Ste pracujúcim penzistom? Máte nárok na príspevok na rekreáciu. V akej sume?

Ak penzista pracuje vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, má nárok na príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ mu uhradí 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za rok.

28.03.2023 08:33
dôchodcovia na túre, turistika, penzisti,... Foto: ,
Jeho pracovný pomer musí trvať nepretržite najmenej 24 mesiacov.
debata (1)

Ak penzista pracuje vo firme, ktorá má viac ako 49 zamestnancov, má nárok na príspevok na rekreáciu, ak jeho pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Zamestnávateľ mu uhradí 55 % oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur za rok.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu sú preukázané výdavky zamestnanca na:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na Slovensku,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na Slovensku,
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre dieťa navštevujúce základnú alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia,
 • príspevok na rekreáciu je možné využiť aj na kúpeľnú liečbu v skupine B alebo ak do zariadenia ide zamestnanec ako samoplatca.
 • od januára sú daňovým výdavkom zamestnávateľa aj príspevky na športovú činnosť dieťaťa zamestnancov

Čo sa považuje za účtovný doklad pre účely príspevkov na rekreáciu?

 • identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu,
 • identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený,
 • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu,
 • popis poskytnutých služieb,
 • časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu,
 • informácie o cene a dátume úhrady za pobyt,
 • samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.
žena, seniorka, dôchodkyňa Čítajte aj Povinností sa ani ako penzista nezbavíte. Na čo nesmiete zabúdať, aby ste o dôchodok neprišli?

Kúpeľný pobyt a náklady na rekreáciu

Zamestnanec absolvoval kúpeľný pobyt, pričom prvých 10 dní kúpeľného pobytu bol práceneschopný a ďalších 11 dní čerpal dovolenku. Možno príspevok na rekreáciu počítať z celkových nákladov na kúpeľný pobyt alebo len pomernou časťou nákladov pripadajúcich na obdobie absolvovania dovolenky?

Ak je zamestnanec na liečení nariadenom napr. zdravotnou poisťovňou, je viazaný dodržiavať liečebný režim stanovený ošetrujúcim lekárom, nejde o rekreáciu, a preto nie je možné využiť príspevok na rekreáciu. V prípade nariadeného liečenia má zamestnanec nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu za úhradu, ktorú platil a súvisí s kúpeľnou starostlivosťou. Len v prípade, ak zamestnanec využíva služby kúpeľov s odporúčanými procedúrami lekára v rámci svojej dovolenky, teda ak mu nebola kúpeľná starostlivosť nariadená lekárom alebo nebola schválená zdravotnou poisťovňou, vzniká mu nárok na príspevok na rekreáciu.

Liečebný pobyt dieťaťa sprevádzaný rodičom

Zamestnanec spolu so svojimi deťmi absolvuje liečenie počas letných prázdnin. Deťom zamestnanca liečenie uhradí zdravotná poisťovňa, zamestnanec si hradí pobyt sám. Má nárok na príspevok na rekreáciu, ak toto liečenie absolvuje počas pracovného voľna na ošetrovanie člena rodiny (OČR)?

Zamestnanec, ktorý je na účely zákona o sociálnom poistení poistencom, je počas trvania OČR povinný dodržiavať účel OČR (osobné a celodenné ošetrovanie chorého dieťaťa), a preto nemožno toto obdobie považovať za obdobie absolvovania rekreácie. Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu za obdobie počas trvania OČR na dieťa.

Zdroj: Finančná správa

dôchodcovia, seniori, dovolenka, relax, oddych, bazén Čítajte aj Dostanú penzisti na dovolenku príspevok sto eur namiesto súčasných 50?

50-eurová zľava na dovolenku

Päťdesiatimi eurami prispieva štát na dovolenku nepracujúcim penzistom, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, už roky. Pobyty so štátnou účelovou dotáciou už tradične organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku a Konfederácia odborových zväzov.

„Dotácie na rekreačné a rekondičné pobyty sú určené na udržanie spoločenskej aktivity vedúcej ku skvalitneniu života v seniorskom veku. Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje. Túto skutočnosť účastníci musia potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré dostanú pri nástupe na pobyt. Na dotáciu nemá nárok ani penzista pracujúci na dohodu,“ priblížila podmienky získania „dotovaného“ pobytu podpredsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná. Upozornila, že Jednota dôchodcov je iba organizátorom pobytov. Ako uviedla, pevne verí, že rezort práce schváli dotácie aj na tento rok. „Žiadala som o navýšenie na sto eur na jeden poukaz,“ uviedla.

Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutými osobami a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške bez dotácie, ak nemá dotačný poukaz. Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku.

Ako získať dotovaný pobyt

 • 1. Dôchodcovia nemajú na rekreačné a rekondičné pobyty so štátnou 50-eurovou dotáciou právny nárok.
 • 2. Týchto pobytov sa môžu zúčastniť iba poberatelia starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania alebo inej závislej činnosti.
 • 3. Podmienkou je aj slovenské občianstvo s trvalým pobytom na Slovensku.
 • 4. Nepracujúci senior sa pobytu môže zúčastniť iba raz za kalendárny rok.
 • 5. Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov, že spĺňajú vyššie uvedené skutočnosti.
 • 6. V cene pobytov nie je započítaná daň z ubytovania, tá je rozdielna v jednotlivých lokalitách. Ťažko zdravotne postihnuté osoby mávajú zľavy.
 • 7. Ak by sa dodatočne zistilo, že dôchodca nesplnil kritériá a i tak čerpal štátnu dotáciu, bude musieť rozdiel doplatiť.
 • 8. Dôchodcovia zamestnaní na dohodu nemajú nárok na dotáciu.
 • 9. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške. Štátna dotácia sa na sprievodcu nevzťahuje.
 • 10. Ak sa chce pobytu zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá dôchodok, tento musí uhradiť plnú výšku pobytu.
 • 11. Penzista sa musí preukázať Rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku.
1 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #rekreácia #finančný príspevok #pracujúci penzista