otázky a odpovede: O opatrovateľskej službe, posudku a jej cene

Aký je postup poskytnutia sociálnej služby? Čo musí obsahovať sociálny posudok? Tu sú odpovede.

07.03.2023 12:00
opatrovateľka, senior Foto:
Ilustračné foto
debata

Aký je postup poskytnutia alebo zabezpečenia sociálnej služby?

Občan požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu – konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb. Obec alebo vyšší územný celok (VÚC) vykonajú zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a vypracujú zdravotný posudok a na ich základe vydajú posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o tom, či občan je, alebo nie je odkázaný na sociálnu službu – konkrétny druh sociálnej služby, resp. na konkrétny druh zariadenia sociálnych služieb.

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a má záujem o jej poskytovanie alebo jej zabezpečenie s finančnou podporou z verejných prostriedkov a má záujem, aby sa pri platení úhrady za poskytovanú službu na neho vzťahovala právna ochrana zostatku z príjmu pri platení úhrady za sociálnu službu, písomne požiada príslušnú obec alebo VÚC o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, resp. ak má záujem o poskytovanie nimi vybraným verejným poskytovateľom sociálnej služby, uvedie vybranému verejnému poskytovateľovi sociálnej služby údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Na základe výberu poskytovateľa občanom obec alebo VÚC poskytnú sociálnu službu priamo, prostredníctvom nimi zriadenej alebo založenej právnickej osoby, ktorá je verejným poskytovateľom sociálnej služby, alebo ju zabezpečia u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa.

Môže sa klientovi začať poskytovať sociálna služba v zariadení pre seniorov, ak je odkázaný na pomoc inej osoby v V. a VI. stupni, ale má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb?

Sociálnu službu v zariadení pre seniorov možno poskytovať, len ak má občan vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Ak už má klient vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, ale napriek tomu má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, je potrebné, aby požiadal obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Klient sa môže ocitnúť v rôznych životných situáciách a v súlade so zákonom o sociálnych službách môže požiadať o posúdenie odkázanosti na viacero druhov sociálnych služieb súčasne alebo uplynutím času. Preto môže mať vydané súčasne rozhodnutie napr. o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, aj na sociálnu službu v domove sociálnych služieb.

Ak o odkázanosti občana na sociálnu službu v domove sociálnych služieb napr. už rozhodoval príslušný vyšší územný celok, zákon o sociálnych službách umožňuje obci použiť v konaní o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov ako podklad pre vydanie svojho rozhodnutia aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydaný vyšším územným celkom na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto osoby na pomoc inej osoby.

To znamená, že v takomto prípade obec nemusí opätovne vykonávať zdravotnú posudkovú činnosť a vykonáva len sociálnu posudkovú činnosť a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

žena, opatrovateľka, zťp, dôchodkyňa Čítajte viac Ľudí odkázaných na pomoc často opatrujú príbuzní. Dostať sa k opatrovateľskej službe je zložité

Je zákonne upravená lehota na vydanie zdravotného posudku?

Zákon o sociálnych službách neustanovuje osobitne lehotu pre vydanie zdravotného posudku, to znamená, že správny orgán si musí v rámci konania vytvoriť primeraný časový priestor na vypracovanie zdravotného posudku a následne rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, a to tak, aby toto rozhodnutie bolo vydané v lehote ustanovenej správnym poriadkom. Obec alebo VÚC majú zabezpečovať posúdenie odkázanosti na pomoc inej osoby prostredníctvom „zazmluvneného“ posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka.

Čo konkrétne musí obsahovať sociálny posudok?

Musí obsahovať znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo bez nepriaznivého zdravotného stavu. Z uvedeného vyplýva, že pri vypracovávaní sociálneho posudku je potrebné uviesť, pri ktorých úkonoch a v akom rozsahu je posudzovaná fyzická osoba znevýhodnená. Rámec rozsahu hodín na úkony sebaobsluhy je pritom určený stupňom odkázanosti, ktorú určil posudzujúci lekár. Obsahom sociálneho posudku sú aj závery posúdenia individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, a dátum, čas a miesto vykonávania sociálnej posudkovej činnosti.

Je možné jednej posudzovanej osobe v priebehu necelých šiestich mesiacov vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení pre seniorov a na domácu opatrovateľskú službu? Ak áno, prečo, keď klient nemôže využívať služby kombinovane?

Niektoré druhy sociálnych služieb možno v zásade poskytovať, resp. prijímateľ ich môže využívať aj v kombinácií počas dňa (nie však v tom istom čase ich poskytovania). Nie je vylúčené súbežné poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (napr. sociálnej služby v dennom stacionári) v ich kombinácií počas dňa (nie však v tom istom čase ich poskytovania). Nie je možný len súbeh celoročnej pobytovej sociálnej služby a domácej opatrovateľskej služby.

