Lieky: Kto má nárok na vrátenie preplatku?

Zdravotná poisťovňa môže v istých prípadoch uhradiť sumu preplatkov, za lieky, dietetických potravín alebo zdravotníckej pomôcky.

23.03.2023 08:00
lieky, dochodca, penzistka, seniorka, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pre určené skupiny poistencov 0 eur, 12 eur a 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí sumu, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Na poistenca, ktorého celkový príjem nie je vyšší ako 180 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti, a ktorý:

 • je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • je poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, poistenca alebo je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok,
 • je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je poistený v tomto štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
 • dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľom predčasného starobného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok

sa vzťahuje limit spoluúčasti 0 eur a poistencovi vzniká nárok na okamžité uplatnenie limitu spoluúčasti priamo pri výdaji lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny v lekárni, u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti. Poistenec teda už neuhrádza pri výdaji doplatok za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu. Tento doplatok uhrádza poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti zdravotná poisťovňa.

invalid, postihnutý, invalidní, dôchodca Čítajte aj Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Poistenec, ktorý k prvému dňu štvrťroka spĺňa zákonom stanovené kritériá, nárok na nulový limit spoluúčasti preukazuje v lekárni predložením preukazu poistenca, občianskym preukazom s elektronickým čipom, dokladom o pobyte s elektronickým čipom alebo zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne.

Ak štvrťročný príjem poistenca bude vyšší ako 180 % priemernej mzdy, bude sa na poistenca naďalej vzťahovať limit spoluúčasti v zákonom určenej výške takto:

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu štvrťroka

 • držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
 • poberateľom invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,
 • invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu štvrťroka

 • je starobným dôchodcom,
 • poberateľom dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu,
 • dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok,
 • je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší pre poistenca.

Priemerná mzda v hospodárstve za rok 2021 bola vo výške 1 211,00 eura, pričom 180 % z uvedenej sumy je 2 179,80 eura – je to maximálna výška celkového štvrťročného príjmu, ktorá sa uplatní pri posudzovaní nároku poistenca na limit spoluúčasti v roku 2023.

Zdroj: všzp.sk

Igor Daniš aktual Čítajte aj Súkromník nie je vždy spasiteľ. Ani v zdravotníctve

Zdravotnícke pomôcky? Na predpis aj požičané

Barly, vozíčky a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré uhrádza zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo kupujete v plnej výške.

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať alebo ju uhradí poisťovňa. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz.

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) prepláca poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte.

Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania osobe s hendikepom, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje hendikepovaná osoba komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia.

Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej pomôcky alebo vráteného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce s osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem. Zoznam vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

Opatrovateľku schvaľuje obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Poskytuje sa ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby, ktorých odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít.

Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby je 1,65-násobok sumy životného minima – 386,79 eura na mesiac (životné minimum na jednu plnoletú dospelú osobu je do 30. júna 234,42 eura).

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #zdravotná poisťovňa #zdravotnícke pomôcky #poistenec #preplatok za lieky #dietetické potraviny