Čo má vplyv na výšku vašej penzie zo Sociálnej poisťovne? Ako sa počíta výška dôchodku ? +príklady

Prvý pilier je spravovaný Sociálnou poisťovňou a je povinný pre všetkých, ktorí platia odvody. Prispievať do neho musí každý, kto má povinnosť platiť odvody.

19.05.2023 06:00
peniaze, dôchodci, seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Je povinný a naviazaný je na ekonomickú aktivitu a príjem ľudí. Prispievať do neho musí každý, kto má povinnosť platiť odvody. Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok. Nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému dôchodkového poistenia.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa:

  • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,

invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti pracovať v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Ide o povinné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje: starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje: invalidný dôchodok, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok.

Čo ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku

1. Dôchodkový vek

nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov.

2. Všeobecný vymeriavací základ

je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, aktuálne je vo výške 14 532 eur.

3. Odpracované roky

započítava sa do nich aj dobrovoľné dôchodkové poistenie, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného dôchodku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

4. Aktuálna dôchodková hodnota

pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju rezort práce opatrením. Tento rok je jej suma 16,4764 eura.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Načo je na Slovensku toľko penzijných pilierov? Odpoveď je jasná, dôchodok zo Sociálnej poisťovne vám stačiť nebude

5. Osobný mzdový bod

sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia (od 1. júla 2005 sú rozhodujúcim obdobím roky od 1. januára 1984 do roka, ktorý predchádza roku, v ktorom človek splnil podmienky nároku na dôchodok. Napr. ak splníte podmienky nároku na starobný dôchodok v roku 2016, rozhodujúcim obdobím, z ktorého sa vypočíta priemerný osobný mzdový bod, budú roky 1984 až 2015). Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.

6. Osobný vymeriavací základ

je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené.

7. Priemerný osobný mzdový bod

spolu s odpracovanými rokmi a aktuálnou dôchodkovou hodnotou tvorí trojicu základných veličín na výpočet dôchodku. Určí sa ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných rokov. Tak sa vlastne určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že jeho zárobok bol na úrovni priemernej mzdy). Odpracoval 43,6768 roka (15 942 : 365 = 43,6768). Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura. Dôchodok: 1,0012 × 43,6­768 × 16,4764 = 719,70 eura.

Suma penzie sa následne zvýši o valorizáciu o 85,00 eura mesačne na 804,60 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416. Odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 16,4764 eura. Dôchodok: 0,5416 × 43,8­028 × 16,4764 = 390,90 eura mesačne.

Suma dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu – o 46,20 eura mesačne na 437,60 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #Dôchodcovia #odvody do Sociálnej poisťovne