Zákon o sociálnych službách žiadnym spôsobom neobmedzuje klienta pri podávaní žiadostí o posúdenie odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby na rôzne druhy sociálnej služby a ani neupravuje časové obdobie, v ktorom je možné takéto žiadosti podávať. Mnohí občania žiadajú o posúdenie odkázanosti na viaceré druhy sociálnej služby z toho dôvodu, že v čase podania žiadosti majú záujem zotrvať v domácom prostredí s domácou opatrovateľskou službou a v prípade zhoršenia ich zdravotného stavu alebo zmeny sociálnych podmienok chcú mať kontinuálne zabezpečenú pobytovú sociálnu službu v zariadení, a k tomu chcú mať už vydané právoplatné rozhodnutie o ich odkázanosti na takúto sociálnu službu, na základe ktorého uzatvoria zmluvu o poskytovaní sociálnej služby s nimi zvoleným poskytovateľom sociálnej služby.

ťzp, príspevok na opatrovanie, vozičkar Čítajte viac Opatrujete príbuzného a dostávate príspevok? Rezort práce vás bude kontrolovať!

Môže byť opatrovateľská služba poskytovaná odkázanej osobe aj popri príspevku na opatrovanie poskytovanému osobe, ktorá opatruje túto odkázanú osobu?

Áno, opatrovateľskú službu je možné v rozsahu najviac osem hodín mesačne poskytovať aj tomu občanovi, ktorého opatruje osoba v rámci príspevku na opatrovanie. Ide najmä o situácie, keď si opatrovateľ potrebuje vybaviť úradné záležitosti alebo si chce napríklad obstarať ďalšie osobné záležitosti, napr. urobiť nákupy, navštíviť lekára a pod., čo však neznamená, že počas poskytovania opatrovateľskej služby musí byť reálne mimo domácnosti opatrovaného. Rovnako však môže ísť o situácie, keď pri niektorých úkonoch potrebuje opatrovateľ pomoc pri poskytnutí pomoci a podpory opatrovanému, napr. pomoc pri celkovom kúpeli vo vani z dôvodu vyššej telesnej hmotnosti opatrovaného a pod.

Môže mať prijímateľ opatrovateľskej služby zmluvu o poskytovaní služby s opatrovateľkou?

Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby uzatvára poskytovateľ sociálnych služieb (neverejný aj verejný, teda aj obec) s prijímateľom sociálnej služby. Opatrovateľka ako zamestnanec poskytovateľa opatrovateľskej služby nie je účastníkom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Opatrovateľka uzatvára s poskytovateľom sociálnej služby pracovnoprávny vzťah. Ak je však poskytovateľom opatrovateľskej služby fyzická osoba, ktorá zároveň spĺňa kvalifikačný predpoklad potrebný na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa, a túto pracovnú činnosť opatrovateľa zároveň osobne (bez svojho zamestnanca) u prijímateľa opatrovateľskej služby vykonáva, uzatvára táto osoba s prijímateľom opatrovateľskej služby zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby ako poskytovateľ opatrovateľskej služby.

Ak sa obec alebo VÚC domnievajú, že zdravotný posudok bol zjavne neobjektívny, môžu dať osobu preposúdiť inému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorého za týmto účelom zazmluvní? Ak druhý posudok bude iný, môžu žiadať späť úhradu za prvý posudok?

Ak sa obec alebo VÚC domnievajú, že vydaný posudok je neobjektívny, sú oprávnené dať fyzickú osobu preposúdiť iným zdravotníckym pracovníkom, s ktorým majú uzatvorenú zmluvu. Ak vznikla zamestnávateľovi škoda, môže ju vymáhať od zamestnanca (posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka) za podmienok a spôsobom ustanoveným v Zákonníku práce.

Kto žiada posudzujúceho zdravotníckeho pracovníka o vystavenie zdravotného posudku? Sociálny pracovník alebo žiadateľ o posúdenie odkázanosti?

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe zmluvy s obcou alebo vyšším územným celkom. Posudzujúci zdravotnícky pracovník je v pracovnoprávnom, občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom vzťahu, z ktorého vyplýva záväzok vykonávania zdravotnej posudkovej činnosti a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto posudkovej činnosti, s obcou alebo vyšším územným celkom.

seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Čítajte viac Ste penzista a zároveň opatrovateľ? Od júla vám na účte pristane viac peňazí. Zvýšenie bude v stovkách eur

Posudzujúci zdravotnícky pracovník pri svojej činnosti by mal používať prílohu č. 3 zákona o sociálnych službách. Čo v prípade, ak činnosti podľa tejto prílohy nevie posúdiť?

Ak posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe lekárskych nálezov, posudkov, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, nemôže posúdiť príslušné schopnosti tejto osoby pri každodenných úkonoch sebaobsluhy (vrátane toho, či je klient schopný napr. zistiť záručnú dobu z obalov potravín, manipulovať s odevom pred vyprázdnením a po ňom a zabrániť jeho znečisteniu) je potrebné, aby úzko spolupracoval so sociálnym pracovníkom.

Z niektorých druhov zdravotného postihnutia priamo vyplýva obmedzenie pri úkonoch sebaobsluhy (napr. nevidiaci klient nevie zistiť záručnú dobu z obalov potravín). Pokiaľ nie je lekárska dokumentácia na účely posúdenia uvádzaných činností postačujúca, obec alebo vyšší územný celok môžu vyzvať posudzovaného človeka, aby sa zúčastnil posúdenia zdravotného stavu a k schopnosti vykonávať uvedené činnosti bez odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, resp. k miere tejto odkázanosti sa aj osobne vyjadril.

Zdroj: employment.gov.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #otázky a odpovede #opatrovateľské služby