoby s ŤZP, ktorý sa zisťuje na účely peňažných príspevkov, je (333 + 777) / 2 = 555 eur mesačne.

 • Príjem sa zisťuje ako priemerný mesačný príjem za rok, ktorý predchádza roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje raz za rok pri opakovaných peňažných príspevkoch.
 • Pri určitej výške príjmu fyzickej osoby s ŤZP sa peňažné príspevky na kompenzáciu neposkytnú vôbec alebo sa poskytnú v nižšej sume.
 • Človek, ktorý žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, okrem osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na opatrovanie a osoba, na ktorej opatrovanie sa príspevok žiada, vyhlasuje na osobitnom tlačive či hodnota majetku, ktorý vlastní, je vyššia ako 39 833 eur. Peňažný príspevok na kompenzáciu sa neposkytne, ak je hodnota majetku vyššia ako 39 833 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovanie #ZŤP #opatrovateľské služby