II. dôchodkový pilier: Pre koho je vstup povinný a ako zvýši penziu? Zabezpečí príjem aj dedičom?

Spolu s I. pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia a spoločne majú zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a príjem pozostalým v prípade jeho úmrtia.

17.05.2023 08:00
dôchodca, senior, mince, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

Po vstupe do II. piliera sa povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % rozdelia na dve časti. Sporiteľ tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov. Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov, ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:

sporiacej fázy – v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (DSS). V tejto fáze si môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky.

výplatnej fázy – v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný, predčasný a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Vstup do II. piliera

Každému, komu vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. prvý raz sa zamestnal) a kto zároveň nemá viac ako 40 rokov, vzniká automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení. Takáto osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Účasť v II. pilieri po automatickom vstupe nie je povinná, sporiteľ má možnosť z tohto systému do dvoch rokov vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť raz dobrovoľne vstúpiť, najneskôr do veku 40 rokov.

Veková hranica na vstup do II. piliera sa bude zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každý, koho sa automatický vstup do II. piliera týka, dostane do 60 dní od vzniku jeho prvej účasti na sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka ľudí, ktorým poistenie vzniklo pred 1. májom 2023, tí môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku, ak uzatvoria zmluvu s ľubovoľnou DSS. Pre túto kategóriu osôb sa po vstupe II. pilier stáva povinný a už z neho nie je možné vystúpiť.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Načo je na Slovensku toľko penzijných pilierov? Odpoveď je jasná, dôchodok zo Sociálnej poisťovne vám stačiť nebude

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

  2023 a 2024 2025 a 2026 Od roku 2027
Sadzba povinných príspevkov do II. piliera 5,5 % 5,75 % 6 %
Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) 12,5 % 12,25 % 12 %
Celková výška odvodov 18 % 18 % 18 %

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov sa skončila v roku 2016.

Dôchodkové fondy a predvolená investičná stratégia

Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond (investovanie založené na kopírovaní referenčnej hodnoty finančného indexu, ktorého podkladovým aktívom sú akcie).

V týchto fondoch je investovaný majetok sporiteľa aj v rámci predvolenej investičnej stratégie, ktorá spočíva v tom, že v prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa výlučne v indexovom negarantovanom fonde. Vo veku 50 rokov sa začne časť majetku sporiteľa postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná, je možné sa z nej vyviazať.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú.

Prestupy

Od 1. januára tohto roku už neplatí podmienka predloženia akceptačného listu pri prestupe sporiteľa do inej DSS. Sporiteľ však môže prestúpiť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu. V prípade uzatvorenia prvej zmluvy môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS až po roku. Prestup nie je dovolený odo dňa uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom.

peniaze, dôchodci, seniori Čítajte viac Čo má vplyv na výšku vašej penzie zo Sociálnej poisťovne? Ako sa počíta výška dôchodku ? +príklady

Formy výplaty dôchodku z druhého piliera:

  • doživotný dôchodok,
  • dočasný dôchodok,
  • programový výber.

Okrem toho, ak dovŕšite dôchodkový vek, ale nebude vám vyplácaný dôchodok z DSS, môžete si dať priebežne vyplácať výnosy z investovania majetku v dôchodkovom fonde. Táto dávka však nie je považovaná za dôchodok. Ak sa rozhodnete pre poberanie starobného alebo predčasného dôchodku z DSS, vyplácanie tejto dávky bude pozastavené.

Od 1. januára 2023 sa zaviedla tzv. individuálna garancia. DSS sporiteľovi garantuje, že suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne nebude nižšia ako suma jeho povinných príspevkov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Podmienky vyplácania dôchodku z II. piliera

Sporiteľovi sa môže začať vyplácať predčasný dôchodok ak:

  • poberá predčasný dôchodok z I. piliera vo výške 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a II. piliera je minimálne vo výške 1,6-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Podmienkou na vyplácanie dôchodku formou programového výberu alebo dočasného dôchodku je, že súčet súm doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov a dôchodkov z cudziny je vyšší ako referenčná suma. Tá je na tento rok stanovená na sumu 521,30 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #DSS #Dôchodcovia #penzie