Nezabúdajte, že aj dôchodok je príjmom. Môže vám naň siahnuť exekútor

Kedy sa vykonávajú zrážky z dôchodku a ako ich vypočítať? Ukážeme vám na príkladoch.

17.03.2023 08:13
senior, dôchodca Foto:
Ilustračné foto
debata (4)

Kedy Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. O výkone exekučných zrážok sama nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Zrážky vykonáva nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania. Poberateľovi dôchodku zašle písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Sociálna poisťovňa informuje povinného o sume zrážky a vždy, keď sa jej výška zmení.

Ktoré pohľadávky sú prednostnými pohľadávkami?

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby.

Ako dlho sa z dôchodku vykonávajú exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa môže prestať vykonávať zrážky z dôchodku iba vtedy, keď orgán, ktorý nariadil zrážky, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte viac Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Ako sa vypočíta zrážka z dôchodku?

Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z penzie sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok. Druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť. Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny. Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny. Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Čo je základná suma?

Je to suma, ktorá sa nesmie poberateľovi dôchodku zraziť a musí sa mu vyplatiť. Nariadením vlády nastala od januára tohto roka zmena základnej sumy, ktorá sa nesmie zraziť poberateľovi dôchodku, a k zmene sumy, nad ktorú sa z dôchodku zrazí zvyšok sumy neobmedzene. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha neprednostná pohľadávka, zraziť základná suma, ktorou je 140 % sumy životného minima, teda od 1. júla minulého roka – 328,18 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 % zo 140 % sumy životného minima, to znamená 164,09 eura mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka, okrem prednostnej pohľadávky výživného na maloleté dieťa, zraziť od 1. júla 234,42 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, 50 % zo 100 % sumy životného minima: 117,21 eura mesačne.

Poberateľovi penzie sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku, ak sa vymáha prednostná pohľadávka výživného na maloleté dieťa, zraziť 70 % zo 60 % sumy životného minima, teda 98,45 eura mesačne. Na každú ďalšiu vyživovanú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné – 82,04 eura mesačne.

dôchodca, pracovník, robotník Čítajte viac Penzisti a práca? Môžu pracovať bez obmedzení. A čo zárobok. Má limity?

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 505,10 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 492,27 eura (328,18 + 164,09). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 12,81 eura. Nakoľko sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 4,27 eura mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 500,83 eura mesačne.

Príklad: Invalidný dôchodok sa vypláca v sume 515,20 eura mesačne. Povinný vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť, je 351,63 eura (234,42 + 117,21). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 163,56 eura. Keďže sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 109,04 eura mesačne. Poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 406,16 eura mesačne.

Príklad: Poberateľovi dôchodku sa vypláca starobný dôchodok v sume 273,60 eura mesačne. Penzistovi sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa. Po odpočítaní sumy 98,45 eura mesačne sa na tretiny rozdelí suma 175,14 eura. Keďže sa zrážky vykonávajú na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 116,76 eura mesačne. Penzistovi sa bude vyplácať 156,84 eura mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 420 % sumy životného minima, teda 984,54 eura mesačne. Vtedy sa suma presahujúca 420 % sumy životného minima zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 420 % sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

žena, matka, dôchodkyňa Čítajte viac Rodičovský bonus dostane viac seniorov. Prečo to tak bude?

Príklad: Starobný dôchodok sa vypláca v sume 1 250,20 eura mesačne. Po odpočítaní sumy 234,42 eura je suma dôchodku 1 015,78 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine suma 31,24 eura (1 015,78 – 984,54). Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 420 % sumy životného minima 984,54 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 328,18 eura. Suma presahujúca 420 % sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 359,42 eura (328,18 + 31,24).

Aká je základná suma, ak je poberateľ dôchodku v zariadení sociálnych služieb?

Ak poberateľ dôchodku platí úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 % sumy životného minima (58,60 eura) a v zariadení bez poskytovania stravovania musí poberateľovi dôchodku zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 75 % sumy životného minima (175,81 eura).

Je možné exekúcii predísť? Ako?

Pred vydaním uznesenia o nariadení zrážok z dôchodku, prípadne pred začatím exekučného konania, môže dlžník predísť problémom spojeným s exekúciou. Ak chce uhrádzať podlžnosti, ale jeho finančná situácia mu to celkom nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, môže. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“. Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať: prikázaním pohľadávky z účtu v banke, zrážkami zo mzdy, zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #seniori #penzisti